Sportovní kynologie

Credits


< ZPĚT                               Zkušební řád - KJ Brno


Rozšíření Zkušebního řádu KJ-ČR Brno platného od 1.7.1999

Zkouška pracovní upotřebitelnosti - speciál.

ZPU - S

Zkouška ZPU-S, je „vysokou školou“ ovladatelnosti psa (bez obrany) s prvky upotřebitelnosti i ve velmi specifických činnostech. Je, vrcholem výcvikového systému KJ-ČR Brno.ZKOUŠKA PRACOVNÍ UPOTŘEBITELNOSTI SPECIÁL - ZPU-S.


KRITERIA PRO ZKOUŠKU ZPU-S.

1.Stáří psa nejméně 14 měsíců
2.Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZPU-1.
3.Povelová technika je uvedena v obsahu zkoušek (P-posunkový, Z-zvukový) - ve většině případů jsou povoleny oba způsoby (P/Z). Není povoleno oslovování psa (vyjma přivolání).
4.Všechny cviky se provádí na pokyn rozhodčího.
5.Provádění zkoušky podléhá Řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení - zkouškách ovladatelnosti a pracovní upotřebitelnosti psů a ustanovení Zkušebního řádu KJ-ČR.
6.Hodnocení výsledků zkoušky ZPU-S
Pro splnění zkoušky je třeba získat min.70% bodů z každé její části.
Ze součtu bodů ze všech částí zkoušky se pak stanovuje výsledná známka takto:

výborně
286 - 300 bodů
velmi dobře
270 - 285 bodů
dobře
240 - 265 bodů
uspokojivě
210 - 239 bodů
nesplněno
0 - 209 bodů


OBSAH ZKOUŠKY ZPU-S.

I. Stopa

Cizí cca 300m dlouhá, stáří 30 min., 2x lomená (z toho 1 ostrý úhel), 2 předměty (jeden na prvním nebo druhém úseku, druhý předmět stopu ukončuje), předměty jsou z pachově savého materiálu o rozměrech cca 10x5x1cm a nesmí se barvou podstatně lišit od okolního terénu. Nášlap je na úseku 20 kroků (kolmém na 1.úsek stopy) s identifikačním předmětem (bez bodového hodnocení) s časovým limitem 2 minut. P/Z. Limit na vypracování stopy je 15 minut.


II. Poslušnost

BLOK (mezi cviky 3-5 nelze psa chválit ani ho upravovat)
Cvik
Pov. technika
Body
1.Přivolání s předsednutím před psovodem
P/Z
10
2.Ovladatelnost bez vodítka
--/Z
10
3.Sedni-lehni-vstaň( 10 kroků před psovodem)
P/Z
10
4. Štěkání v leže (10 kroků před psovodem)
P/Z
10
5. Plížení (10 kroků ke psovodovi)
P/Z
10
6. Odložení za pochodu vsedě
--/Z
10
7. Odložení za poklusu vleže s přivoláním
--/Z
10
8. Aport šplhem
--/Z
10
9. Kladina nízká (s náběhovými prkny tam i zpět)
--/Z
10
10. Odložení (30 kroků, psovod v úkrytu)
P/Z
10
CELKEM  
100


III Speciální cvikyBLOK (cviky 7.- 11.jsou vykonávány na pokyn rozhodčího)
Cvik
Pov. technika
Body
1.Vysílání (2x, 30 kroků)
P/Z
10
2.Skok daleký (přes makety)
P/Z
10
3.Vodorovný žebří
P/Z
10
4.Houpačka
P/Z
5
5.Kladina pohyblivá (na sudech)
P/Z
5
6.Rozlišování předmětů (1 vlastní mezi 4 stejného pachu)
P/Z
10
7.Průzkum terénu (50-60 kroků x 80-90 kroků, 3+3 směry)
P/Z
10
8.Označení osoby sedící v úkrytu
----
10
9.Klid psa vleže při kontrole osoby
--/Z
5
10.Označení osoby ležící v úkrytu mezi 3 ohni
----
20
11.Klid psa vleže při kontrole osoby
--/Z
5
CELKEM  
100PROVÁDĚNÍ CVIKŮ ZKOUŠKY ZPU-S.

Stopa.
Kladení stopy.

Kladeč se zastaví na počátku stopy a položí identifikační předmět (pachově savý, nejlépe textil). Pokládá pachovou stopu obvyklým způsobem tak, aby první úsek byl kolmý na pomyslnou osu vyhledávání předmětu. Kladeč je s rozhodčím předem domluven na kterém úseku bude první předmět a jak bude vypadat stopa (který lom bude pravoúhlý a který bude ostrý). Tvar stopy a položení předmětů určuje rozhodčí.

Provádění stopy.

Psovod se psem nesmí být přítomen na dohled pokládání stopy.
Psovod při hlášení musí přesně uvést, jak pes předměty položené na stopě označuje (neplatí pro "identifikační" předmět). Rozhodčí vymezí hranice osy prohledávání (mohou být předem označeny např. praporky apod.) pro nalezení "identifikačního" předmětu a dá pokyn psovodovi k vypracování stopy.
Pes má 2 minuty na to, aby našel "identifikační" předmět - psovod poté zvednutím ruky oznámí, že zahajuje stopování. Je na vůli psovoda, jak "identifikační" předmět, před započetím vypracovávání stopy, využije. Pokud pes předmět nenalezne a psovod neoznámí zahájení vypracovávání stopy do stanoveného limitu, je práce psa na stopě ukončena. Pes může být na stopovacím vodítku nebo volně - vždy však minimálně 10m od psovoda.
Rámcové hodnocení: uvedení na stopu + 1.úsek -30 bodů, 2.úsek - 27 bodů, 3.úsek -23 bodů, předměty - 20 bodů.
Pokud se pes vzdálí více jak 10m od stopy, nebo ji delší dobu nesleduje, popř. překročí limit na její vypracování je práce na stopě ukončena.
Schéma uvádění psa na stopu a možné tvary stop jsou uvedeny v příloze.Poslušnost.

1. Přivolání s předsednutím psa před psovodem
Viz. zkouška ZOP-varianta A - vzdálenost na povel volno min.15m. Pokud se na 3. povel pes nevzdálí na požadovanou vzdálenost je cvik anulován. Nepřivolání psa na 2. povel je důvodem k ukončení zkoušky a to v kterékoliv části.

2. Ovladatelnost bez vodítka.
Viz. Zkouška ZOP

3. Sedni - lehni - vstaň
Povely jako při zkoušce ZOP. Provádí se 10 kroků před psovodem, pes bez vodítka. Jde o první cvik bloku v poslušnosti. Opustí-li pes při provádění cviků původní místo o více jak 3m, je cvik anulován. Rozhodčí po ukončení cviku eventuálně vyzve psovoda k úpravě vzdálenosti na původních 10 kroků a to tak, že psovod se ze svého stanoviště posune přímo na místo určené rozhodčím. Po ukončení cviků nesmí psovod psa ani chválit ani upravovat.

4. Štěkej.
Povel jako při zkoušce ZPU-1 - vše ostatní obdobně jako u předchozího cviku.

5. Plížení ke psovodovi.
Povel: "Plaz" , komíhání pravé ruky dlaní k zemi nalevo a napravo v úrovni boků psovoda. "Sedni", "K noze". Pes se nepřerušovaně plazí bez přílišného zvedání zádě a u psovoda zůstává ležet do pokynu rozhodčího z jehož podnětu psovod povelem psa posadí a následně usměrní k noze. Tím končí blok cviků poslušnosti.

6. Odložení vsedě za pochodu.
Povel: "Sedni", "K noze" Psovod pochodující s neupoutaným psem na pokyn rozhodčího povelem "Sedni" odloží psa a pokračuje v chůzi cca 30 kroků. Až na pokyn rozhodčího se zastaví a otočí se ke psu. Na další pokyny psovod jde ke psu a posadí ho u nohy.

7. Odložení za poklusu vleže s přivoláním.
Povely: "Lehni", "Ke mně", "K noze". Psovod za poklusu s neupoutaným psem na pokyn rozhodčího povelem "Lehni" odloží psa a pokračuje v běhu cca 20 kroků. Poté, na pokyn rozhodčího, změní rytmus chůze na pochod (cca 10 kroků) a zastaví se s obratem ke psu. Na další pokyny psovod psa přivolá a posadí ho u nohy.

8. Aport šplhem (šikmá stěna cca 180 cm) .
Povely: "Vpřed", "Aport", "Pusť", "K noze". Jako aport lze použít jakýkoliv předmět mimo hračku psa (vč.různých míčků), výstroj či pamlsek. Psovod stojí s neupoutaným psem před překážkou typu A. Na pokyn rozhodčího odhodí aport přes překážku, na další pokyn vyšle psa s povely "Vpřed" a "Aport". Povel "Aport" musí zaznít dříve, než pes za překážkou dopadne. Pes překoná překážku, rychle a pevně uchopí aport a přeskočí překážku zpět. Usedne před psovoda. Na pokyn rozhodčího psovod psu aport odebere a usměrní ho k noze.

9. Kladina nízká ( cca 100 cm).
Povely: "Vpřed", "Zpět", "Knoze". Pes s neupoutaným psem před kladinou na pokyn rozhodčího vydá psu povel "Vpřed". Jakmile pes sejde na konci z náběhového prkna kladiny zavelí psovod psu "Zpět". Pes se vrátí po kladině a předsedá u psovoda. Na pokyn rozhodčího psovod usměrní psa k noze.

10. Odložení.
Povely: "Lehni", "Zůstaň", "Knoze" Viz zkouška ZPU-1.Speciální cviky.

Discipliny této části zkoušky jsou voleny tak, aby je bylo možno provádět na cvičišti nebo hřišti za přítomnosti diváků.

1. Vysílání.
Povely: "Vpřed", "Lehni", "Ke mně", "Knoze" Provádí se ve dvou směrech. Pro tento účel jsou na ploše předem vyznačeny: výchozí bod (může být totožný s výchozím bodem pro poslušnost) a dva body vzdálené od výchozího bodu 30 kroků se směrovou odchylkou minimálně 60°. Na pokyn rozhodčího vyjde psovod se psem směrem, který rovněž určí rozhodčí a po 5-10 krocích vysílá psa vpřed na požadovaných 30 kroků a sám zůstává stát. Jakmile pes dosáhne označeného místa, psovod vydá povel "Lehni". Nepřesné ulehnutí není chybou. Na pokyn rozhodčího psovod psa přivolá, usměrní k noze a vrátí se na výchozí bod. Na další pokyny psovod zopakuje totéž v druhém směru s tím rozdílem, že psovod si na pokyn rozhodčího pro psa dojde a usměrní ho do základního postoje.
Rámcové hodnocení: 1.vysílání - 4 body, 2.vysílání - 6 bodů.

2. Skok daleký.
Překážka: buď přírodní příkop min. 0,5 m hloubce, nebo zátaras o výšce max.30cm v délce 1,5m. Povely: "Vpřed", "Stůj", "K noze". Na pokyn rozhodčího a povel psovoda pes překoná překážku a na povel zůstává stát (na směru jeho postoje nezáleží). Psovod přichází ke psu, usměrní ho k noze a přechází na další překážku.

3. Vodorovný žebřík.
Překážka: dřevěný nebo kovový žebřík s dřevěnými příčkami, na dvou asi 50cm podpěrách, délka cca 4m, šířka asi 50cm, vzdálenost příček asi 30cm, šířka příček asi 30 cm. Z jedné strany je náběhové prkno Povely: "Vpřed", "Stůj", "K noze". Na pokyn rozhodčího a povel psovoda pes vyběhne po náběhovém prkně a překonává překážku. Na povel pes zůstává stát na konci žebříku. Psovod přichází ke psu a v náručí ho snese na zem.

4. Houpačka.
Překážka: prkno asi 4m dlouhé, 30cm široké, mírně za polovinou podložené asi ve 40 cm výšce (lze použít houpačku pro agility). Povely: "Vpřed", "K noze". Na pokyn rozhodčího a povel psovoda pes dojde až ke sklopnému bodu houpačky a prkno sklopí. V tomto okamžiku vychází psovod a jde podél překážky vedle psa aniž by mu pomáhal či se dotýkal překážky. Po seběhnutí psa z prkna přiřadí psovod psa k noze a pokračuje k další překážce.

5. Kladina pohyblivá.
Překážka: 2 stejně velké sudy cca 40cm v průměru a přes ně prkno o délce asi 4m a šířce cca 30cm. Povely: "Vpřed", "Stůj", "K noze". Na pokyn rozhodčího a povel psovoda pes dojde cca doprostřed kladiny. Psovod povelem psa zastaví, dojde ho a spolu pokračují až do seskoku psa z kladiny. Poté, na pokyn rozhodčího, se psovod se psem zastaví.

6. Rozlišování předmětů.
Povely: "Přines"- ukázání pravou rukou do směru k předmětům. Pořadatel zkoušek musí mít dostatečný počet "bezpachových" předmětů (dřevěné kolíky o rozměrech 10 x 5 x 2-3cm, mohou být částečně obaleny textilem, koženkou apod. a musí být výrazně očíslovány). Při zahajovacím nástupu zkoušek rozdá vedoucí zkoušek všem psovodů ucházejících se o zkoušku ZPU-S po jednom výše popsaném předmětu. Ostatní předměty uschová v umělohmotném sáčku mimo dosah kohokoliv. Na pokyn rozhodčího vedoucí zkoušek rozloží do mírného půlkruhu 4 výše popsané předměty ve vzdálenosti cca 25 cm od sebe s dvojnásobnou mezerou mezi předměty - kde, určí rozhodčí. Psovod přijde k půlkruhu se psem cca 6-7 kroků. Psa odloží a přidá do půlkruhu předmět zapůjčený při nástupu do mezery dle pokynů rozhodčího. Vrátí se ke psu. Na pokyn nechá psovod psa vyhledávat "jeho" předmět, který musí k němu poté přiaportovat. Uchopí-li pes nesprávný předmět a udělá s ním min. 3 kroky k psovodovi, je cvik anulován.

V tomto místě může být posloupnost speciálních cviků přerušena a mohou pokračovat postupně další účastníci zkoušek. Z organizačního hlediska to přispěje k úpravě prostoru pro závěrečný blok cviků.

V následujícím bloku je jakýkoliv pokus psa o agresivní kontakt s osobami důvodem pro nepokračování v tomto oddíle (dosud získané body se do výsledku zkoušky počítají).

7. Průzkum terénu.
Povely: "Revír" - ukázání rukou do směru vyslání psa. Vytýčení prostoru je možné standardními zástěnami nebo papírovým krabicemi přibližně stejné velikosti Pes systematicky prohledává dle pokynů psovoda prostor 50-60 x 80-90 kroků a to prověřením min. 3 zástěn či krabic. V poslední z nich je sedící osoba umístěná tak, aby byla co nejméně pozorovatelná při provádění průzkumu.

8. Označení osoby.
Pes bez pomoci označuje osobu vyštěkáváním. Psovod, který postupuje po ose prozkoumávaného prostoru, přitom zůstává stát a může ke psu až na pokyn rozhodčího. Psovod psa usměrní k noze.

9. Klid při kontrole osoby
Psovod odloží psa vleže cca 3m od osoby. Provede kontrolu zdravotního stavu osoby. Poté osobu podepře, psa usměrní k noze a dojde s osobou k ose prohledávání, kde ji předá vedoucímu zkoušek. Pes v průběhu cviku nesmí napadat ani obtěžovat nalezenou osobu - soustavné štěkání je chybou.

10. Označení osoby ležící v úkrytu mezi 3 ohni.
Pomůcky: v této části pro průzkum lze použít stejné pomůcky jako v úvodu bloku, jen zástěny (min.3) musí být položeny. Pod poslední z nich leží, hlavou k zemi, nehybně osoba. Kolem poslední zástěny jsou ve vzdálenosti cca 10m 3 ohně. Ohni se rozumí zapálená textilie v plechové nádobě nasáknutá hořlavinou typu benzin, nafta. Hořlavina nesmí být v přebytku, aby nevybuchovala a nemohla se vylít. Plechovka je upevněna na kovovém nebo dřevěném kolíku, kterým je fixována v zemi. Nedostatečné jsou komerčně prodávané louče. Při provádění této části zkoušky je třeba bedlivě dodržovat požární a bezpečnostní zásady (manipulace s ohni je zakázána mladistvím do 18 let).
Na pokyn rozhodčího pokračuje průzkum terénu, opět ve 3 směrech (hodnoceno k položce 7).
Označení osoby probíhá stejně jako v položce 8.

11. Klid při kontrole osoby
Psovod odloží psa vleže cca 3m od osoby. Provede kontrolu zdravotního stavu osoby. Poté osobu podepře, psa usměrní k noze a dojde s osobou k ose prohledávání, kde ji předá vedoucímu zkoušek. Pes v průběhu cviku nesmí napadat ani obtěžovat nalezenou osobu - soustavné štěkání je chybou.

Příloha:
- tvary stop
- rozlišování předmětů
- blok vyhledávání osob

Schváleno ÚKOZ ve formě Řádu ochrany zvířat dne 6.5.2008, na 114. zasedání pod č.j.:11256/2008-10001.

Schváleno ČMKU dne 9.4.2009, zápis č.24, usnesení č.84/04/09


Příloha : Tvary stop a rozlišování předmětů

Příloha : METODICKÉ POKYNY PRO NÁCVIK

Rozlišování předmětů.
Tento cvik využívá velmi jemného čichu psa, který dovede od sebe rozlišit ohromné množství pachů (uvádí se až půl milionu) a tzv. čichové paměti. Čichová paměť, která umožňuje psu mimo jiné zapamatovat si pach a ztotožnit ho s pachem odjinud se tímto cvikem zdokonaluje. V praxi existují ještě i další varianty cviku než je ta, která je předmětem ZŘ KJ-ČR Brno.

Předpoklad.
Dřív než začneme s nácvikem rozlišování předmětů, musí pes perfektně ovládat cvik přinášení předmětu. Provádí se takto. Psovod se psem v základním postoji vydá psovi povel "Zůstaň" a udělá 7 kroků. Položí svůj předmět na zem a vrátí se ke psu. Volí se rovný přehledný povrch (ne travnatý apod.). Pes musí později mít o předmětech přehled. Psovod zůstává několik vteřin stát u psa (nepravidelně měnit interval) a poté vydá povel "Přines" s ukázáním pravou rukou do směru, kde je předmět. Psovod zůstává v pozoru, pes rychle vyběhne, uchopí předmět, přinese k psovodovi a usedne. Po povelu "Pusť" odebere psovod psovi aport a prohlédne si ho. Usměrní psa k noze. Nyní musí být pes velmi výrazně pochválen (0,5-1min.)
Bez bezchybného provádění této discipliny nelze pokračovat dále neboť může dojít k trvalé ztrátě spolehlivosti a přesvědčivosti toho výkonu psa.

Nácvik rozlišování vlastního předmětu psovoda mezi předměty cizími.

Potřeby: 1 - 2 umělohmotné sáčky, 4 - 6 stejných předmětů, (pomocník)

Nacvičujeme, buď s pomocníkem a jeho předměty, nebo v jednom ze sáčků máme předem předměty s pachem jiné osoby. V případě pokládání cizích předmětů tak činí buď pomocník (a poté odchází), nebo pokládáme předměty ze sáčku s jiným pachem my, ovšem velmi opatrně - pinzetou - abychom na předměty nenanesli svůj pach.

Máme také připraven identifikační předmět (se svým pachem) v umělohmotném sáčku. Předmět nemusí být shodný s předměty, které bude pes rozlišovat. Předmět by však měl být takový, aby dovedl nasát co nejvíce pachu.

Se psem v základním postoji vydáme psovi povel "Zůstaň" a uděláme 7 kroků. Sami nebo s pomocníkem položíme celkem 4 - 6 stejných předmětů do mírného půlkruhu ve vzdálenosti cca 25 cm od sebe, přičemž předmět s pachem psovoda je uprostřed. Pomocník odchází, my se vracíme ke psu.

Upravíme sáček s identifikačním předmětem tak, aby malá část vyčnívala ven. Sáček přidržíme psovi před nosem tak, aby nasál co nejvíce pachu. Ukážeme na předměty a vydáme povel "Přines". Dobře vycvičený pes čichem ověří všechny předměty, uchopí ten s naším pachem a následuje vše tak, jak je popsáno při přinášení předmětu (vč.pochvaly!).

V případě, že pes bez ověřování přinese nesprávný předmět, ke kterému první přišel, necháme ho předmět přinést, normálním způsobem mu předmět odebereme, hodíme ho za sebe a současně velmi ostře proneseme "Ne" a bez pochvaly usměrní psa k noze. Pomocník nebo my odebereme cizí předměty, ponecháme jen vlastní. Dáme znovu psu načichat ze sáčku a cvik opakujeme (vč.pochvaly). Poté položíme jen dva cizí předměty a ten předmět, který pes předtím již donesl (pach náš + psa) a cvik opakujeme, třeba i několikrát (více jak 5x za jednu lekci by to však nemělo být). Cvik nikdy neprovádíme s unaveným, nebo jinak indisponovaným psem.

Ztěžování cviku: změna pořadí vlastního předmětu, vyhledávání z řady předmětů za sebou.

Při zkouškách není sáček s identifikačním předmětem podmínkou.

Chyby při nácviku.
Nepromyšlenost, zbrklost, rušivé pohyby těla, mluvení na psa, trest za mylně provedený výkon, ovlivňování povely, jakékoliv násilné chování psovoda.