Sportovní kynologie

Credits


< ZPĚT                                   OBEDIENCE CZ


Zkušební řád a pravidla
OBEDIENCE
v České republice

Duben 2008


OBSAH

Část I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1 Definice vybraných pojmů
2 Podmínky účasti týmů na soutěžích obedience
3 Pravomoci a povinnosti rozhodčích a stewardů
4 Práva, povinnosti a chování psovoda
5 Povely
6 Pozice a výstroj psa
7 Cvičební pomůcky a vybavení soutěžního prostoru
8 Bodování a hodnocení
9 Pravidla pro vykonávání cviků
10 Diskvalifikace

Část II - PŘEHLED CVIKŮ V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH

Část III - POPIS, PROVEDENÍ A HODNOCENÍ CVIKŮ - Třída OB-Z

Část IV - POPIS, PROVEDENÍ A HODNOCENÍ CVIKŮ - Třída OB1

Část V - POPIS, PROVEDENÍ A HODNOCENÍ CVIKŮ - Třída OB2

Část VI - POPIS, PROVEDENÍ A HODNOCENÍ CVIKŮ - Třída OB3

Část VII -ZÁVĚRČNÁ USTANOVENÍ

Část I

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ


1. Definice vybraných pojmů

Obedience (OB) - českým ekvivalentem anglického slova obedience je poslušnost, oddanost, ovladatelnost. Cílem výcviku obedience je naučit psa vykonávat určené cviky definovaným způsobem. Důraz se klade na vztah mezi psem a psovodem, preciznost provedení cviků, ochotu psa radostně plnit povely psovoda a jeho schopnost pracovat ve vzdálenosti od psovoda. Psovod a pes musí tvořit tým působící harmonickým dojmem. Je nutné brát ohled na tělesné dispozice a plemennou příslušnost psa.

Obedience CZ - klub zastřešující pořádání obedience akcí v České republice.

Tým - je pes a jeho psovod.


Soutěže obedience - jsou veřejné zkoušky nebo závody konané za účelem prověření připravenosti týmů ve cvicích definovaných v tomto zkušebním řádu. Soutěže musí být uskutečňovány a posuzovány podle tohoto zkušebního řádu. Závody obedience jsou vždy se zápisem zkoušky.

Soutěžní prostor - je prostor, ve kterém se soutěže uskutečňují. Soutěžní prostor musí být viditelně vyznačený (tj. označený a ohraničený od ostatního okolí). Velikost soutěžního prostoru pro halová cvičení by měla být nejméně 20 x 30 m. Pro soutěž odehrávající se venku, je doporučená velikost minimálně 25 x 40 m. Je na rozhodčím, aby rozhodl, zda je velikost soutěžního prostoru dostačující. V soutěžním prostoru smí být v průběhu soutěže pouze cvičící tým, rozhodčí a stewardi. Nedoporučuje se, aby v těsné blízkosti soutěžního prostoru volně pobíhali, hráli si nebo štěkali jiní psi.

Rozhodčí - je osoba, kterou deleguje výbor Obedience CZ, aby přezkoušel a vyhodnotil výkony týmů po dobu soutěží obedience a to v souladu s tímto zkušebním řádem.

Vedoucí soutěže - je osoba jmenovaná pořadatelem a zodpovědná za organizaci soutěže.

Steward - je osoba delegovaná výborem Obedience CZ, která dává pokyn soutěžícím k provádění jednotlivých i dílčích cviků a vykonává další úkony spojené s průběhem soutěže na pokyny rozhodčího tak, jak jsou definované v tomto zkušebním řádu.

Psovod - je osoba, která na soutěži vede psa.

Třídy - kategorie obedience odstupňované podle obtížnosti cvičení od nejjednodušší (OB-Z) OB1 po nejsložitější OB3. Cviky ve třídě OB3 jsou shodné s mezinárodním FCI zkušebním řádem.

2. Podmínky účasti týmu na soutěžích obedience

Aby se pes mohl zúčastnit soutěže obedience, musí v den závodu dosáhnout minimálně věku:

Začátečníci(nepovinná) OB-Z: 10 měsíců
Třída 1 OB1: 12 měsíců
Třída 2 OB2: 14 měsíců
Třída 3 OB3: 15 měsíců

Soutěží se mohou zúčastnit psi s průkazem původu i bez něj, pokud jim to jejich fyzický a zdravotní stav dovoluje. Pro účast na evropských (EW) nebo světových (WW) šampionátech se vyžaduje, aby pes dosáhl věku nejméně 15 měsíců a byl registrovaný v seznamu plemen uznaných FCI. Minimální věk psovoda na EW a WW je 15 let. Jednou z podmínek kvalifikace na mistrovské šampionáty je nejméně jedna úspěšně absolvovaná zkouška nejvyšší národní úrovně obedience.

V OB1 lze startovat bez předchozí účasti v OB-Z. Pro účast ve vyšších třídách (OB2 a OB3) je nutný zisk alespoň známky dobře ve třídě nižší - tzn. zisk 192 až 320 bodů - a to alespoň v jedné soutěži. Pokud tým obdrží na třech závodech v jedné třídě známku výborná, přestupuje automaticky do třídy vyšší. V jednom dni může pes absolvovat pouze jednu soutěž. Pes musí mít platnou výkonnostní knížku Obedience CZ. Psi, kteří jsou agresivní, se nesmí zúčastnit soutěží obedience. Podle zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění, zejména ve znění zákona 77/2004 Sb., se soutěží nesmí účastnit kupírovaní psi.

Háravé feny se mohou soutěže zúčastnit, ale musí být drženy mimo soutěžní prostor, dokud ostatní týmy neukončí cvičení. Březí feny, počínaje pátým týdnem březosti a feny se štěňaty do 50. dne od narození štěňat, jsou ze závodu vyloučeny.

Všichni psi, kteří se účastní soutěže, musí být klinicky zdraví. Psi musí být v imunitě proti vzteklině. Očkování proti vzteklině se považuje za platné 21 dnů ode dne, kdy bylo provedeno základní očkování anebo ode dne přeočkování v případě, že byla očkovací látka podána během doby platnosti uvedené výrobcem předchozí očkovací látky. Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata, kterým se prokáží při přejímce. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.


3. Pravomoci a povinnosti rozhodčích a stewardů

Rozhodčí
 • Musí mít oprávnění na posuzování obedience v ČR.
 • Je zodpovědný za sportovní průběh a regulérnost soutěže a za dodržování všech pravidel zmiňovaných v tomto zkušebním řádu.
 • Schvaluje praktické přípravy soutěže.
 • Rozhoduje, zda je nevyhnutelné opakovat nebo ukončit cvik vzhledem k technickým a jiným problémům; např. nepřiměřenému vyrušování z okolí (do soutěžního prostoru vběhne jiný pes), zranění či nemoc člena týmu apod.
 • Rozhoduje o tom, v jakém pořadí budou cviky vykonané (vyjma cviků 1, 2 a 9). Pořadí musí být pro všechny soutěžící ve všech třídách stejné.
 • Může tým diskvalifikovat (viz 10 Diskvalifikace) v případě, že psovod nepostupuje ve smyslu těchto pravidel nebo se chová nevhodným způsobem.
 • Rozhoduje v případech nejasností nebo incidentů, které nejsou řešené tímto zkušebním řádem. Jeho rozhodnutí je konečné a nenapadnutelné žádným ze soutěžících.
 • Po skončení soutěže zkontroluje správnost údajů v bodovacích kartách a výkonnostních knížkách a potvrdí je podpisem a razítkem.

 • Jeden rozhodčí může posoudit maximálně 25 týmů za jeden den. Pokud je na soutěž přihlášeno více soutěžících, musí být přizván další rozhodčí anebo se soutěž rozdělí do dvou dnů. Pokud na soutěži posuzuje více rozhodčích, je určený hlavní rozhodčí. Jestliže je stanoveno více rozhodčích, každý posuzuje všechny týmy v jedné určené třídě; např. jeden z rozhodčích posuzuje všechny týmy OB-Z a OB1 a další posuzuje všechny týmy OB2 a OB3 anebo každý rozhodčí posuzuje všechny psy v jedné části cvičení (např. skupinové cviky). Je také možné, aby jednoho psovoda posuzovali dva a více rozhodčích (MR, apod.). V tomto případě se dělá aritmetický průměr zadaných bodů.

  Rozhodčímu není dovoleno posuzovat psovody, kteří jsou členy vlastní rodiny nebo psy patřící blízkým příbuzným. Taktéž není dovoleno posuzovat psovody, kteří žijí s rozhodčím ve společné domácnosti. Nesmí posuzovat psy, jejichž je majitelem, popřípadě, s nimiž žije ve společné domácnosti v průběhu období jednoho roku před dnem soutěže.

  Steward
 • Musí mít oprávnění vykonávat funkci stewarda obedience v ČR.
 • Dává pokyn soutěžícím psovodům k provádění jednotlivých i dílčích cviků.
 • Vykonává další úkony spojené s průběhem soutěže na pokyn rozhodčího tak, jak jsou definované v tomto zkušebním řádu.
 • Je spoluodpovědný za sportovní průběh soutěže a za dodržování pravidel uvedených v tomto zkušebním řádu.
 • Pro pokyn k provedení cviku používá steward slovo "povel", "do základní pozice", apod. Nesmí velet např. takto: "psovi povel k noze", jelikož formulace povelů nejsou psovodům striktně dané.
 • Na každé zkoušce je jmenovaný nejméně jeden steward. Pokud je posuzování cviků rozdělené mezi dva nebo více rozhodčí, musí být určený i adekvátní počet stewardů (zpravidla nejméně 1:1), přičemž před soutěží je jmenovaný i hlavní steward.

  4. Práva, povinnosti a chování psovoda

  Psa na zkoušce vede psovod, který zná, respektuje a dodržuje tento zkušební řád, a který je schopný zvládnout psa i v mimořádných situacích.

  Povinnosti psovoda v pozici soutěžícího začínají v momentě, kdy psovod vstoupí do prostor, kde soutěž probíhá a končí po vyhodnocení akce. Psovod zodpovídá v průběhu celé soutěže za svého psa a všechny škody na majetku či zdraví osob psem způsobené. Od psovodů se očekává, že se budou chovat slušně a sportovně.

  V průběhu celé akce (nejen v soutěžním prostoru) je zakázané hrubě (i slovně) trestat psa, nasazovat mu ostnatý či elektrický obojek či používat jiné donucovací pomůcky.

  Psovod je povinen dodržovat všechna ustanovení a pokyny rozhodčích a stewardů.

  Během cviku se psovod nesmí psa dotýkat, hladit ho, ani jej jinak povzbuzovat. Pochvala je dovolena až po skončení cviku, tzn., když steward řekne "cvik ukončen" nebo "konec cvičení". Mezi cvičeními musí mít psovod psa pod kontrolou.

  Po dobu cvičení a mezi cviky, když je psovod se psem v soutěžním prostoru není dovolené používat ani mít při sobě pamlsky, míčky, hračky nebo jiné motivační předměty. Mimo soutěžní prostor je používání pamlsků, hraček a dalších motivačních předmětů dovolené. Tým by si ale neměl hrát v bezprostřední blízkosti soutěžního prostoru a nesmí hrou rušit ostatní soutěžící.

  Není dovolené, aby tým vstupoval do soutěžního prostoru před začátkem soutěže bez svolení rozhodčího nebo jím pověřené osoby.

  Pořadatel musí týmům umožnit krátký trénink v soutěžním prostoru před začátkem soutěže. V tomto případě musí mít všechny týmy na trénink před soutěží stejné podmínky a musí být o tom všichni předem uvědomeni. Každý tým musí mít možnost být v soutěžním prostoru sám, trénink jednotlivých týmů by neměl přesáhnout 5 minut. Soutěžní prostor by měl být již připravený a rozvržený stejně jako při závodu (především umístění čtverce a překážky). Trénink může být i den před soutěží. Při tréninku v soutěžním prostoru nejsou dovolené pamlsky; ostatní motivační pomůcky a hračky povoleny jsou.

  Během vykonávání jednotlivých cviků psovod vede psa po své levé straně. V případě tělesného postižení může mít psovod po dobu cviků a mezi cviky psa na pravé straně. Tuto skutečnost musí před začátkem závodu oznámit rozhodčímu (hlavnímu rozhodčímu). Všechna mimořádná opatření by měla být odůvodněná a neměla by rušit jiné psy a soutěžící (např. při cviku 1 a 2 by měl být soutěžící na invalidním vozíku umístěný na konci řady, kde ho nebude žádný jiný pes míjet).

  Po skupinových cvicích má psovod, který je první v pořadí na vykonávání jednotlivých cviků možnost požádat o krátkou cca 5-10 minutovou přestávku.

  5. Povely

  Zvukové povely jsou vyslovovány normální tónem hlasu. Na psa není dovoleno křičet, pokud to nevyžaduje jeho vzdálenost od psovoda. Oslovit psa jménem před povelem je povoleno pouze u OB-Z. V ostatních třídách je oslovení psa jménem před povelem hodnocené jako povel navíc a je penalizováno ztrátou bodů, vyjma těch cviků, kde je oslovení povolené popsaným způsobem (viz Cvik 5). Zvukové ani posunkové povely nejsou v tomto zkušebním řádu striktně dané, jsou pouze doporučené. Psovod je ale limitován maximálním počtem povelů, který může použít během jednoho cviku.

  Posunkové povely jsou krátké pohyby rukou. Používání posunkových povelů je dovolené pouze tehdy, pokud je to uvedené v popisu cviku.

  Používání posunkových a slovních povelů současně u cviků, kde to není dovoleno, je považováno za povely navíc a znamená ztrátu bodů.

  6. Pozice a výstroj psa

  Základní pozice

  Psovod stojí rovně přirozeně v klidném postoji. Pes sedí těsně při levé noze psovoda tak, aby jeho lopatka byla na úrovni kolen psovoda. Podélná osa těla psa je v rovnoběžném směru, k postoji psovoda. Přední nohy psa by měly při pohledu zboku lícovat s lýtky psovoda. Ramena psa jsou na úrovni nohou psovoda. Křivé přisednutí je chybou.

  Cvik začíná potvrzením stewardovy otázky:"Jste připraven?" psovodem a končí, když steward řekne: "cvik ukončen" nebo "konec cvičení".

  Pokud je pes z důvodu zdravotního postižení psovoda vedený na pravé straně, tak i v základní pozici sedí při pravé noze psovoda. Pokud zkušební řád nestanoví jinak, cvičení začíná a končí v základní pozici.

  Pozice "Ke mně"

  Pes předsedá rovně a těsně před psovoda, na pokyn stewarda dá psovod psovi povel k zaujetí základní pozice. Křivý posed nalevo nebo napravo je chybou.

  Pozice "Lehni"

  Pes si musí lehnout okamžitě po vydání povelu psovodem. Pes se smí okamžitě převalit na stehno (kyčel), ale zaujatou polohu již nesmí měnit. Pes může otáčet hlavou, zajímat se o rušivé vlivy v okolí, ale neměl by např. očuchávat zem okolo sebe nebo jíst trávu apod. Převalování se ze stehna na stehno, nervozita, zvukové projevy a podobné jsou penalizovány ztrátou bodů. Je chybou, pokud se pes převalí a leží celým tělem na boku. Pes nesmí ležet nebo se převalovat na zádech.

  Pozice "Stůj"

  Pes stojí všemi čtyřmi tlapkami na zemi a nepohybuje se. Pes musí polohu zaujmout rychle a nedělat zbytečné kroky navíc. Pes může otáčet hlavou a zajímat se o rušivé vlivy v okolí.

  Pozice "Sedni"

  Pes sedí rovně, na obou zadních nohách. Není dovolené, aby si pes seděl na stehně. Pes může otáčet hlavou a zajímat se o rušivé vlivy v okolí. Přešlapování předníma nohama, převalování se z kýty na kýtu, apod. je penalizováno.

  Obraty za chůze a na místě

  Otáčením při obratech se rozumí pohyb psa při levé noze psovoda tak, že se dvojice otočí o 180°. Zda se psovod bude otáčet doprava či doleva není řádem určené, pes může psovoda obcházet za zády nebo se s ním točit a to i u každého obratu jinak. Povolen je i "německý obrat" tj. pes může obíhat psovoda po pravé straně, těsně kolem nohy.

  Při otáčení se o 90° musí psovod dodržovat pravé úhly a nedělat obraty obloukem.

  Úkroky

  Při úkrocích se pes pohybuje těsně u levé nohy psovoda podle stewardových pokynů těmito směry: vlevo, vpravo, dopředu, dozadu (couvání). Při úkrocích vlevo nebo vpravo se psovod přemisťuje do stran; přičemž může, ale nemusí, překřižovat nohy a pes ho následuje těsně u jeho levé nohy.

  Zaujetí základní pozice po přivolání

  Pes může základní pozici po přivolání zaujmout dvěma způsoby:

 • Pes se po přivolání přiřazuje přímo k noze psovoda, tj. přichází k psovodovi z jeho levé strany anebo oběhne psovoda zezadu a zaujme základní pozici.
 • Pes po přivolání zaujme pozici "Ke mně". Pes musí předsednout před psovoda rovně a těsně. Po předsednutí je pes po pokynu stewarda velen psovodem do základní pozice. Pes se může přiřadit k noze psovoda a zaujmout základní pozici, přímo nebo oběhnutím zezadu.
 • Aportování = přinášení

  Pes může aportovat předmět dvěma způsoby:

 • Pes přináší předmět psovodovi přímo do základní pozice; je možné přímé přiřazování k noze i obíhání za zády psovoda.
 • Aportovat je dovolené i s předsednutím. Pes musí předsednout před psovoda rovně a těsně. Po předsednutí je na pokyn stewarda psovodem vydaný povel k puštění aportovaného předmětu a následně opět na pokyn stewarda dá psovod psovi povel k zaujetí základní pozice. Pes se přiřazuje přímo k noze psovoda nebo jej obíhá zezadu do základní pozice.
 • Při všech aportovacích cvičeních je jedno, zda pes uchopí aportovaný předmět zepředu, či ho uchopí ihned po svém otočení. Pes nesmí předmět překusovat, žvýkat nebo si s ním hrát.

  Obojek a vodítko

  Nošení obojků je povinné u skupinových cviků (cvik č. 1 - Odložení vsedě a č. 2 Odložení vleže) ve všech třídách obedience. Ve třídách OB1, OB2 a OB3 provádí psi samostatné cviky č. 3 - 10 bez jakékoli výstroje (obojků, antiparazitních obojků, postrojů, vodítek apod.). V OB3 psovod vodítko nepoužívá ani během skupinových cviků, má jej však na předepsaném místě u sebe. Před cvikem č. 3 odevzdává psovod obojek spolu s vodítkem stewardovi; vyjma OB-Z, kde má na sobě pes obojek nebo postroj během všech deseti cviků.

  Obojek může být hladký kožený, textilní nebo řetízkový vždy zapnutý na nestahování. Velmi malá plemena do 3kg mohou mít postroj. Elektrické a ostnaté obojky jsou zakázané.

  Vodítko může být textilní či kožené cca 50-150cm dlouhé ne samonavíjecí nebo řetízkové. Na vodítku nesmí být nic připevněno.

  Nesení vodítka je buďto viditelně (psovod jej musí mít zavěšené na krku nebo na rameni zapnuté k pravé či levé straně) nebo skrytě v oblečení (např. v kapse).

  7. Cvičební pomůcky a vybavení soutěžního prostoru

  Rozhodčí musí mít žlutou a červenou kartu, kterými uděluje varování (žlutá karta) nebo diskvalifikaci (červená karta). Dále musí mít u sebe během posuzování hodnotící bodovací pomůcku, na které rychle ukazuje divákům a zapisovatelům dosažený počet bodů, který tým za cvik obdržel.

  Soutěžní prostor - jeho velikost je v hale alespoň 20 x 30 m. Pro soutěž odehrávající se venku, je doporučená velikost minimálně 25 x 40 m. Soutěžní prostor musí být rovný a přehledný. V terénu musí pes dobře vidět, kde je umístěná aportovací činka a předměty pro rozlišovaní (pes je nesmí je hledat). Prostor v hale nesmí být kluzký. Soutěžní prostor musí být zřetelně vyznačený. Je na rozhodčím, aby rozhodl, zda jsou proporce soutěžního prostoru dostačující.

  V soutěžním prostoru musí být k dispozici:

 • Dřevěné aportovací činky - alespoň tři sady tří identických činek. Hmotnost nejtěžší sady musí být přibližně 450g. Je na psovodovi, jakou velikost činky svému psu vybere. Sady činek po třech musí mít pořadatel na soutěži k dispozici pouze v případě, že je nahlášen alespoň jeden tým do OB3. Pokud je alespoň jeden tým nahlášen do OB2, musí pořadatel zajistit 2 sady tří velikostí. Jestliže jsou nahlášené týmy pouze do tříd OB-Z a OB1, stačí, aby pořadatel měl alespoň 3 činky v různých velikostech, přičemž hmotnost nejtěžší činky musí být přibližně 450g.


 • Kovové aportovací činky v alespoň třech různých velikostech. Hmotnost nejtěžší kovové činky musí být přibližně 200g. Je na psovodovi, jakou velikost činky svému psu vybere. Kovové činky musí mít pořadatel na soutěži k dispozici pouze v případě, že je nahlášen alespoň jeden tým do OB3.


 • Předměty pro rozlišování - dřevěné hranoly o rozměrech přibližně 2 x 2 x 10 cm. Počet hranolů musí být šestinásobkem k počtu soutěžících psů


 • Pevná překážka 1 m široká a 1 m vysoká s nastavitelnou výškou. Výška překážky se nastavuje po 10 cm podle výšky psa v kohoutku a zaokrouhluje se k nejbližším 10 cm


 • Tabule s označením polohy psa - na tabuli mohou být názvy pozic a/nebo piktogramy - vždy se všemi třemi pozicemi (sedni/lehni/vstaň). Je nutné, aby tabule byla čitelná ze všech vzdáleností určených tímto zkušebním řádem.


 • Kužele a značky, kterými se vyznačuje místo vykonávaní cviků v dostatečném počtu. Kužele musí být vysoké 15 - 30 cm. Značky mohou být např. z lepenky, pilin.


 • Vymezovací pomůcky na prostor pro vysílání (čtverec 3x3m) a na ovladatelnost na dálku (cca 50cm). Na vymezení se může použít lepicí páska, popruh, piliny a atd. s ohledem na bezpečnost psů.


 • Platný zkušební řád obedience - musí být na soutěži soutěžícím k dispozici.


 • Pořadatel je povinen zajistit všechny výše zmiňované cvičební pomůcky a adekvátní prostor pro soutěžení, jinak nesmí soutěž pořádat. O regulérnosti rozhoduje rozhodčí, který má pravomoc soutěž neposuzovat, pokud výše zmíněné podmínky nejsou splněny.

  Rozhodčí je zodpovědný za to, aby se v soutěžních prostorách dodržovala všechna pravidla a nařízení zmiňovaná v tomto zkušebním řádu.


  8. Bodování a hodnocení

  Předvedení cviků obedience je hodnoceno takto:

  0 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10


  Známkování:

  0 - 5,5 nedostatečně;
  6 - 6,5 dobře;
  7 - 7,5 velmi dobře;
  8 - 10 výborně

  Za každý cvik je možno obdržet maximální počet bodů 10 a minimální počet bodů 5.

  Pokud jsou bodové ztráty při cviku větší než pět bodů, cvik se považuje za nesplněný a hodnotí se nulou. Každé bodové ohodnocení je následně přepočítané příslušným koeficientem obtížnosti cviku. Maximální bodové ohodnocení, které je možné za cvik získat (už vynásobené příslušným koeficientem za daný cvik), je uvedené v tomto zkušebním řádu u jednotlivých cviků. Hodnota koeficientu závisí na druhu a obtížnosti cviku.

  Pokud dva nebo více psů skončí se stejným počtem bodů, rozhoduje součet bodů získaných za cviky 3, 5 a 6. pokud je i po sečtení bodů výsledek roven, uvedené cviky se zopakují (tyto připočítané body se však nezapisují do výkonnostní knížky).

  Hodnocení Bodový interval Zkratka
  Výborný 257-320 V
  Velmi dobrý 225-256,5 VD
  Dobrý 192-224,5 D

  Pokud soutěžící dvojice získala méně než 192 bodů, není hodnocena a výsledek se nezapisuje do výkonnostní knížky.

  Soutěže obedience v ostatních státech mají jiná pravidla, proto splnění zkoušky v jiném státě neopravňuje tým přejít do třídy vyšší v České republice, vyjma nejvyšší úspěšně složené zkoušky, která je totožná s mezinárodní FCI obedience soutěží.

  Během soutěže zaznamenává zapisovatel (osoba pověřená vedoucím soutěže) bodové zisky v jednotlivých cvičeních do hodnotících karet týmů dle pokynů rozhodčího. Po skončení soutěže tyto rozhodčí spolu s výkonnostními knížkami zkontroluje a potvrdí svým podpisem a razítkem. Originál hodnotící karty obdrží psovod na místě, kopie pořadatel do 14 dnů od skončení soutěže doručí na adresu pověřeného člena výboru Obedience CZ. Do výkonnostních knížek se zaznamenává úspěšně složená zkouška (známka V, VD, D) a diskvalifikace z jakéhokoli důvodu.

  9. Pravidla pro vykonávání cviků

  Při cviku 1 a 2 je minimální počet psů ve skupině 3 a maximální počet 6. V soutěži, kde celkový počet psů není dělitelný šesti, by se dvě ze skupin měly skládat ze 7 psů.

  Při všech cvičeních, kdy se pes pohybuje u nohy psovoda, musí jít psovod vzpřímeně normální přirozenou chůzí (příliš rychlá nebo příliš pomalá chůze je penalizovaná ztrátou bodů). V průběhu chůze musí psovod přirozeně pohybovat pažemi. Přílišné máchání rukama nebo tzv. "sportovní chůze" je chybou. Psovod by se neměl dívat na psa, ale rovně před sebe (vyjma OB-Z a OB1, kde je oční kontakt se psem dovolen). Pes musí jít přirozeně co nejtěsněji u nohy psovoda (s ohledem na fyzické a plemenné dispozice psa), ale nesmí ho omezovat v pohybu. Předcházení a opožďování psa je chybou. Psovod se musí po celou dobu pohybovat konstantní rychlostí, zpomalování při obratech není dovolené. Při chůzi by měla dvojice působit přirozeně a harmonicky.

  Všechny cviky začínají a končí se psem v základní pozici (pokud není řádem uvedeno jinak). Hodnocení cviku začíná ve chvíli, kdy steward umístí psovoda a psa do výchozího bodu a psovod na stewardovu otázku: "Jste připraveni?" odpoví kladně, případně mlčí.

  Všechny cviky jsou ukončené, až když steward vyhlásí: "Konec cvičení" (pokud není řádem uvedeno jinak), tehdy končí i hodnocení cviku rozhodčím. Pokud psovod začne chválit psa před ukončením cviku stewardem, bude cvik hodnocen jako nesplněný a tým obdrží 0.

  Pes může být po ukončení cviku a mezi cvičeními přiměřeně chválen a povzbuzován. Psovod si však mezi cvičeními nesmí se psem hrát a pes by mu neměl vyskakovat na ramena. V případě hraní si, vyskakování psa na ramena psovoda, pobíhání okolo nohou psovoda atd. je závodník upozorněný žlutou kartou. V případě druhého incidentu a opakovaného upozornění, rozhodčí ukazuje červenou kartu a dvojici diskvalifikuje.

  Pokud není pro jednotlivé cviky stanoveno jinak, jsou tato pravidla a nařízení pro vykonávání cviků a jejich hodnocení aplikované pro všechny cviky.

  Po dobu cvičení není dovolené dotýkat se psa, hladit ho nebo mu projevovat jiné formy povzbuzení. Takovéto nepovolené chování má za následek neuznání cviku a hodnocení 0.

  Není dovolené, aby psovod zdůrazňoval psovi místa a příkazy před nebo po dobu cvičení kromě právě probíhajícího cvičení, ve kterém to je dovolené.

  Vynechání cvičení zapříčiněné psovodem je hodnocené nulou, ale psovod se psem může pokračovat následujícími cvičeními.

  Pokud pes opustí psovoda po dobu cvičení, je mimo kontrolu psovoda a nepřijde ani na druhé zavolání, je diskvalifikovaný (viz Diskvalifikace).

  Pokud pes opustí soutěžní prostor během cvičení nebo mezi vykonáváním cviků, je diskvalifikovaný (viz Diskvalifikace).

  V případě sporů, incidentů nebo jiných nesrovnalostí, které nejsou popsané v těchto pravidlech a nařízeních, rozhoduje rozhodčí. Rozhodnutí rozhodčího je konečné a žádný ze soutěžících ho nemůže zpochybňovat nebo toto rozhodnutí napadnout.

  Všechny dodatečné povely, dvojité povely, posunky tělem (i nepatrné) atd. musí být penalizované. Všeobecné pravidlo pro všechny cviky je, že za druhý povel (povel navíc) jsou odečteny 2 body a třetí povel cvičení ukončí (nebo jeho část), tj. cvik po třetím povelu není uznaný. Výjimkou je OB-Z kde se i za třetí povel odečtou další 2 body.

  Pes, který štěká po dobu cvičení, i když třeba jen příležitostně, je penalizovaný ztrátou bodů. V případě příležitostného štěkání by neměl dostat víc než 7 bodů. Pokud pes štěká intenzívně nebo neustále, cvičení se hodnotí nulou. Tato stejná pravidla platí pro kňučení a jiné hlasové projevy psa.

  Pokud psovod vykročí dřív, než dostane pokyn od stewarda, cvičení se hodnotí jako nesplněné (0 bodů) ve třídách OB1, OB2, OB3. Ve třídě OB-Z je takováto chyba penalizovaná odečtením 2 bodů.

  Pokud pes začne cvičit dřív, než dostane od psovoda povel (pes předstihne povel), nemůže získat víc než 8 bodů.

  Pokud pes leží celým tělem na boku, nesmí obdržet víc než 7 bodů.

  Psovod se ke psu přiřazuje přímo, obcházení psa za jeho zády není dovoleno (např. Cvik 1 Odložení vsedě ve skupině).

  Ve cviku 10 stojí steward ve vzdálenosti 2 - 3 m za psem, tak aby na něj neviděl (zády ke psu i psovodovi). Pokyny k provedení poloh SEDNI, LEHNI, VSTAŇ, dává prostřednictvím speciální pomůcky, na které jsou názvy a/nebo obrázky jednotlivých pozic.

  Pokud se pes vyvenčí mezi cvičeními ve třídě OB1, OB2, OB3 odečítá se mu z celkového skóre 50 bodů. Ve třídě OB-Z se odečte 20 bodů. Pokud se pes vyvenčí během cvičení ve třídách OB1, OB2, OB3, je diskvalifikován. Ve třídě OB-Z je cvik hodnocen 0 a odečte se ještě dalších 20 bodů z celkového skóre.

  Pokud není pro jednotlivé cviky stanoveno jinak, jsou tato pravidla a nařízení pro vykonávání cviků a jejich hodnocení aplikované pro všechny cviky.


  10. Diskvalifikace

  Za nekorektní chování psovoda nebo psa v soutěžním prostoru uděluje rozhodčí žlutou nebo červenou kartu, rozhodčí také může psovoda napomenout nejprve pouze slovně. Žlutá karta znamená varování a rozhodčí jí může ukázat pouze jednou. Žlutá karta nemá žádný vliv na konečné bodové hodnocení týmu. Při dalším incidentu ukazuje rozhodčí červenou kartu a tým je diskvalifikovaný. Červená karta znamená jednoznačně diskvalifikaci. Diskvalifikací se rozumí okamžité ukončení cvičení. Tým nemůže pokračovat v následujících cvicích. Psovod musí okamžitě společně se svým psem opustit soutěžní prostor. Diskvalifikace znamená ztrátu všech dosažených bodů a vždy se zapisuje do výkonnostní knížky.

  Pokud pes opustí psovoda po dobu cviku, čímž přeruší cvičení, a je mimo kontrolu psovoda, psovod může jedenkrát přivolat psa bez opuštění své pozice. Pokud se pes vrátí k psovodovi na první povel, rozhodčí udělí žlutou kartu a cvik není uznaný (hodnocený 0). Ale v tomto případě pes a psovod mohou pokračovat dalším cvikem. Pokud pes odejde podruhé, jde o opakovanou nepovolenou činnost, psovod už nemá možnost psa přivolat. Následuje diskvalifikace. Pokud se pes nevrátí na první povel, potom je tým diskvalifikován.

  Pokud je pes mimo kontrolu psovoda mezi cviky, psovod může jedenkrát přivolat svého psa bez změny pozice. Pokud se pes vrátí, rozhodčí přidělí žlutou kartu. Pokud se pes nevrátí nebo pokud odejde podruhé, je diskvalifikovaný.

  Důvody vedoucí k okamžité diskvalifikaci:

 • pes opustí soutěžní prostor
 • psovod nerespektuje pokyny rozhodčího a stewarda
 • psovod záměrně porušuje ustanovení toho zkušebního řádu
 • psovod se chová nevhodně
 • pes se vyvenčí během cvičení ve třídách OB1, OB2, OB3
 • psovod v průběhu celé akce (i mimo soutěžní prostor) trestá nebo je hrubý na psa, nasazuje mu ostnatý či elektrický obojek nebo používá jiné donucovací protizákonné pomůcky
 • pes v průběhu celé akce (i mimo soutěžní prostor), kouše, pokouší se kousnout, napadá nebo se pokouší napadnout lidi nebo jiné psy
 • při používání pamlsků, hraček nebo jiných motivačních předmětů po dobu cvičení


 • Část II

  PŘEHLED CVIKŮ V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH


  Cvik 1/ koeficient 3
  OB-Z
  OB1
  OB2
  OB3
  Odložení VSEDĚ ve skupině psů
  SEDNI ve skupině - 30 sekund, psovod vzdálen 5 m
  SEDNI ve skupině - 1 minuta, psovod vzdálen 20 m
  SEDNI ve skupině - 1 minuta (psovod v úkrytu)
  SEDNI ve skupině - 2 minuty (psovod v úkrytu)
  Cvik 2/ koeficient 2
  OB-Z
  OB1
  OB2
  OB3
  Odložení VLEŽE ve skupině psů
  LEHNI ve skupině - 1 minuta, psovod vzdálen 5 m
  LEHNI ve skupině - 2 minuty, psovod vzdálen 20 m
  LEHNI ve skupině - 2 minuty (psovod v úkrytu)
  LEHNI ve skupině - 4 minuty (psovod v úkrytu, prochází steward)
  Cvik 3/ koeficient 3
  OB-Z
  OB1
  OB2
  OB3
  Chůze u nohy (bez vodítka)
  Normální krok, dva kruhy ve tvaru osmičky, 15 kroků přímo
  Normální krok, pomalý krok, úkroky - vpravo, vpřed
  Normální krok, klus, obraty na místě, úkroky - vpravo, vlevo, vpřed
  Normální krok, klus, pomalá chůze, obraty, úkroky vpravo, vlevo, vpřed, vzad
  Cvik 4/ koeficient 3
  OB-Z
  OB1
  OB2
  OB3
  Odkládání za chůze (různé pozice)
  Odložení psa za chůze LEHNI - přímý směr
  Odložení psa za chůze LEHNI - čtverec
  Odložení psa za chůze SEDNI, LEHNI - čtverec
  Odložení psa za chůze STŮJ, SEDNI, LEHNI - čtverec
  Cvik 5/ koeficient 4
  OB-Z
  OB1
  OB2
  OB3
  Přivolání
  Přivolání 20 m
  Přivolání 25 m, meziodložení LEHNI
  Přivolání 25 m, meziodložení STŮJ
  Přivolání 30 m, meziodložení STŮJ, LEHNI
  Cvik 6/ koeficient 4
  OB-Z
  OB1
  OB2

  OB3

  Vysílání do čtverce
  Vyslání do čtverce (psovod jde nejdříve do čtverce)
  Vyslání do čtverce, kde pes dostává povel LEHNI
  Vyslání do čtverce, kde pes dostává povel LEHNI a na povel stewarda
  je pes přivolán za chůze K NOZE
  Vyslání ke kuželu, pak do čtverce v úhlu o 90° do strany, kde pes dostává
  povel LEHNI a na pokyn stewarda je pes přivolán za chůze K NOZE
  Cvik 7/ koeficient 3
  OB-Z
  OB1
  OB2

  OB3

  Aport (nesení) cizí dřevěné činky
  Pes vezme aport od psovoda a nese jej 10 m u nohy přímým směrem
  Pes přináší aport ze vzdálenosti 10 m položený stewardem
  Pes je vyslán nejdříve ke kuželu v přímém směru. Pak je vyslán pro aport určený
  losem vpravo nebo vlevo od kužele. (2 aporty)
  Pes je vyslán nejdříve ke kuželu v přímém směru. Pak je vyslán pro aport určený
  losem vpravo nebo vlevo od kužele. (3 aporty)
  Cvik 8/ koeficient 3
  OB-Z
  OB1
  OB2
  OB3

  Aport přes překážku
  Aport přes překážku - cvik končí zpětným skokem (max. 50 cm překážka *)
  Aport přes překážku - korektní aport (max. 50 cm překážka)*
  Aport přes překážku - korektní aport (max. 70 cm překážka)*
  Aport přes překážku - kovový předmět (max. 100 cm překážka)*
  *Výška překážky je úměrná kohoutkové výšce psa
  Cvik 9/ koeficient 3
  OB-Z
  OB1
  OB2
  OB3
  Rozlišování předmětu psovoda
  Rozlišování předmětů (předměty ve vzdálenosti 5 m)
  Rozlišování - ze 4 předmětů (předměty ve vzdálenosti 5 m)
  Rozlišování - z 5 předmětů (předměty ve vzdálenosti 10 m)
  Rozlišování - z 6 předmětů (předměty ve vzdálenosti 10 m)
  Cvik 10/ koeficient 4
  OB-Z
  OB1
  OB2
  OB3
  Ovladatelnost = změna poloh
  Ovladatelnost LEHNI, SEDNI (pes těsně před psovodem)
  Ovladatelnost LEHNI, SEDNI (1 m)
  Ovladatelnost na dálku LEHNI, SEDNI (5 m)
  Ovladatelnost na dálku LEHNI, VSTAŇ, SEDNI (15 m)


  Část III

  POPIS, PROVEDENÍ A HODNOCENÍ CVIKŮ - Třída OB-Z

  CVIK 1 Odložení vsedě ve skupině po dobu 30 sekund

  Doporučené povely: "Sedni", "Zůstaň"

  Zvukové povely
  Maximální počet povelů: 2

  Provedení:
  Na pokyn stewarda se psovodi společně se svými psy seřadí do jedné linie v odstupech přibližně 3 m. Pes sedí vedle psovoda v základní pozici. Na pokyn stewarda jsou psi odpoutáni z vodítka a psovodi velí psům "ZŮSTAŇ". Na pokyn stewarda odchází psovodi bez ohlížení 5 m vpřed směrem od psů, tam se zastaví a na další pokyn stewarda se otočí čelem ke psům. Zde setrvají po dobu 30 sekund. Po dobu tohoto časového intervalu musí psi zůstat v poloze "SEDNI". Po uplynutí stanoveného času se psovodi na pokyn stewarda vrátí a přiřadí se ke psům do základní pozice. Obcházení psů není dovoleno.

  Instrukce:
  Pes, který vstane, lehne si, posune se více, než o jednu délku svého těla, dostane 0 bodů. Všechny zbytečné pohyby a posuny jsou penalizované. Pokud pes 1-2x štěkne, strhávají se 1-2 body. Pokud pes štěká stále, cvik je považován za nesplněný a hodnocen 0 body. Nedočkavost, neposednost, stejně jako převalování se z kýty na kýtu či přešlapování předníma nohama je penalizováno ztrátou bodů. Psovi je dovoleno otočit hlavu a rozhlížet se nebo projevit zájem ve směru rušivého vlivu. Nesmí to ovšem být známkou nervozity nebo bázlivosti. Pokud některý pes vstane a během cviku se přiblíží k jinému psovi natolik, že hrozí nebezpečí konfliktu, je cvik přerušen a se všemi psy kromě toho, který se přestupku dopustil, opakován.

  Doporučuje se, aby v průběhu tohoto cviku byl prostor kolem soutěžního prostoru uzavřen.

  Hodnocení: Koeficient 3                     Maximální počet bodů 30
  OB-Z
  CVIK 2 Odložení v leže ve skupině po dobu 1 minuty


  Doporučené povely: "Lehni", "Zůstaň", "Sedni"

  Zvukové povely
  Maximální počet povelů: 3

  Vykonání:
  Psi sedí v řadě vedle sebe v základní pozici u nohy psovoda přibližně ve vzdálenosti 3 m od sebe. Na pokyn stewarda jsou psi odpoutáni z vodítka a psovodi velí psům "LEHNI" a následně "ZŮSTAŇ". Na pokyn stewarda odchází psovodi bez ohlížení 5 m vpřed směrem od psů, tam se zastaví a na další pokyn stewarda se otočí čelem ke psům. Zde setrvají po dobu 1 minuty. Po dobu tohoto časového intervalu musí psi zůstat v poloze "LEHNI". Po uplynutí časového intervalu se psovodi na pokyn stewarda vrátí a přiřadí ke psům. Obcházení psů není dovoleno. Na pokyn stewarda dávají psovodi psům povel k zaujetí základní pozice.

  Instrukce:
  Pes, který vstane, sedne, převalí celým tělem na záda; nebo se odplazí více, než o jednu délku svého těla dostane 0 bodů. Všechny pohyby a posuny jsou penalizované. Pokud pes 1-2 x štěkne, strhávají se 1-2 body. Pokud pes štěká stále, je cvik považován za nesplněný a hodnocen 0 body. Nedočkavost, neposednost, stejně jako převalování se z jednoho stehna na druhé, je penalizováno ztrátou bodů. Psovi je dovoleno otočit hlavu a rozhlížet se nebo projevit zájem ve směru rušivého vlivu. Nesmí to ovšem být známkou nervozity nebo bázlivosti. Pokud některý pes vstane a během cviku se přiblíží k jinému psovi natolik, že hrozí nebezpečí konfliktu, je cvik přerušen a se všemi psy kromě toho, který se přestupku dopustil, opakován.

  Pokud se pes převalí celým tělem na bok, nesmí dostat více než 7 bodů.

  Doporučuje se, aby v průběhu tohoto cviku byl prostor kolem soutěžního prostoru uzavřen.

  Poznámky:
  Poloha SFINGA není povinná. Avšak polohu, kterou pes zaujme po povelu psovoda "LEHNI", musí dodržet a nezměnit ji až do ukončení cviku.

  Hodnocení: Koeficient 2                    Maximální počet bodů 20
  OB-Z
  CVIK 3 Chůze u nohy


  Doporučené povely: "K noze"
  Zvukové povely

  Provedení:
  Chůze u nohy je přezkoušena v obrazci tvaru kruhu a přímky. Pes by měl ochotně a dobrovolně následovat psovoda po levé straně tak, že se svým pravým ramenem nachází na úrovni levého kolena psovoda, paralelně ve směru chůze. V průběhu cviku by měl psovod přirozeně pohybovat pažemi.

  Chůze u nohy je zkoušena v normálním tempu se změnami směrů do tvaru osmičky, přímou chůzí a jedním zastavením. Psovod stojí se psem uprostřed pomyslné osmičky na výchozím bodě v základní pozici. Psovod velí psovi povel "K NOZE". Jako první vykoná se psem oblouk doleva kolem prvního kuželu. Potom, co dojde se psem zpět na výchozí bod, udělá bez zastavení oblouk kolem druhého kuželu směrem doprava. Poté, co opět prochází výchozím bodem, pokračuje psovod se psem bez změny tempa chůze v přímém směru do vzdálenosti 15 m. Zde se psovod se psem na pokyn stewarda zastaví a cvik je ukončen. Poloměr oblouků doleva i doprava kolem prvního i druhého kužele je 4 m.

  Povel "K NOZE" může být vydán pouze při počátečním vykročení. Při zastavení psovoda si musí pes okamžitě bez povelu sednout a zaujmout základní pozici při levé noze psovoda.

  Instrukce:
  Pes, který se vzdálí od psovoda nebo jej následuje po delší dobu ve vzdálenosti větší, než půl metru cvik nesplnil a dostává 0 bodů. Pokud je chůze psa pomalá, může dostat maximálně 6 - 7 bodů. Ztráta kontaktu se psem a povely navíc jsou považovány za chyby a penalizované ztrátou bodů. Nekorektní (neparalelní) chůze u nohy je penalizována ztrátou 2 bodů. Nedodržování správných směrů chůze (2 identické kruhy a přímka) psovodem znamená ztrátu bodů. Jedno příležitostné slovní povzbuzení psa během cviku je tolerováno a není penalizováno. Psovod však nesmí na psa promluvit při zastavení.

  Hodnocení: Koeficient 3                    Maximální počet bodů 30  OB-Z
  Cvik 4 Odložení psa za chůze do pozice "Lehni"


  Doporučené povely: "K noze", "Lehni", "K noze"

  Zvukové povely
  Maximální počet povelů: 3

  Provedení:
  Cvik se provádí za chůze v přímce mezi dvěma kužely, které jsou od sebe vzdáleny 10 m. Výchozí bod se nachází 5 m před prvním kuželem. Steward dává pokyn k odložení do pozice "LEHNI", když se psovod se psem nachází přibližně uprostřed mezi kužely. Psovod psa odloží a pokračuje v chůzi ke druhému kuželu, který obchází a vrací se. Poté, co dojde zpět ke psu, jej obchází a bez pokynu stewarda a změny tempa chůze dává psovi povel "K NOZE". Psovod pokračuje v chůzi se psem u nohy až k druhému kuželu, kde je cvik ukončen. Pes tedy nemusí zaujmout základní pozici.

  Polohu "LEHNI" by měl pes zaujmout paralelně s pomyslnou spojnicí kuželů a maximálně 50 cm od ní (s přihlédnutím k velikosti psa).

  Instrukce:
  Pes musí příslušnou polohu zaujmout maximálně do vzdálenosti rovnající se jedné délce jeho těla a dřív než psovod dojde k následujícímu kuželu, jinak obdrží 0 bodů. Při hodnocení se klade důraz i na korektní chůzi u nohy. Pomalý pohyb, neparalelní chůze u nohy se považují za chyby. Psovod při návratu ke psu neobchází první kužel, ale otáčí se těsně za psem.

  Hodnocení: Koeficient 3                    Maximální počet bodů 30  OB-Z
  CVIK 5 Přivolání


  Doporučené povely: "Lehni", "Čekej", "Ke mně" ("K noze")
  Zvukové povely

  Maximální počet povelů: 3 (v případě přivolání "Ke mně" 4 povely)

  Provedení:
  Pes je ze základní pozice velen do polohy "LEHNI". Psovod jde bez ohlížení od psa v přímém směru do vzdálenosti přibližně 20 m, na pokyn stewarda se zastaví a otočí směrem ke psu a na další pokyn psa přivolává.

  Instrukce:
  Pes by se měl pohybovat přiměřenou rychlostí, minimálně klusem. Pomalý pohyb je chybou. Při hodnocení je třeba brát zřetel na plemeno psa.

  Pokud si pes sedne nebo vstane ještě před vydáním povelu k přivolání, nemůže tým obdržet víc než 7 bodů. Pokud se pes posune před přivoláním o délku větší než je jeho tělesná délka, je cvik nesplněný a získává 0 bodů.

  Hodnocení: Koeficient 4                    Maximální počet bodů 40  OB-Z
  CVIK 6 Vysílání do čtverce

  Doporučené povely:

  a) "Zůstaň", "Box", ("Stůj"), "Lehni"
  b) "Zůstaň", "Box", ("Stůj"), "Ke mně", ("K noze")

  Zvukové a posunkové povely
  Maximální počet povelů: 3 (v případě pomocného "Stůj" 4 povely)

  Provedení:
  V tomto cviku jde psovod nejprve do čtverce, kde naznačuje položení předmětu. Pes zůstává sedět na výchozím bodě. Psovod se přiřadí zpět ke psu (nesmí ho obcházet). Poté je pes na pokyn stewarda vyslán do 3 x 3 m velkého čtverce, který je od výchozí mety vzdálen 5 m. Čtverec by měl být umístěný přibližně 3 - 5 m od hranice soutěžního prostoru. Rohy čtverce jsou označeny kužely a jsou z vnější strany spojeny viditelnými linkami (páska, křída, piliny). Psovod může k vysílání použít zvukový i posunkový povel. V okamžiku, kdy se celé tělo psa nachází ve čtverci (ocas smí přečnívat), má psovod dvě možnosti:

  a) Pes je velen do pozice "LEHNI". Tuto pozici musí pes zaujmout pouze na povel psovoda. Leží-li pes ve čtverci je cvik stewardem ukončen.

  b) Pes je přivoláván psovodem (bez pokynu stewarda) "KE MNĚ" nebo "K NOZE".

  Instrukce:
  Důraz je kladen na ochotu psa sledovat povely, tempo psa a přímý směr. K dosažení maximálního počtu 10 bodů nesmí psovod použít víc než předepsaný počet povelů. Pes musí reagovat na příslušné povely (např. když je ve čtverci vydán povel "STŮJ"). Je penalizováno i samostatné vykonávání cviků. Pokud psovod vykročí dopředu (nebo vykročí kterýmkoli směrem) v okamžiku, kdy vydává povel, cvik není uznán a získává 0 bodů. Při pomocných pohybech tělem (vyjma povoleného posunku) může tým získat maximálně 8 bodů. Pokud pes zaujme polohu vleže, není již povolen žádný opravný povel. Pokud si pes lehne mimo čtverec, cvik je považován za nesplněný (0 bodů). Pro získání plného počtu bodů musí být celé tělo psa uvnitř čtverce (ocas se nepočítá). U OB-Z může mít pes část těla mimo vymezený čtverec tak, že těžiště psa (hrudník a bedra) musí zůstat ve čtverci. Jestliže je však pes částečně mimo čtverec, může obdržet maximálně 7 bodů. Pokud pes vejde nebo vyjde ze čtverce ze strany nebo zezadu, jsou strženy body. Při velmi pomalém pohybu může pes získat maximálně 6 bodů. Další povely jsou penalizovány ztrátou dvou bodů. Není povoleno nasměrovat psa do daného směru z výchozího bodu nebo psovi ukázat čtverec před zahájením cvičení. V takovém případě je cvik považován za nesplněný.

  Povely a) "LEHNI" ("STŮJ") nebo b) "KE MNĚ" ("K NOZE") si určuje psovod sám. Všechny ostatní akce jsou řízeny stewardem. Posunkový povel je spolu se zvukovým povolen pouze při vysílání psa.

  Hodnocení: Koeficient 4                    Maximální bodové ohodnocení: 40 bodů  Třída OB-Z
  CVIK 7 Nesení aportovací činky

  Doporučené povely: "K noze", "Drž", "K noze", "Pusť"

  Zvukové povely
  Maximální počet povelů: 4

  Provedení:
  V tomto cviku pes nese cizí dřevěnou aportovací činku mezi dvěma kužely, které jsou od sebe vzdálené 10m. Tým zaujme základní pozici přibližně 5 m od prvního kuželu. Psovod se psem u nohy vyjde na pokyn stewarda směrem k prvnímu kuželu a motivuje ho aportovací činkou (pes se činky nesmí dotýkat), na úrovni kužele dá na další pokyn psovi povel "DRŽ" a vloží mu aport do tlamy. Pes následuje psovoda vedle jeho levé nohy a nese předmět na úroveň druhého kuželu., zde na pokyn stewarda vydá psovod povel "PUSŤ" a psovi činku odebere. Tím cvik končí, pes tedy nemusí zaujmout základní pozici.

  Instrukce:
  Rozhodčí hodnotí tento cvik v úseku mezi kužely, tzn. od psovodova povelu "DRŽ" do "PUSŤ". Nehodnotí se první úsek, kdy psovod motivuje psa aportovací činkou. Důraz je kladen na ochotu psa vykonávat povely a také na korektní chůzi u nohy psovoda během nesení činky (maximální vzdálenost je 50 cm od nohy psovoda). Žvýkání a překusování činky je penalizováno ztrátou bodů. Pokud je překusování intenzivní, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Velmi intenzivní žvýkání nebo zničení činky vede k nesplnění cviku (0 bodů). Penalizována nebude první úprava v tlamě psa po uchopení činky. Všechny akce jsou řízeny stewardem. Pokud pes vezme činku do tlamy během motivace, může dostat maximálně 5 bodů.

  Upuštění činky: Pokud psovi činka vypadne a on ji sám bez povelu iniciativně sebere, může dostat maximálně 7 bodů. Pokud pes dostane povel pro zvednutí činky navíc, nemůže být přiděleno více než 5 bodů.

  Hodnocení: Koeficient 3                    Maximální bodové ohodnocení: 30 bodů  Třída OB-Z
  CVIK 8 Aport přes překážku

  Doporučené povely: "Hop", "Aport", "Zpět" nebo "K noze" nebo "Ke mně"

  Zvukové povely
  Maximální počet povelů: 3

  Provedení:
  Tým zaujme základní pozici před překážkou v přiměřené vzdálenosti, kterou si určí psovod. Na pokyn stewarda psovod odhodí vlastní předmět nebo aportovací činku (ne výcvikovou pomůcku, hračku). Na další pokyn vyšle psa přes překážku pro aport. Povel "APORT" a "ZPĚT" nebo "K NOZE" dává psovod bez pokynu stewarda tak, že povel "APORT" musí být vysloven před tím, než se pes dotkne země za překážkou a povel "ZPĚT" nebo "K NOZE" ještě před zpětným skokem. Cvik je ukončen zpětným skokem psa přes překážku. Pes tedy nemusí zaujmout základní pozici. Překážka musí být přibližně 1 m široká a její výška přiměřená kohoutkové výšce psa, zaokrouhlená na nejbližších 10 cm. Maximální výška překážky ve třídě OB-Z je 50 cm.

  Instrukce:
  Psovod smí při přivolání opustit základní pozici (max. 2m), nesmí se však při tom dotýkat překážky nebo jít za její úroveň. Pokud se pes při přeskoku dotkne překážky (třeba i jemně) může dostat maximálně 8 bodů. Pokud pes vyskočí na překážku a dotykem se od ní odrazí, cvik není splněn.

  Pokud pes překoná překážku pouze jedním směrem, ale přinese aportovaný předmět, obdrží tým maximálně 5 bodů. Pokud pes překoná překážku tam i zpět, ale předmět nepřinese, není cvik splněn.

  Upuštění aportovaného předmětu: Pokud pes aportovaný předmět při zpětném skoku upustí ještě před tím, než se dotkne země, může obdržet maximálně 5 bodů. Pokud pes dostane povel "APORT" navíc, nemůže být přiděleno více než 5 bodů.

  Žvýkání a překusování aportovaného předmětu je penalizováno ztrátou bodů. Pokud je překusování intenzivní, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Velmi intenzivní žvýkání nebo zničení činky vede k nesplnění cviku (0 bodů). Penalizována nebude první úprava uchopení správné činky.

  Poznámky:
  Jako aportovací předmět může být použit např. tenisák nebo balónek bez šňůrky, pešek bez poutka, dřevěná nebo plastová činka, jednoduchý uzel z lana. Nejsou dovoleny zvukové ani jiné hračky, frisbee, balónky se šňůrkou, pešky s poutkem, apod.

  Hodnocení: Koeficient 3                    Maximální počet bodů 30  Třída OB-Z
  CVIK 9 Rozlišování předmětu a aportování

  Doporučené povely: "Hledej", "Ke mně/K noze", "Pusť", ("K noze")


  Zvukové povely
  Maximální počet povelů: 3 (v případě předsedání psa před psovoda 4 povely)

  Provedení:
  Na začátku cviku 3 obdrží psovod dřevěný špalík (2cmx 2cmx10cm), který si nechá na libovolném místě u sebe až do zahájení cviku 9. Před prováděním rozlišování psovod předmět označí. Psovod smí psovi před zahájením cviku předmět ukázat. Psovi není dovoleno k předmětu čichat ani se jej dotýkat. Psovod předá předmět stewardovi. Steward odejde položit tento předmět (aniž by se jej dotýkal holou rukou) do vzdálenosti přibližně 5m a položí jej 30 - 40cm napravo nebo nalevo od hromádky pěti stejných špalíků. Pes i psovod mohou přihlížet. Steward se nesmí dotýkat ani zbylých špalíků, ty musí být pachově neutrální. Potom psovod dostává pokyn, aby vyslal psa aportovat označený předmět. Pes by měl najít správný špalík (psovodův) a přinést jej. Pes má na vykonání cviku přibližně 1 minutu. Pro každého soutěžícího musí být připraveno 5 nových předmětů. Neutrální předměty však mohou být použity pro více soutěžících. Předměty, kterých se dotkl jiný pes, nesmí být dál v soutěži použity a musí být nahrazeny pachově neutrálními.

  Instrukce:
  Důraz by měl být kladen na ochotu psa pracovat a na jeho rychlost. Cvik není splněn, když pes předmět očichá nebo se ho dotkne před tím, než jej psovod podá stewardovi. Započne-li pes cvik samostatně, neobdrží více než 7 bodů. Vezme-li pes do tlamy špatný předmět a vymění jej bez ovlivňování za správný, nedostane víc než 7 bodů. Vezme-li pes více než 1 nesprávný předmět do tlamy, dostává 0 bodů. Ovlivňování psa psovodem během hledání předmětu vede k neuznání cviku. Pokud pes vezme do tlamy správný špalík, může psovod použít povel pro přivolání. Žvýkání a překusování předmětu je penalizováno ztrátou bodů. Pokud je překusování intenzivní, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Velmi intenzivní žvýkání nebo zničení předmětu vede k nesplnění cviku (0 bodů). Penalizována nebude první úprava uchopení správného předmětu.

  Upuštění předmětu: Pokud psovi předmět vypadne a on jej sám bez povelu iniciativně sebere, může dostat maximálně 7 bodů. Pokud pes dostane povel navíc, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Když pes upustí předmět vedle psovoda a psovod ho může zvednout, aniž by udělal krok, může získat maximálně 5 bodů.

  Hodnocení: Koeficient 3                    Maximální počet bodů 30  Třída OB-Z
  CVIK 10 Ovladatelnost

  Doporučené povely: "Lehni", "Čekej", "Sedni ", "Lehni", "Sedni"

  Zvukové a posunkové povely
  Maximální počet povelů: 5

  Provedení:
  Na předem stanoveném místě je psovi dán povel "LEHNI". Na pokyn stewarda udělá psovod krok těsně před psa a ihned se k němu otočí čelem. Požadované polohy jsou "SEDNI" a "LEHNI". Pes by měl zůstat na původním místě. Steward ukazuje psovodovi, jaké má pes zaujmout pozice. Steward by neměl vidět na psa v průběhu ukazování požadovaných poloh (tzn., měl by stát ke psu otočen zády). Steward mění pokyny každých 10 sekund. Když je psovod před psem, může používat zvukové i posunkové povely. Povely musí být ale krátké a použité současně. Poslední je pozice "LEHNI". Na pokyn stewarda se psovod přiřazuje ke psu a na další pokyn velí psa do základní pozice. Obcházení psa není dovoleno.

  Instrukce:
  Důraz je kladen na to, o kolik se pes posune, jak rychle mění pozice, na přesnost pozic a jak uspokojivě je pozice dodržena. Pro získání bodového ohodnocení se pes nesmí posunout o víc než jednu délku vlastního těla ze startovní pozice v kterémkoli směru. Posunutí směrem dopředu a dozadu se sčítají. Hranice je vyznačená před anebo za psem pomyslnou spojnicí vyznačenou dvěma značkami nebo páskou apod. bez pomocných značek. Pokud pes jednu pozici nezaujme, není cvik splněn. Pokud pes změní pozici LEHNI dříve, než se k němu psovod přiřadí, nedostane víc než 8 bodů. Nepřiměřené používání hlasových povelů, stejně tak jako neúměrná gestikulace pažemi je penalizována.

  Hodnocení: Koeficient 4                    Maximální počet bodů 40  Část IV

  POPIS, PROVEDENÍ A HODNOCENÍ CVIKŮ - Třída OB1

  CVIK 1 Odložení vsedě ve skupině po dobu 1 minuty

  Doporučené povely: "Sedni", "Zůstaň"

  Zvukové povely
  Maximální počet povelů: 2

  Provedení:
  Na pokyn stewarda se psovodi společně se svými psy seřadí do jedné řady v odstupech přibližně 3m a zaujmou základní pozici. Na pokyn stewarda jsou psi odpoutáni z vodítka a psovodi velí psům "ZŮSTAŇ". Na pokyn stewarda odchází psovodi bez ohlížení 20m vpřed směrem od psů, tam se zastaví a na další pokyn stewarda se otočí čelem ke psům. Zde setrvají po dobu 1 minuty. Po dobu tohoto časového intervalu musí psi zůstat v poloze "SEDNI". Po uplynutí stanoveného času se psovodi na pokyn stewarda vrátí a přiřadí se ke psům do základní pozice. Obcházení psů není dovoleno.

  Instrukce:
  Pes, který vstane, lehne si, posune se více, než o jednu délku svého těla, dostane 0 bodů. Všechny zbytečné pohyby a posuny jsou penalizované. Pokud pes 1-2x štěkne, strhávají se 1-2 body. Pokud pes štěká stále, cvik je považován za nesplněný a hodnocen 0 body. Nedočkavost, neposednost, stejně jako převalování se z kýty na kýtu či přešlapování předníma nohama je penalizováno ztrátou bodů. Psovi je dovoleno otočit hlavu a rozhlížet se nebo projevit zájem ve směru rušivého vlivu. Nesmí to být ovšem známkou nervozity nebo bázlivosti. Pokud některý pes vstane a během cviku se přiblíží k jinému psovi natolik, že hrozí nebezpečí konfliktu, je cvik přerušen a se všemi psy kromě toho, který se přestupku dopustil, opakován..

  Doporučuje se, aby byl v průběhu tohoto cviku prostor kolem soutěžního prostoru uzavřen

  Hodnocení: Koeficient 3                    Maximální počet bodů 30  Třída OB1
  CVIK 2 Odložení vleže ve skupině po dobu 2 minuty

  Doporučené povely: "Lehni", "Zůstaň", "Sedni"

  Zvukové povely
  Maximální počet povelů: 3

  Provedení:
  Psi sedí v řadě vedle sebe v základní pozici u nohy psovoda přibližně ve vzdálenosti 3 m od sebe. Na pokyn stewarda jsou psi odpoutáni z vodítka a psovodi velí psům "LEHNI" a následně "ZŮSTAŇ". Na pokyn stewarda odchází psovodi bez ohlížení 20 m vpřed směrem od psů, tam se zastaví a na další pokyn stewarda se otočí čelem ke psům. Zde setrvají po dobu 2 minuty. Po dobu tohoto časového intervalu musí psi zůstat v poloze "LEHNI". Po uplynutí stanovené doby se psovodi na pokyn stewarda vrátí a přiřadí ke psům. Obcházení psů není dovoleno. Na pokyn stewarda dávají psovodi psům povel k zaujetí základní pozice.

  Instrukce:
  Pes, který vstane, sedne si nebo se odplazí více než o jednu délku svého těla, dostane 0 bodů. Všechny pohyby a posuny jsou penalizované. Pokud pes 1-2 x štěkne, strhávají se 1-2 body. Pokud pes štěká stále, cvik je považován za nesplněný a hodnocen 0 body. Nedočkavost, neposednost, stejně jako převalování se z jednoho stehna na druhé, je penalizováno ztrátou bodů. Psovi je dovoleno otočit hlavu a rozhlížet se nebo projevit zájem ve směru rušivého vlivu. Nesmí to ovšem být známkou nervozity nebo bázlivosti. Pokud některý pes vstane a během cviku se přiblíží k jinému psovi natolik, že hrozí nebezpečí konfliktu, je cvik přerušen a se všemi psy kromě toho, který se přestupku dopustil, opakován.

  Pokud se pes převalí celým tělem na bok, nesmí dostat více než 7 bodů.

  Doporučuje se, aby v průběhu tohoto cviku byl prostor kolem soutěžního prostoru uzavřen.

  Poznámky:
  Poloha SFINGA není povinná. Avšak polohu, kterou pes zaujme po povelu psovoda "LEHNI", musí dodržet a nezměnit ji až do ukončení cviku.

  Hodnocení: Koeficient 2                    Maximální počet bodů 20  Třída OB1
  CVIK 3 Chůze u nohy

  Doporučené povely: "K noze"

  Zvukové povely

  Provedení:
  Chůze u nohy je přezkoušena v různém tempu spolu se změnami směru chůze, obraty a otočeními za pohybu, úkroky a zastaveními podle instrukcí stewarda.

  Tabulka znázorňuje předepsané prvky chůze a jejich množství ve třídě OB1.


  PRVEK/RYCHLOST Normální chůze Pomalá chůze Klus
  Přímá chůze
  Zastavení
  ano
  2x
  ano
  -
  -
  -
  Vpravo v bok na místě
  Vlevo v bok na místě
  Čelem vzad na místě
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  Vpravo v bok za pohybu
  Vlevo v bok za pohybu
  Čelem vzad za pohybu
  1x
  1x
  1x
  1x
  1x
  1x
  -
  -
  -
  2 úkroky vpřed
  2 úkroky dozadu
  2 úkroky doprava
  2 úkroky doleva
  1x
  -
  1x
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -  Pes by měl ochotně a dobrovolně následovat psovoda po levé straně tak, že se svým pravým ramenem nachází na úrovni levého kolene psovoda, paralelně ve směru chůze. V průběhu cviku by měl psovod přirozeně pohybovat pažemi.

  Všechny týmy v jednom závodě musí vykonat přezkoušení chůze u nohy podle stejného schématu.

  Povel "K NOZE" může být vydán vždy při vykročení, při změně rychlosti chůze a při úkrocích. Pokud psovod zastaví, musí si pes okamžitě bez povelu sednout a zaujmout základní pozici při levé noze psovoda.

  Instrukce:
  Pes, který se vzdálí od psovoda nebo jej následuje po delší dobu ve vzdálenosti větší než půl metru, cvik nesplnil a dostává 0 bodů. Pokud je chůze psa pomalá, může dostat maximálně 6 - 7 bodů. Ztráta kontaktu se psem a povely navíc jsou považovány za chyby a penalizované ztrátou bodů. Nekorektní (neparalelní) chůze u nohy je penalizována ztrátou 2 bodů.

  Hodnocení: Koeficient 3                    Maximální počet bodů 30  Třída OB1
  Cvik 4 Odložení psa za chůze do pozice "Lehni"

  Doporučené povely: "K noze", "Lehni", "K noze"

  Zvukové povely
  Maximální počet povelů: 3

  Provedení:
  Cvik se provádí za chůze po obvodu čtverce o velikosti cca 8 x 8 m proti směru chodu hodinových ručiček tak, že obraty za pochodu v rozích čtverce jsou doleva. V průběhu chůze dává psovod psovi povel k ulehnutí na základě pokynu stewarda. Čtverec je v rozích vyznačen kužely.

  Výchozí bod je ve středu první strany čtverce. Steward vydává pokyn k odložení do polohy "LEHNI", když je psovod se psem přibližně ve středu následující (druhé) strany čtverce. Psovod psa odloží a pokračuje v chůzi po obvodu čtverce. Poté, co dojde zpět ke psu bez pokynu stewarda a změny tempa chůze dává psovi povel "K NOZE" a pokračuje v chůzi až do poloviny následující strany čtverce. Zde se na pokyn stewarda zastaví a zaujme základní pozici. Cvik je ukončený tehdy, když tým dojde do poloviny třetí strany čtverce.

  Pozici "LEHNI" by měl pes zaujmout paralelně s pomyslnou spojnicí rohů čtverce a maximálně 50 cm od ní (s přihlédnutím k velikosti psa). Obraty kolem vymezujících kuželů by měli být "ostré" v úhlu 90° (ne do oblouků).

  Instrukce:
  Pes musí příslušnou polohu zaujmout maximálně do vzdálenosti rovnající se jedné délce jeho těla a dřív než psovod dojde k následujícímu rohu čtverce, jinak obdrží 0 bodů. Při hodnocení se klade důraz i na korektní chůzi u nohy. Pomalý pohyb, neparalelní chůze u nohy a oblouky kolem rohů čtverce se považují za chyby.

  Hodnocení: Koeficient 3                    Maximální počet bodů 30  Třída OB1
  CVIK 5 Přivolání s meziodložením "Lehni"

  Doporučené povely: "Lehni", "Čekej", "Pojď sem", "Lehni", "Ke mně", ("K noze")

  Zvukové nebo posunkové povely
  Maximální počet povelů: 5 (v případě přivolání "Ke mně" 6 povelů)

  Provedení:
  Pes je ze základní pozice velen do polohy "LEHNI". Psovod odejde bez ohlížení od psa ve vyznačeném směru do vzdálenosti 25m a na pokyn stewarda se otočí směrem ke psu, na další pokyn psa přivolává. Když pes uběhne zhruba dvě třetiny vzdálenosti směrem k psovodovi, dává psovod povel "LEHNI", poté je na pokyn stewarda pes přivolán ("KE MNĚ" nebo "K NOZE"). Steward vydává pokyn k přivolávání psa. Povel k zalehnutí vydává psovod sám na úrovni kuželu nebo jiné značky. Na místo zvukového povelu "LEHNI" může být použit posunkový povel - ne však současně. Jméno psa může být v kombinaci s povelem na přivolání, ale jméno a povel nesmí být vysloveny tak, aby představovaly dva oddělené povely.

  Instrukce: Výchozí bod, kde je pes odložen; konec úseku, kde stojí psovod a místo, kde má psovod psa při přivolání položit (zhruba ve dvou třetinách celkové vzdálenosti směrem od psa) jsou označeny kužely. Je důležité, aby pes reagoval ochotně na všechny vydané povely. Pes by se měl pohybovat přiměřenou rychlostí minimálně klusem. Pomalý pohyb je chybou. Pro získání plného počtu bodů (za zalehnutí) nesmí pes urazit od vydání povelu do provedení pozice LEHNI vzdálenost větší, než je jeho jedna tělesná délka. Pokud si pes nelehne v rámci limitu tří tělesných délek, nemůže dostat víc než 6 bodů. Pokud se ani nepokusí zastavit, dostává 0 bodů. Při hodnocení je třeba brát zřetel na plemeno psa. Pes by si měl na povel okamžitě začít lehat. Při hodnocení provedení polohy LEHNI je také brán zřetel na rychlost psa. Pro rychlé psy by měla být stanovena tolerance pro vzdálenost, do kdy má pes zalehnout ( ne však pro pomalé psy). Pokud si pes sedne nebo vstane, když je odložen na výchozím bodě, ještě před vydáním prvního povelu pro přivolání, nemůže dostat víc než 7 bodů. Pokud se pes posune před prvním přivoláním o délku větší než je jeho jedna tělesná délka, je cvik nesplněný a získává 0 bodů. Pokud pes korektně zastaví, ale v jiné nesprávné pozici, nezíská víc než 7 bodů.

  Hodnocení: Koeficient 4                    Maximální počet bodů 40
  Třída OB1
  CVIK 6 Vysílání do čtverce s povelem "Lehni"

  Doporučené povely: "Box", ("Stůj"), "Lehni", "K noze"

  Zvukové a posunkové povely
  Maximální počet povelů: 3 (v případě pomocného "Stůj" 4 povely)

  Provedení:
  V tomto cviku je pes vysílán do 3 x 3 m velkého čtverce, který je od startovní pozice vzdálen 15 m. Čtverec je umístěný přibližně 3 - 5 m od hranice soutěžního prostoru. Rohy čtverce jsou označeny kužely a jsou z vnější strany spojeny viditelnými linkami (páska, křída, piliny). Psovod a pes stojí ve výchozím bodě v základní pozici 15 m od středu čtverce. Na pokyn stewarda je pes vyslán do čtverce. Psovod může k vysílání použít zvukový i posunkový povel. V okamžiku, kdy se celé tělo psa nachází ve čtverci (ocas smí přečnívat), je pes velen do pozice "LEHNI". Tuto pozici musí pes zaujmout až na povel psovoda. Leží-li pes ve čtverci, jde psovod na pokyn stewarda do čtverce ke psu, zde se k němu přiřadí (neobchází) a na další stewardův pokyn velí psa do základní pozice.

  Instrukce:
  Důraz je kladen na ochotu psa sledovat povely, tempo psa a přímý směr. K dosažení maximálního počtu 10 bodů nesmí psovod použít více než 4 povely, přičemž čtvrtým je povel k zastavení ve čtverci. Pes musí reagovat na příslušné povely (např. když je ve čtverci vydán povel "STŮJ"). Jedna z možností je použít v okamžiku, kdy pes vstoupí do čtverce pouze povel "LEHNI" - tím budou použity pouze 3 povely. Je penalizováno i samostatné vykonávání cviků. To znamená, že povel "LEHNI" ve čtverci, musí být psovodem vydán. Pokud psovod vykročí kterýmkoli směrem v okamžiku, kdy vydává povel, cvik není uznán a tým získává 0 bodů. Při pomocných pohybech tělem (vyjma povoleného krátkého ukázání rukou ve směru čtverce), může tým získat maximálně 8 bodů. Pokud pes zaujme polohu vleže, není již povolen žádný opravný povel. Pokud si pes lehne mimo čtverec, cvik je považován za nesplněný. Pro získání plného počtu bodů musí být celé tělo psa uvnitř čtverce (ocas se nepočítá). Ve třídě OB1 může mít pes část těla mimo vymezený čtverec tak, že těžiště psa (hrudník a bedra) musí zůstat ve čtverci. Jestliže je však pes částečně mimo čtverec, může obdržet maximálně 7 bodů. Pokud pes vejde do čtverce ze strany nebo zezadu, jsou strženy body. Změní-li pes pozici, když se k němu blíží psovod, ale neopustí čtverec, získá maximálně 5 bodů. Při velmi pomalém pohybu může pes získat maximálně 6 bodů. Druhý povel "LEHNI" ("STŮJ") je penalizován ztrátou dvou bodů, po třetím vyslovení stejného povelu, cvik není považován za splněný (0 bodů). Není povoleno nasměrovat psa do daného směru ze startovní linie nebo psovi ukazovat čtverec před zahájením cvičení. V takovém případě je cvik považován za nesplněný. Povel "LEHNI" ("STŮJ") si určuje psovod sám. Všechny ostatní akce jsou řízeny stewardem. Posunkový povel je spolu se zvukovým povolen pouze při vysílání psa.

  Hodnocení: Koeficient 4                    Maximální bodové ohodnocení: 40 bodů  Třída OB1
  CVIK 7 Přímý aport

  Doporučené povely: "Aport", "Pusť", ("K noze")

  Zvukové povely
  Maximální počet povelů: 2 (v případě předsedání psa před psovoda 3 povely)

  Provedení:
  V tomto cviku pes aportuje cizí dřevěnou aportovací činku odloženou stewardem na zem ve vzdálenosti 10m od výchozího bodu. Pes s psovodem zaujmou základní pozici ve výchozím bodě. Steward ukáže psovi aportovací činku, jde 10 v přímém směru a zřetelným pohybem paže činku položí na zem. Na pokyn stewarda psovod vydá povel pro přinesení. Pes aportuje činku. Na pokyn stewarda psovod činku psovi odebere. Pes činku musí aportovat korektním způsobem.

  Instrukce:
  Důraz je kladen na ochotu psa vykonávat povely, na jeho rychlost a také zda si zvolí nejkratší trasu k aportu. Žvýkání a překusování činky je penalizováno ztrátou bodů. Pokud je překusování intenzivní, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Velmi intenzivní žvýkání nebo zničení činky vede k nesplnění cviku (0 bodů). Penalizována nebude první úprava v tlamě psa po uchopení činky. Ztráta bodů za povely navíc musí být v souladu se všeobecnými pravidly. Všechny akce jsou řízeny stewardem. Předání činky lze provést na pokyn stewarda z předsednutí i v základní pozici.

  Upuštění činky: Pokud psovi činka vypadne a on ji sám bez povelu iniciativně sebere, může dostat maximálně 7 bodů. Pokud pes dostane povel pro zvednutí činky navíc, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Když pes upustí aport vedle psovoda a psovod ho zvedne, aniž by udělal krok, může získat maximálně 5 bodů.

  Hodnocení: Koeficient 3                    Maximální bodové ohodnocení: 30 bodů  Třída OB1
  CVIK 8 Aport přes překážku

  Doporučené povely: "Hop ", "Aport", "Zpět" nebo "K noze", "Pusť", ("K noze")

  Zvukové povely
  Maximální počet povelů: 5 (v případě předsedání psa před psovoda 6 povelů)

  Provedení:
  Psovod se psem stojí v základním postoji přibližně 3 m před překážkou. Psovod na pokyn stewarda odhodí vlastní dřevěnou nebo plastovou činku (může být i kombinace těchto materiálů) přes překážku. Na další pokyn vyšle psa přes překážku pro aport. Povel "APORT" a "ZPĚT" nebo "K NOZE" dává psovod bez pokynu stewarda tak, že povel "APORT" musí být vysloven před tím, než se pes dotkne země za překážkou a povel "ZPĚT" nebo "K NOZE" před zpětným skokem. Pokyn k odebrání aportu vydává steward. Pes se může s aportem přiřadit do základní pozice anebo předsedat.

  Překážka musí být přibližně 1 m široká a její výška přiměřená kohoutkové výšce psa, zaokrouhlená na nejbližších 10 cm, maximální výška překážky ve třídě OB1 je 50cm.

  Instrukce:
  Psovod nesmí pro přivolání zpět opustit základní pozici ani jinak psa při aportu motivovat. Pokud se pes při přeskoku dotkne překážky (třeba i jemně) může dostat maximálně 8 bodů. Pokud pes vyskočí na překážku a dotykem se od ní odrazí nebo nepřeskočí zpět, cvik není splněn.

  Upuštění činky: Pokud psovi činka vypadne a on ji sám bez povelu iniciativně sebere, může dostat maximálně 7 bodů. Pokud pes dostane povel "APORT" navíc, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Když pes upustí aport vedle psovoda a psovod ho zvedne, aniž by udělal krok, může získat maximálně 5 bodů.

  Žvýkání a překusování činky je penalizováno ztrátou bodů. Pokud je překusování intenzivní, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Velmi intenzivní žvýkání nebo zničení činky vede k nesplnění cviku (0 bodů). Penalizována nebude první úprava uchopení správné činky.

  Hodnocení: Koeficient 3                    Maximální počet bodů 30  Třída OB1
  CVIK 9 Rozlišování předmětu psovoda a aportování

  Doporučené povely: "Zůstaň" nebo "K noze", "Hledej", "Pusť", ("K noze")

  Zvukové povely
  Maximální počet povelů: 3 (v případě předsedání psa před psovoda 4 povely)

  Provedení:
  Na začátku cviku 3 obdrží psovod dřevěný špalík (2cm x 2cm x 10cm), který si nechá na libovolném místě u sebe až do provedení cviku 9. Před prováděním rozlišování psovod předmět označí. Psovod smí psovi před zahájením cviku předmět ukázat. Psovi není dovoleno k předmětu čichat ani se jej dotýkat. Psovod předá předmět stewardovi a ten vydá pokyn, aby se psovod otočil čelem vzad. Je na rozhodnutí psovoda, zda pes bude mít možnost dívat se, kam bude předmět položen nebo zda se bude točit s psovodem. V případě, že se pes bude dívat, dá na pokyn stewarda psovi povel "ZŮSTAŇ". V případě, že se pes točí s psovodem, velí jej psovod "K NOZE". Steward odejde položit předmět psovoda (aniž by se jej dotýkal holou rukou) mezi další 3 identické předměty do vzdálenosti přibližně 5 m. Steward se nesmí dotýkat ani zbylých tří předmětů, ostatní předměty musí být pachově neutrální. Předměty mohou být umístěny v kruhu nebo horizontální přímé linii přibližně 25 cm od sebe. Potom psovod dostává pokyn, aby se otočil a vyslal psa aportovat označený předmět. Pes by měl najít správný předmět (psovodův) a korektně jej aportovat. Předměty by měly být rozloženy pro všechny soutěžící ve stejném tvaru (kruhu či linii), ale pozice předmětu psovoda se u jednotlivých soutěžících může měnit. V případě horizontální linie nesmí být předmět psovoda umístěn na krajích řady.

  Pes má na vykonání cviku přibližně 1 minutu, pro každého soutěžícího musí být připraveny 4 nové předměty. Neutrální předměty mohou být použity pro více soutěžících. Předměty, kterých se dotkl jiný pes, nesmí být dál v soutěži použity a musí být nahrazeny novými.

  Instrukce:
  Důraz by měl být kladen na ochotu psa pracovat a na jeho rychlost. Cvik není splněn, pokud pes předmět očichá nebo se ho dotkne před tím, než jej psovod podá stewardovi nebo pokud je psovi dán jakýkoliv povel, nachází-li se v prostoru nad předměty. Započne-li pes cvik samostatně, neobdrží více než 7 bodů. Vezme-li pes do tlamy špatný předmět a vymění ho bez ovlivňování za správný, nedostane víc než 7 bodů. Vezme-li pes více než 1 nesprávný předmět do tlamy, dostává 0 bodů.

  Žvýkání a překusování předmětu je penalizováno ztrátou bodů. Pokud je překusování intenzivní, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Velmi intenzivní žvýkání nebo zničení předmětu vede k nesplnění cviku (0 bodů). Penalizována nebude první úprava uchopení správného předmětu.

  Upuštění předmětu: Pokud psovi předmět vypadne a on jej sám bez povelu iniciativně sebere, může dostat maximálně 7 bodů. Pokud pes dostane povel "APORT" navíc, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Když pes upustí předmět vedle psovoda a psovod ho může zvednout, aniž by udělal krok, může získat maximálně 5 bodů.

  Hodnocení: Koeficient 3                    Maximální počet bodů 30  Třída OB1
  CVIK 10 Ovladatelnost

  Doporučené povely: "Lehni", "Čekej", "Sedni ", "Lehni", "Sedni ", "Lehni", "Sedni "

  Zvukové a posunkové povely
  Maximální počet povelů: 7

  Provedení:
  Na předem stanoveném místě je psovi dán povel "LEHNI". Na pokyn stewarda udělá psovod 1 m dlouhý krok před psa a ihned se k němu otočí čelem. Požadované polohy jsou " SEDNI" a "LEHNI". Pes by měl zůstat na původním místě. Steward ukazuje psovodovi, jaké má pes zaujmout pozice. Steward by neměl vidět na psa v průběhu ukazování požadovaných poloh. Steward mění pokyny každých 8 sekund. Když je psovod před psem, může používat zvukové i posunkové povely. Povely musí být ale krátké a použité současně. Poslední je pozice "LEHNI". Na pokyn stewarda se psovod přiřazuje ke psu a na další pokyn velí psa do základní pozice. Obcházení psa není dovoleno.

  Instrukce:
  Důraz je kladen na to, o kolik se pes posune, jak rychle mění pozice, na přesnost pozice a jak uspokojivě je pozice dodržena. Pro získání bodového ohodnocení se pes nesmí posunout o víc než jednu délku vlastního těla ze startovní pozice v kterémkoli směru. Posunutí směrem dopředu a dozadu se sčítají. Hranice je vyznačená před anebo za psem pomyslnou spojnicí vyznačenou dvěma značkami nebo páskou apod. bez pomocných značek. Pokud pes jednu pozici nezaujme, není cvik splněn. Pokud pes změní pozici LEHNI dříve, než se k němu psovod přiřadí, nedostane víc než 8 bodů. Nepřiměřené používání hlasových povelů, stejně tak jako neúměrná gestikulace pažemi je penalizována.

  Hodnocení: Koeficient 4                    Maximální počet bodů 40  Část V

  POPIS, PROVEDENÍ A HODNOCENÍ CVIKŮ - Třída OB2

  CVIK 1 Odložení v sedě ve skupině po dobu 1 minuty

  Doporučené povely: "Sedni", "Zůstaň"

  Zvukové povely
  Maximální počet povelů: 2

  Provedení:
  Na pokyn stewarda se psovodi společně se svými psy seřadí do jedné řady v odstupech přibližně 3 m. Pes sedí vedle psovoda v základní pozici. Na pokyn stewarda jsou psi odpoutáni z vodítka a psovodi velí psům "ZŮSTAŇ". Společně pak odchází od svých psů do určeného úkrytu, kde zůstanou schovaní po dobu 1 minuty. Po dobu tohoto časového intervalu musí psi zůstat v poloze "SEDNI". Po uplynutí stanovené doby je dán psovodům pokyn, aby se vrátili zpět do soutěžního prostoru a zaujali v něm na předem určené linii pozici ve stoje. Teprve poté se na pokyn stewarda vrátí a přiřadí se ke psům do základní pozice. Obcházení psů není dovoleno.

  Instrukce:
  Pes, který vstane, lehne si, posune se více, než o jednu délku svého těla, dostane 0 bodů. Všechny zbytečné pohyby a posuny jsou penalizované. Pokud pes 1-2x štěkne, strhávají se 1-2 body. Pokud pes štěká stále, cvik je považován za nesplněný a hodnocen 0 body. Nedočkavost, neposednost, stejně jako převalování se z kýty na kýtu či přešlapování předníma nohama je penalizováno ztrátou bodů. Psovi je dovoleno otočit hlavu a rozhlížet se nebo projevit zájem ve směru rušivého vlivu. Nesmí to ovšem být známkou nervozity nebo bázlivosti. Pokud si pes lehne nebo vstane poté, co uplyne časový interval, a psovod je již v soutěžním prostoru, nemůže být dosaženo víc než 5 bodů. Pokud některý pes vstane a během cviku se přiblíží k jinému psovi natolik, že hrozí nebezpečí konfliktu, je cvik přerušen a se všemi psy kromě toho, který se přestupku dopustil, opakován.

  Doporučuje se, aby v průběhu tohoto cviku byl prostor kolem soutěžního prostoru uzavřen.

  Hodnocení: Koeficient 3                    Maximální počet bodů 30
  Třída OB2
  CVIK 2 Odložení v leže ve skupině po dobu 2 minut

  Doporučené povely: "Lehni", "Zůstaň", "Sedni"

  Zvukové povely
  Maximální počet povelů: 3

  Provedení:
  Psi sedí v řadě vedle sebe v základní pozici přibližně ve vzdálenosti 3 m od sebe. Na pokyn stewarda jsou psi odpoutáni z vodítka a psovodi velí psům "LEHNI" a následně "ZŮSTAŇ". Odložení do lehu ze základní pozice provádí jeden tým po druhém ve směru zleva doprava. Závěrečný zpětný povel do základní pozice je velen v obráceném pořadí zprava doleva tak, aby pes, který byl velen do lehu jako poslední, zaujal základní pozici jako první. Všechny pokyny k povelům vydává steward. Psovodi odcházejí společně od psů do připraveného úkrytu, kde zůstanou schovaní po dobu 2 minut. Po dobu tohoto časového intervalu musí psi zůstat v poloze "LEHNI". Po uplynutí stanovené doby je dán psovodům pokyn, aby se vrátili zpět do soutěžního prostoru a zaujali v něm na předem určené linii pozici ve stoje. Teprve poté je vydán pokyn k přiřazení se ke psům. Obcházení psů není dovoleno. Na pokyn stewarda jsou psi veleni jeden po druhém do základní pozice.

  Instrukce:
  Pes, který vstane, sedne si v době, když jsou psovodi mimo dohled nebo se odplazí více, než o jednu délku svého těla dostane 0 bodů. Všechny pohyby a posuny jsou penalizované. Pokud pes 1-2 x štěkne, strhávají se 1-2 body. Pokud pes štěká stále, cvik je považován za nesplněný a hodnocen 0 body. Nedočkavost, neposednost, stejně jako převalování se z jednoho stehna na druhé, je penalizováno ztrátou bodů. Psovi je dovoleno otočit hlavu a rozhlížet se nebo projevit zájem ve směru rušivého vlivu. Nesmí to ovšem být známkou nervozity nebo bázlivosti. Pokud některý pes vstane a během cviku se přiblíží k jinému psovi natolik, že hrozí nebezpečí konfliktu, je cvik přerušen a se všemi psy kromě toho, který se přestupku dopustil, opakován.

  Pokud se pes převalí celým tělem na bok, nesmí dostat více než 7 bodů.

  Pokud si pes sedne nebo vstane poté, co uplyne interval 2 minut a psovod je již v soutěžním prostoru, nemůže obdržet víc než 5 bodů.

  Doporučuje se, aby v průběhu tohoto cviku byl prostor kolem soutěžního prostoru uzavřen.

  Poznámky: Poloha SFINGA není povinná. Avšak polohu, kterou pes zaujme po povelu psovoda "LEHNI", musí dodržet a nezměnit ji až do ukončení cviku.

  Hodnocení: Koeficient 2                    Maximální počet bodů 20
  Třída OB2
  CVIK 3 Chůze u nohy

  Doporučené povely: "K noze"

  Zvukové povely
  Provedení:


  Chůze u nohy je přezkoušena v různém tempu spolu se změnami směru chůze, obraty a otočeními, úkroky a zastaveními podle instrukcí stewarda.

  Tabulka znázorňuje předepsané prvky chůze a jejich množství ve třídě OB2.  PRVEK/RYCHLOST Normální chůze Pomalá chůze Klus
  Přímá chůze
  Zastavení
  ano
  2x
  -
  -
  ano
  -
  Vpravo v bok na místě
  Vlevo v bok na místě
  Čelem vzad na místě
  1x
  1x
  1x
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  Vpravo v bok za pohybu
  Vlevo v bok za pohybu
  Čelem vzad za pohybu
  1x
  1x
  1x
  -
  -
  -
  1x
  1x
  1x
  2 úkroky vpřed
  2 úkroky dozadu
  2 úkroky doprava
  2 úkroky doleva
  1x
  -
  1x
  1x
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -  Pes by měl ochotně a dobrovolně následovat psovoda po levé straně tak, že se svým pravým ramenem nachází na úrovni levého kolena psovoda, paralelně ve směru chůze. V průběhu cviku by měl psovod přirozeně pohybovat pažemi.

  Všechny týmy v jednom závodě musí vykonat přezkoušení chůze u nohy podle stejného schématu.

  Povel "K NOZE" může být vydán vždy při vykročení, při změně rychlosti chůze, při úkrocích a při obratech na místě. Pokud psovod zastaví, musí si pes okamžitě bez povelu sednout a zaujmout základní pozici při levé noze psovoda.

  Instrukce:
  Pes, který se vzdálí od psovoda nebo jej následuje po delší dobu ve vzdálenosti větší, než půl metru cvik nesplnil a dostává 0 bodů. Pokud je chůze psa pomalá, může dostat maximálně 6 - 7 bodů. Ztráta kontaktu se psem a povely navíc jsou považovány za chyby a penalizované ztrátou bodů. Nekorektní (neparalelní) chůze u nohy je penalizována ztrátou 2 bodů.

  Hodnocení: Koeficient 3                    Maximální počet bodů 30
  Třída OB2
  Cvik 4 Odložení psa za chůze do pozic "Sedni" a "Lehni"

  Doporučené povely: "K noze", "Sedni", "K noze", "Lehni", "K noze"

  Zvukové povely
  Maximální počet povelů: 5

  Provedení:
  Cvik se provádí za chůze po obvodu čtverce o velikosti cca 8 x 8 m proti směru chodu hodinových ručiček tak, že obraty za pochodu v rozích čtverce jsou doleva. V průběhu chůze dává psovod psovi povely na základě pokynů stewarda tak, aby pes postupně zaujal polohy "SEDNI" a "LEHNI". Čtverec je v rozích vyznačen kužely.

  Výchozí bod je ve středu první strany čtverce. Steward vydává pokyn k odložení do polohy "SEDNI", když je psovod se psem přibližně ve středu následující (druhé) strany čtverce. Psovod psa odloží a pokračuje v chůzi po obvodu čtverce. Poté, co dojde zpět ke psu bez pokynu stewarda a změny tempa chůze, dává psovi povel "K NOZE" a pokračuje v chůzi. Cvik pokračuje obdobným způsobem vydáním povelu "LEHNI" přibližně ve středu následující (třetí) strany čtverce. Cvik je ukončen, když psovod dojde do středu následující (čtvrté) strany čtverce.

  Polohy "SEDNI" a "LEHNI" by měl pes zaujmout paralelně s pomyslnou spojnicí rohů čtverce a maximálně 50 cm od ní (s přihlédnutím k velikosti psa). Obraty kolem vymezujících kuželů by měli být "ostré" v úhlu 90° (ne do oblouků).

  Instrukce:
  Aby pes získal body, měl by příslušnou polohu "SEDNI" a "LEHNI" zaujmout maximálně do vzdálenosti rovnající se jedné délce jeho těla a zároveň dřív než psovod dojde k následujícímu rohu čtverce. Jestliže pes nezaujme jedenkrát včas požadovanou pozici, nemůže dostat víc než 6 bodů. Pokud pes zaujme jedenkrát nesprávnou pozici (např. místo "SEDNI" zaujme "LEHNI") nemůže dostat více než 5 bodů. Při hodnocení se klade důraz i na korektní chůzi u nohy. Pomalý pohyb, neparalelní chůze u nohy a oblouky kolem rohů čtverce se považují za chyby.

  Hodnocení: Koeficient 3                    Maximální počet bodů 30  Třída OB2
  CVIK 5 Přivolání s meziodložením "Stůj"

  Doporučené povely: "Lehni", "Čekej", "Pojď sem", "Stůj", "Ke mně", ("K noze")

  Zvukové nebo posunkové povely
  Maximální počet povelů: 5 (v případě přivolání "Ke mně" 6 povelů)

  Provedení:
  Pes je ze základní pozice velen do polohy "LEHNI". Psovod odejde bez ohlížení od psa ve vyznačeném směru na vzdálenost 25m a na pokyn stewarda se otočí směrem ke psu. Na pokyn stewarda přivolá psa. Když pes urazí zhruba dvě třetiny vzdálenosti směrem k psovodovi, psovod vydá povel "STŮJ", poté je na pokyn stewarda pes přivolán ("KE MNĚ" nebo "K NOZE"). Povel k zastavení psa vydává psovod sám na úrovni značky (kuželu). Na místo zvukového povelu "STŮJ" může být použit posunkový povel - ne však současně. Jméno psa může být v kombinaci s povelem na přivolání, ale jméno a povel nesmí být vysloveny tak, aby představovaly dva oddělené povely.

  Instrukce: Výchozí bod, kde je pes odložen; konec úseku, kde stojí psovod a místo, kde má psovod psa při přivolání zastavit (zhruba ve dvou třetinách celkové vzdálenosti), jsou označeny kužely.

  Je důležité, aby pes reagoval ochotně na vydané povely. Pes by se měl pohybovat přiměřenou rychlostí, minimálně klusem. Pomalý pohyb je chybou. Při hodnocení je třeba brát zřetel na plemeno psa. Pes by se měl na povel okamžitě začít zastavovat. Při hodnocení zastavení je brán zřetel na rychlost psa. Pro rychlé psy by měla být stanovena tolerance pro vzdálenost, na kterou má pes zastavit (ne však pro pomalé psy). Pro získání plného počtu bodů (za zastavení) nesmí pes urazit od vydání povelu do zastavení vzdálenost větší, než je jedna jeho tělesná délka. Pokud se pes nezastaví v rámci limitu tří svých tělesných délek, nemůže dostat víc než 6 bodů. Pokud se ani nepokusí zastavit, dostává 0 bodů.

  Pokud si pes sedne nebo vstane ještě na výchozím bodě před vydáním prvního povelu (přivolání), nemůže dostat víc než 7 bodů. Pokud se pes posune před prvním přivoláním o délku větší než je jeho tělesná délka, je cvik nesplněný a získává 0 bodů.

  Pokud pes korektně zastaví, ale v jiné nesprávné pozici, nezíská víc než 7 bodů.

  Hodnocení: Koeficient 4                    Maximální počet bodů 40  Třída OB2
  CVIK 6 Vysílání do čtverce s povelem "Lehni" a přivolání za chůze

  Doporučené povely: "Box", ("Stůj "), "Lehni", "K noze"

  Zvukové a posunkové povely
  Maximální počet povelů: 3 (v případě pomocného "Stůj" 4 povely)

  Provedení:
  V tomto cviku je pes vysílán do 3 x 3 m velkého čtverce, který je od startovní pozice vzdálen 15 m. Čtverec je umístěný přibližně 3 - 5 m od hranice soutěžního prostoru. Rohy čtverce jsou označeny kužely a jsou z vnější strany spojeny viditelnými linkami (páska, křída, piliny). Psovod a pes stojí ve výchozím bodě v základní pozici 15 m od středu čtverce. Na pokyn stewarda je pes vyslán do čtverce. Psovod může k vysílání použít zvukový i posunkový povel. V okamžiku, kdy se celé tělo psa nachází ve čtverci (ocas smí přečnívat), je pes velen do pozice "LEHNI". Tuto pozici musí pes zaujmout až na povel psovoda. Leží-li pes ve čtverci, vychází psovod na pokyn stewarda v přímém směru ke čtverci, 2 m před psem se psovod na pokyn stewarda otočí o 90° doprava a pokračuje v přímém směru ke druhému kuželu, kde dostává opět od stewarda pokyn k otočení se o 90° vpravo a pokračuje dál v přímém směru. Po dalších 5m na pokyn stewarda přivolá psa povelem "K NOZE" a pokračuje směrem ke startovní pozici, kde je cvik ukončen.

  Instrukce:
  Důraz je kladen na ochotu psa sledovat instrukce a povely, tempo psa a přímé směry. K dosažení maximálního počtu 10 bodů nesmí psovod použít více než 4 povely, čtvrtým povelem je povel k zastavení ve čtverci. Pes musí reagovat na příslušné povely (např. když je ve čtverci vydán povel "STŮJ"). Jedna z možností je použít v okamžiku, kdy pes vstoupí do čtverce pouze povel "LEHNI" - tím budou použity pouze 3 povely. Je penalizováno i samostatné vykonávání cviků. To znamená, že povel "LEHNI" ve čtverci musí být psovodem vydán. Pokud psovod vykročí kterýmkoli směrem v okamžiku, kdy vydává povel, cvik není uznán a získává 0 bodů. Při pomocných pohybech tělem (vyjma povoleného posunku při vysílání), může tým získat maximálně 8 bodů. Pokud pes zaujme polohu vleže, není již povolen žádný opravný povel. Pokud si pes lehne mimo čtverec, cvik je považován za nesplněný (0 bodů). Pro získání bodů musí být celé tělo psa uvnitř čtverce (ocas se nepočítá). Pokud pes vejde do čtverce ze strany nebo zezadu, jsou strženy body. Při velmi pomalém pohybu může pes získat maximálně 6 bodů. Cvik není splněn, pokud si pes sedne nebo se postaví před tím, než psovod vykoná druhý obrat. Maximálně 5 bodů může tým získat, pokud si pes sedne nebo vstane po druhém odbočení psovoda, ještě před tím než je přivolán. Pokud se pes při ležení ve čtverci hýbe (aniž by si sedl nebo vstal), může získat maximálně 7 bodů. Pokud se pes pohybuje a překročí ohraničení čtverce před tím, než je přivolán, cvik se hodnotí jako nesplněný. Druhé přivolání, nebo povel "LEHNI" ("STŮJ") je penalizováno ztrátou dvou bodů. Pokud je jen jeden z těchto povelů vydán potřetí, cvik není považován za splněný (0 bodů). Není povoleno nasměrovat psa do daného směru ze startovní linie nebo psovi ukázat čtverec před zahájením cvičení. V takovém případě je cvik považován za nesplněný. Povel "LEHNI" ("STŮJ") si určuje psovod sám. Všechny ostatní akce jsou řízeny stewardem. Posunkový povel je spolu se zvukovým povolen pouze při vysílání psa.

  Hodnocení: Koeficient 4                    Maximální bodové ohodnocení: 40 bodů  Třída OB2
  CVIK 7 Směrovaný aport

  Doporučené povely: "Kužel", "Stůj", "Vpravo/Vlevo" a/nebo posunkový povel, "Aport", "Pusť", ("K noze")

  Zvukový a/nebo posunkový povel je povolený jen k ukázání směru při vysílání psa od kuželu pro aport
  Maximální počet povelů: 5 (v případě předsedání psa před psovoda 6 povelů)

  Provedení:
  Dvě dřevěné činky stejné velikosti jsou umístěny ve vzdálenosti 10 m od sebe tak, aby byly dobře viditelné. Startovní pozice je přibližně 20 m od pomyslného středu mezi činkami. Pes je vyslán ke kuželu, který je umístěný přibližně 10 m od startu, kde mu je vydán povel k zastavení v kruhu o poloměru přibližně 2 m kolem kuželu (povel k zastavení dává psovod bez pokynu stewarda). Po 3 sekundách psovod na pokyn stewarda vysílá psa buď k pravé, nebo levé dřevěné čince. Strana, na kterou je pes vyslán pro aport, je losována před cvikem. Pes činku musí aportovat korektním způsobem.

  Když je vylosována strana, ze které bude činka aportována, steward položí dvě činky. Vylosovaná činka (pravá nebo levá) je vždy položena jako první. Během tohoto postupu je psovod se psem postaven na startovní pozici, obličejem k aportům, zhruba ve vzdálenosti 20 m. K dispozici musí být dostupné 3 velikosti činek (max. hmotnost 450g) po dvou identických kusech vhodné pro různá plemena psů. Velikost činky by měla být úměrná velikosti psa, ale závisí na psovodovi, jakou velikost aportu zvolí.

  Instrukce:
  Důraz je kladen na ochotu psa vykonávat povely, na jeho rychlost a také zda si zvolí nejkratší trasu k aportu. Nasměrování psa do daného směru na startovní linii je vyhodnoceno jako dotýkání se psa a vede k nesplnění cviku (0 bodů). Pro zisk bodů je nutné, aby pes stál u kuželu v kruhu o poloměru cca 2 m. Pes, který si u kuželu sedne nebo lehne, může získat maximálně 8 bodů.

  Žvýkání a překusování činky je penalizováno ztrátou bodů. Pokud je překusování intenzivní, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Velmi intenzivní žvýkání nebo zničení činky vede k nesplnění cviku (0 bodů). Penalizována nebude první úprava uchopení správné činky. Pokud pes uchopí nesprávnou činku, cvik je nesplněn (0 bodů).

  Upuštění činky: Pokud psovi činka vypadne a on ji sám bez povelu iniciativně sebere, může dostat maximálně 7 bodů. Pokud pes dostane povel "APORT" navíc, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Když pes upustí aport vedle psovoda a psovod ho zvedne, aniž by udělal krok, může získat maximálně 5 bodů.

  Penalizace za nadbytečné směrové povely závisí na jejich intenzitě a ochotě psa na tyto povely reagovat. Ztráta bodů za povely navíc musí být v souladu se všeobecnými pravidly.

  Hodnocení: Koeficient 3                    Maximální bodové ohodnocení: 30 bodů  Třída OB2
  CVIK 8 Aport přes překážku

  Doporučené povely: "Hop", "Aport", "Pusť", ("K noze")

  Zvukové povely
  Maximální počet povelů: 3 (v případě předsedání psa před psovoda 4 povely)

  Provedení: Psovod se psem stojí v základním postoji přibližně 3 m před překážku. Psovod na pokyn stewarda odhodí vlastní dřevěnou nebo plastovou činku přes překážku. Na další pokyn vyšle psa přes překážku pro aport. Povel "APORT" dává psovod bez pokynu stewarda tak, že povel "APORT" musí být vysloven před tím, než se pes dotkne země za překážkou. Pokyn k odebrání aportu vydává steward. Pes se může s aportem přiřadit do základní pozice anebo předsedat. Překážka musí být přibližně 1 m široká a její výška přiměřená kohoutkové výšce psa, zaokrouhlená na nejbližších 10 cm, maximální výška překážky je v této třídě 70cm.

  Instrukce: Pokud se pes při přeskoku dotkne překážky (třeba i jemně) může dostat maximálně 8 bodů. Pokud pes vyskočí na překážku a dotykem se od ní odrazí nebo nepřeskočí zpět, cvik není splněn.

  Upuštění činky: Pokud psovi činka vypadne a on ji sám bez povelu iniciativně sebere, může dostat maximálně 7 bodů. Pokud pes dostane povel "APORT" navíc, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Když pes upustí aport vedle psovoda a psovod ho zvedne, aniž by udělal krok, může získat maximálně 5 bodů.

  Žvýkání a překusování činky je penalizováno ztrátou bodů. Pokud je překusování intenzivní, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Velmi intenzivní žvýkání nebo zničení činky vede k nesplnění cviku (0 bodů). Penalizována nebude první úprava uchopení správné činky.

  Hodnocení: Koeficient 3                    Maximální počet bodů 30  Třída OB2
  CVIK 9 Rozlišování předmětu a aportování

  Doporučené povely: "Hledej", "Pusť", ("K noze")

  Zvukové povely
  Maximální počet povelů: 2 (v případě předsedání psa před psovoda 3 povelů)

  Provedení: Na začátku cviku 8 obdrží psovod dřevěný špalík (2cmx 2cmx10cm), který si nechá na libovolném místě u sebe až do provedení cviku 9. Před prováděním rozlišování psovod předmět označí. Psovod smí psovi před zahájením cviku předmět ukázat. Psovi není dovoleno k předmětu čichat ani se jej dotýkat. Psovod předá předmět stewardovi a ten vydá pokyn, aby se psovod otočil zády. Je na psovodovi, zda pes bude mít možnost dívat se, kam bude předmět položen. Steward odejde položit předmět psovoda (aniž by se jej dotýkal holou rukou) mezi další 4 identické předměty do vzdálenosti přibližně 10 m. Steward se může zbylých čtyř předmětů dotýkat holou rukou. Předměty mohou být umístěny v kruhu nebo horizontální přímé linii přibližně 25 cm od sebe. Potom psovod dostává pokyn, aby se otočil a vyslal psa aportovat označený předmět. Pes by měl najít správný předmět (psovodův) a korektně jej aportovat. Předměty by měly být rozloženy pro všechny soutěžící ve stejném tvaru (kruhu či linii), ale pozice předmětu psovoda se u jednotlivých soutěžících může měnit. V případě horizontální linie nesmí být předmět psovoda umístěn na krajích řady.

  Pes má na vykonání cviku přibližně 1 minutu, pro každého soutěžícího musí být připraveno 5 nových předmětů. Neutrální předměty mohou být použity pro více soutěžících. Předměty, kterých se dotkl jiný pes, nesmí být dál v soutěži použity a musí být nahrazeny novými.

  Instrukce: Důraz by měl být kladen na ochotu psa pracovat a na jeho rychlost. Cvik není splněn, když pes předmět očichá nebo se ho dotkne před tím, než jej psovod podá stewardovi, pokud je psovi dán jakýkoliv povel, nachází-li se v prostoru nad předměty nebo když pes uchopí nesprávný předmět.

  Započne-li pes cvik samostatně, neobdrží více než 7 bodů. Žvýkání a překusování předmětu je penalizováno ztrátou bodů. Pokud je překusování intenzivní, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Velmi intenzivní žvýkání nebo zničení předmětu vede k nesplnění cviku (0 bodů). Penalizována nebude první úprava uchopení správného předmětu.

  Upuštění předmětu: Pokud psovi předmět vypadne a on jej sám bez povelu iniciativně sebere, může dostat maximálně 7 bodů. Pokud pes dostane povel "APORT" navíc, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Když pes upustí předmět vedle psovoda a psovod ho může zvednout, aniž by udělal krok, může získat maximálně 5 bodů.

  Hodnocení: Koeficient 3                    Maximální počet bodů 30  Třída OB2
  CVIK 10 Ovladatelnost na dálku

  Doporučené povely: "Lehni", "Čekej", "Sedni", "Lehni", "Sedni", "Lehni", "Sedni"

  Zvukové a posunkové povely
  Maximální počet povelů: 7

  Provedení: Na předem stanoveném místě je psovi dán povel "LEHNI". Na pokyn stewarda jde psovod 5 m před psa a na pokyn stewarda se k němu otočí čelem. Požadované polohy jsou "SEDNI" a "LEHNI". Pes by měl zůstat na původním místě. Steward ukazuje psovodovi napsané polohy a jejich pořadí. Steward by neměl vidět na psa v průběhu ukazování požadovaných poloh. Steward mění pokyny každých 5 sekund. Psovod může používat obě povelové techniky - zvukové i posunkové povely. Povely musí být ale krátké a použité současně. Poslední je pozice "LEHNI". Na pokyn stewarda se psovod přiřazuje ke psu a na další pokyn velí psa do základní pozice. Obcházení psa není dovoleno.

  Instrukce: Důraz je kladen na to, o kolik se pes posune, jak rychle mění pozice, na přesnost pozice a jak uspokojivě je pozice dodržena. Pro získání bodového ohodnocení se pes nesmí posunout víc než o jednu délku vlastního těla ze startovní pozice v kterémkoli směru. Posunutí směrem dopředu a dozadu se sčítají. Hranice je vyznačená před anebo za psem pomyslnou spojnicí vyznačenou dvěma značkami nebo páskou apod. bez pomocných značek. Pokud pes jednu pozici přeskočí a zaujme pozici následující, není cvik splněn. Pokud pes změní pozici LEHNI dříve, než se k němu psovod vrátí, nedostane víc než 8 bodů. Nepřiměřené používání hlasových povelů, stejně tak jako neúměrná gestikulace pažemi je penalizována.

  Hodnocení: Koeficient 4                    Maximální počet bodů 40  Část VI

  POPIS, VYKONÁVÁNÍ A HODNOCENÍ CVIKŮ - Třída OB 3

  CVIK 1 Odložení vsedě ve skupině po dobu 2 minuty

  Doporučené povely: "Sedni", "Zůstaň"

  Zvukové povely

  Provedení: Na pokyn stewarda se psovodi společně se svými psy seřadí do jedné řady v odstupech přibližně 3 m. Pes sedí vedle psovoda v základní pozici. Na pokyn stewarda psovodi velí psům "ZŮSTAŇ" a společně odchází od svých psů do určeného úkrytu, kde zůstanou schovaní po dobu 2 minut. Po dobu tohoto časového intervalu musí psi zůstat v poloze "SEDNI". Po uplynutí stanovené doby je dán psovodům pokyn, aby se vrátili zpět do soutěžního prostoru a zaujali v něm stanovenou pozici na předem určené linii. Teprve poté je vydán pokyn k návratu ke psům.

  Instrukce: Pes, který vstane, lehne si, posune se více, než o jednu délku svého těla, dostane 0 bodů. Všechny zbytečné pohyby a posuny jsou penalizované. Pokud pes 1-2x štěkne, strhávají se 1-2 body. Pokud pes štěká stále, cvik je považován za nesplněný a hodnocen 0 body. Nedočkavost, neposednost, stejně jako převalování se z kýty na kýtu či přešlapování předníma nohama je penalizováno ztrátou bodů. Psovi je dovoleno otočit hlavu a rozhlížet se nebo projevit zájem ve směru rušivého vlivu. Nesmí to ovšem být známkou nervozity nebo bázlivosti. Pokud si pes lehne nebo vstane poté, co uplyne dvouminutový interval a psovod je již v soutěžním prostoru, nemůže být dosaženo víc jak 5 bodů. Pokud některý pes vstane a během cviku se přiblíží k jinému psovi natolik, že hrozí nebezpečí konfliktu, je cvik přerušen a se všemi psy kromě toho, který se přestupku dopustil, opakován.

  Doporučuje se, aby v průběhu tohoto cviku byl prostor kolem soutěžního prostoru uzavřen (s výjimkou pořadatelské služby). Na evropských a světových šampionátech je toto povinné.

  Hodnocení: Koeficient 3                    Maximální počet bodů 30  Třída OB3
  CVIK 2 Odložení vleže ve skupině po dobu 4 minut s rozptýlením

  Doporučené povely: "Lehni", "Zůstaň", "Sedni"

  Zvukové povely

  Provedení: Psi sedí v řadě vedle sebe v základní pozici přibližně ve vzdálenosti 3 m od sebe. Odložení do lehu ze základní pozice provádí jeden tým po druhém ve směru zleva doprava. Závěrečný zpětný povel do základní pozice je velen v obráceném pořadí zprava doleva tak, aby pes, který byl velen do lehu jako poslední, zaujal základní pozici jako první. Všechny pokyny k povelům vydává steward. Psovodi odcházejí společně od psů do připraveného úkrytu na dobu 4 minut. Po zhruba dvou minutách prochází mezi odloženými psy steward jako rušivý element. Po uplynutí stanoveného limitu psovodi dostávají povel k návratu do soutěžního prostoru, kde bez změny tempa chůze projdou kolem psů a zhruba ve vzdálenosti 3 m za psy na předem určené linii se zastaví a provedou čelem vzad. Teprve potom je vydán pokyn k návratu ke psům a psi jsou veleni jeden po druhém do základní pozice.

  Instrukce: Pes, který vstane, sedne si v době, když jsou psovodi mimo dohled nebo se odplazí více, než o jednu délku svého těla dostane 0 bodů. Všechny pohyby a posuny jsou penalizované. Pokud pes 1-2 x štěkne, strhávají se 1-2 body. Pokud pes štěká stále, cvik je považován za nesplněný a hodnocen 0 body. Nedočkavost, neposednost, stejně jako převalování se z jednoho stehna na druhé, je penalizováno ztrátou bodů. Psovi je dovoleno otočit hlavu a rozhlížet se nebo projevit zájem ve směru rušivého vlivu. Nesmí to ovšem být známkou nervozity nebo bázlivosti. Pokud některý pes vstane a během cviku se přiblíží k jinému psovi natolik, že hrozí nebezpečí konfliktu, je cvik přerušen a se všemi psy kromě toho, který se přestupku dopustil, opakován.

  Pokud se pes převalí na bok, nesmí dostat více než 7 bodů.

  Pokud si pes sedne, vstane nebo převalí na záda poté, co uplyne čtyřminutový interval a psovod je již v soutěžním prostoru, nemůže být dosaženo víc jak 5 bodů.

  Doporučuje se, aby v průběhu tohoto cviku byl prostor kolem soutěžního prostoru uzavřen (s výjimkou pořadatelské služby). Na evropských a světových šampionátech je toto povinné.

  Poznámky: Poloha SFINGA není povinná. Avšak polohu, kterou pes zaujme po povelu psovoda "LEHNI", musí dodržet a nezměnit ji až do ukončení cviku.

  Hodnocení: Koeficient 2                    Maximální počet bodů 20  Třída OB3
  CVIK 3 Chůze u nohy

  Doporučené povely: "K noze"

  Zvukové povely

  Provedení: Chůze u nohy je přezkoušena v různém tempu spolu se změnami směru chůze a obraty. Pes by měl ochotně a dobrovolně následovat psovoda po levé straně tak, že se svým pravým ramenem nachází na úrovni levého kolena psovoda, paralelně ve směru chůze. V průběhu cviku by měl psovod přirozeně pohybovat pažemi.

  Chůze u nohy je zkoušena v normálním, pomalém a rychlém tempu se změnami směru, obraty a otočeními a zastaveními podle instrukcí stewarda.

  Tabulka znázorňuje předepsané prvky chůze a jejich množství ve třídě OB3.  PRVEK/RYCHLOST Normální chůze Pomalá chůze Klus
  Přímá chůze
  Zastavení
  ano
  2x
  ano
  -
  ano
  1x
  Vpravo v bok na místě
  Vlevo v bok na místě
  Čelem vzad na místě
  1x
  1x
  1x
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  Vpravo v bok za pohybu
  Vlevo v bok za pohybu
  Čelem vzad za pohybu
  2x
  2x
  2x
  1x
  1x
  1x
  1x
  1x
  1x
  2 úkroky vpřed
  2 úkroky dozadu
  2 úkroky doprava
  2 úkroky doleva
  1x
  1x
  1x
  1x
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -  Všechny týmy v jednom závodě musí vykonat přezkoušení chůze u nohy podle stejného schématu.

  Povel "K NOZE" může být vydán vždy při vykročení, při změně rychlosti chůze, při úkrocích a při obratech na místě. Pokud psovod zastaví, musí si pes okamžitě bez povelu sednout a zaujmout základní pozici.

  Instrukce: Pes, který se vzdálí od psovoda nebo jej následuje po delší dobu ve vzdálenosti větší než půl metru, cvik nesplnil a dostává 0 bodů. Pokud je chůze psa pomalá, může dostat maximálně 6 - 7 bodů. Ztráta kontaktu se psem a povely navíc jsou považovány za chyby a penalizované ztrátou bodů. Nekorektní (neparalelní) chůze u nohy je penalizována ztrátou 2 bodů.

  Hodnocení: Koeficient 3                    Maximální počet bodů 30  Třída OB3
  Cvik 4 Odložení za chůze do pozic " Stůj", "Sedni", "Lehni"
  Doporučené povely: "K noze", "Stůj", "K noze", "Sedni", "K noze", "Lehni", "K noze" Zvukové povely

  Provedení: Cvik se provádí za chůze ve čtverci o velikosti cca 8 x 8 m proti směru chodu hodinových ručiček tak, že obraty za pochodu v rozích čtverce jsou doleva. V průběhu chůze dává psovod psovi povely na základě pokynů stewarda tak, aby pes postupně zaujal polohy "STŮJ", "SEDNI" a "LEHNI". Čtverec je v rozích vyznačen kužely.

  Výchozí bod je ve středu první strany čtverce. Steward vydává pokyn k odložení do polohy "STŮJ", když je psovod se psem přibližně ve středu následující (druhé) strany čtverce. Psovod psa odloží a pokračuje v chůzi po obvodu čtverce. Poté, co dojde zpět ke psu bez pokynu stewarda a změny tempa chůze, dává psovi povel "K NOZE" a pokračuje v chůzi. Cvik pokračuje obdobným způsobem vydáním povelu "SEDNI" přibližně ve středu následující (třetí) strany čtverce a "LEHNI" ve středu čtvrté strany čtverce. Cvik je ukončen, když se psovod se psem vrátí do výchozího bodu ve středu první strany čtverce.

  Polohy "STŮJ", "SEDNI" a "LEHNI" by měl pes zaujmout paralelně s pomyslnou spojnicí rohů čtverce a maximálně 50 cm od ní (s přihlédnutím k velikosti psa). Obraty kolem vymezujících kuželů by měli být "ostré" v úhlu 90° (ne do oblouků).

  Instrukce: Pokud pes zaujme jedenkrát nesprávnou pozici (např. sedni místo lehni) může obdržet maximálně 7 bodů. Pokud pes jedenkrát nezaujme správnou pozici včas (nebo vůbec nezastaví) může získat maximálně 6 bodů.

  Aby pes získal body, měl by příslušnou polohu "STŮJ", "SEDNI" a "LEHNI" zaujmout maximálně do vzdálenosti rovnající se jedné délce jeho těla a dřív než psovod dojde k následujícímu rohu čtverce. Aby pes získal body, musí být splněny alespoň dvě ze tří poloh. Při hodnocení se klade důraz i na korektní chůzi u nohy. Pomalý pohyb, neparalelní chůze u nohy a oblouky kolem rohů čtverce se považují za chyby.

  Hodnocení: Koeficient 3                    Maximální počet bodů 30  Třída OB3
  CVIK 5 Přivolání s meziodložením "Stůj" a "Lehni"

  Doporučené povely: "Lehni", "Čekej", "Pojď sem", "Stůj", "Pojď sem", "Lehni", "Ke mně", ("K noze")

  Namísto zvukových povelů "Stůj" a "Lehni" mohou být použity posunkové povely.

  Provedení: Pes je ze základní pozice odložen do polohy "LEHNI" a odejde od psa do vzdálenosti 30 - 35 m ve vyznačeném směru a otočí se čelem ke psovi. Na pokyn stewarda přivolá psa. Když je pes zhruba v jedné třetině vzdálenosti, psovod vydá povel "STŮJ". Opět na pokyn stewarda přivolává psovod psa. Když je pes zhruba ve dvou třetinách vzdálenosti, je mu vydán povel "LEHNI". Po druhém zastavení a na pokyn stewarda je pes přivolán ("KE MNĚ" nebo "K NOZE"). Steward vydává pokyn pouze k přivolání psa. Povely k zastavení vydává psovod sám na úrovni značek (kuželů). Je povoleno používat zvukové anebo posunkové povely, a to tím způsobem, že zvukový povel je použit na jednu polohu a posunkový povel na polohu druhou (ne současně). Jméno psa může být v kombinaci s prvním povelem na přivolání, ale jméno a povel nesmí být vydáno tak, aby představovaly dva oddělené povely.

  Instrukce: Je důležité, aby pes reagoval ochotně na všechny vydané povely. Pes by se měl pohybovat přiměřenou rychlostí, minimálně klusem. Pomalý pohyb je chybou. Při hodnocení je třeba brát zřetel na plemeno psa. Pes by se měl na povel okamžitě začít zastavovat. Při hodnocení zastavení je brán zřetel na rychlost psa. Pro rychlé psy by měla být stanovena tolerance pro vzdálenost, na kterou má pes zastavit (ne však pro pomalé psy). Pro získání plného počtu bodů (za zastavení) nesmí pes urazit od vydání povelu do zastavení vzdálenost větší, než je jedna jeho tělesná délka. Pokud je vzdálenost, kterou pes urazil do zastavení větší, než trojnásobek jeho tělesné délky, nezískává žádný bod (za zastavení). Pokud jsou k přivolání vydány více než tři povely, nejvyšší bodové ohodnocení může být 6 bodů. Třetí přivolání z jedné pozice znamená nesplnění cviku.

  Pokud pes vynechá jednu pozici (tj. nezastaví v rámci limitu), nemůže dostat víc než 6 bodů. Pokud se ani nepokusí zastavit v některé z pozic, nemůže dostat víc než 5 bodů.

  Pokud pes nezvládne zastavit v obou pozicích nebo zaujme pozice v opačném pořadí, je cvik hodnocen jako nesplněný. Pokud pes jednou zastaví v nesprávné pozici, nemůže získat víc než 7 bodů. Pokud si pes sedne nebo vstane ještě před vydáním prvního povelu (přivolání) , nemůže dostat víc než 7 bodů. Pokud se pes posune před prvním přivoláním o délku větší než je jeho tělesná délka, je cvik nesplněný a získává 0 bodů.

  Hodnocení: Koeficient 4                    Maximální počet bodů 40  Třída OB3
  CVIK 6 Vysílání do čtverce s povelem "Lehni" a přivolání za chůze

  Doporučené povely: "Kužel", "Stůj", "Vpravo/Vlevo/Box" a/nebo posunkový povel, ("Stůj"), "Lehni", "K noze"

  Zvukový a/nebo posunkový povel je povolený jen k ukázání směru při vysílání psa od kuželu do čtverce

  Provedení: Pes je vyslán ke kuželu (malý, možná je i polokoule), přibližně ve vzdálenosti 10 m od startovní linie, kde je mu dán povel "STŮJ". Pes musí zaujmout pozici ve stoje uvnitř kruhu o poloměru 2 m okolo kuželu. Přibližně po 3 sekundách psovod vysílá psa na pokyn stewarda příslušným povelem ("VLEVO", "VPRAVO") do 3 x 3 m velkého čtverce, který je od startovní pozice vzdálen 25 m. Čtverec je umístěný přibližně 3 - 5 m od hranice soutěžního prostoru. Rohy čtverce jsou označeny kužely a jsou z vnější strany spojeny viditelnými linkami (páska, křída, piliny). Pokud se pes nachází ve čtverci, dostává od psovoda povel "LEHNI". Na pokyn stewarda vykročí psovod směrem ke psovi. Přibližně 2 m před psem psovod na pokyn stewarda odbočí doprava, urazí dalších 10 m a opět na pokyn odbočí opět doprava. Po dalších 10 m na pokyn stewarda přivolá psa povelem "K NOZE" a pokračuje směrem ke startovní pozici, kde je cvik ukončen. Pes by se měl pohybovat v přímém směru ke kuželu a do čtverce by měl vstoupit zepředu (stranou čtverce ve směru od kuželu). Úhel spojnice mezi startovním bodem, kuželem a středem čtverce by měl být 90° (viz obrázek v příloze).

  Instrukce: Důraz je kladen na ochotu psa sledovat instrukce a povely, tempo psa a přímé směry. K dosažení maximálního počtu 10 bodů nesmí psovod použít více než 6 povelů, šestým povelem je povel k zastavení ve čtverci. Pes musí reagovat na příslušné povely (např. když je ve čtverci vydán povel "STŮJ"). Jedna z možností je použít v okamžiku, kdy pes vstoupí do čtverce pouze povel "LEHNI" - tím bude použito pouze 5 povelů. Je penalizováno i samostatné vykonávání cviků. To znamená, že povely "STŮJ" u kuželu a "LEHNI" ve čtverci, musí být psovodem vydány. Pokud psovod vykročí dopředu (nebo vykročí kterýmkoli směrem) v okamžiku, kdy vydává povely, cvik není uznán a získává 0 bodů. Při pomocných pohybech tělem může tým získat maximálně 8 bodů. Pes musí mít všechny čtyři nohy uvnitř kruhu, teprve potom může dostat povel k nasměrování do čtverce. Pes, který si u kuželu sedne nebo lehne, nedostane více než 8 bodů. Pokud si pes sedne nebo lehne mimo kruh či čtverec, cvik je považován za nesplněný (0 bodů). Pokud pes zaujme polohu vleže, není již povolen žádný opravný povel. Pro získání bodů musí být celé tělo psa uvnitř čtverce (ocas se nepočítá).

  Cvik není splněn, pokud si pes sedne nebo se postaví před tím, než psovod vykoná druhý obrat. Maximálně 5 bodů může tým získat, pokud si pes sedne nebo vstane po druhém odbočení psovoda, ještě před tím než je přivolán. Pokud se pes při lehu ve čtverci hýbe (aniž by si sedl nebo vstal), může získat maximálně 7 bodů. Pokud se pes pohybuje a překročí ohraničení čtverce před tím, než je přivolán, cvik se hodnotí jako nesplněný. Při velmi pomalém pohybu může pes získat maximálně 6 bodů. Druhé přivolání, povel "STŮJ" nebo "LEHNI" je penalizován ztrátou dvou bodů (-2 body/povel). Pokud je jen jeden z těchto povelů vydán potřetí, cvik není považován za splněný (0 bodů). Srážka bodů za nadbytečné směrové povely záleží na jejich intenzitě a ochotě psa na tyto povely reagovat. Není povoleno nasměrovat psa do daného směru ze startovní linie nebo psovi ukázat čtverec před zahájením cvičení. V takovém případě je cvik považován za nesplněný.

  Hodnocení: Koeficient 4                    Maximální počet bodů 40  Třída OB3
  CVIK 7 Směrovaný aport

  Doporučené povely: "Kužel", "Stůj", "Vpravo/Vlevo" a/nebo posunkový povel, "Aport", "Pusť", ("K noze")

  Zvukový a/nebo posunkový povel je povolený jen k ukázání směru při vysílání psa od kuželu pro aport

  Provedení: Tři dřevěné činky stejné velikosti jsou umístěny v řadě přibližně ve vzdálenosti 5 m od sebe tak, aby byly dobře viditelné. Startovní pozice je přibližně 20 m od středové činky. Pes je vyslán ke kuželu, který je umístěný přibližně 10 m od startu, kde mu je vydán povel k zastavení v kruhu o poloměru přibližně 2 m kolem kuželu. Po 3 sekundách psovod na pokyn stewarda vysílá psa buď k pravé, nebo levé dřevěné čince. Strana, na kterou je pes vyslán pro aport, je losována před cvikem. Pes činku musí aportovat korektním způsobem.

  Když je vylosována strana, ze které bude činka aportována (střední není nikdy určena), steward položí tři činky. Vylosovaná činka (pravá nebo levá) je vždy položena jako první. Během tohoto postupu je psovod se psem postaven na startovní pozici, obličejem k aportům, zhruba ve vzdálenosti 20 m.

  K dispozici musí být dostupné tři velikosti činek (max. váhy kolem 450g), vhodné pro různá plemena psů. Velikost činky by měla být úměrná velikosti psa, ale závisí na psovodovi, jakou velikost aportu zvolí.

  Instrukce: Důraz je kladen na ochotu psa vykonávat povely, na jeho rychlost a také zda si zvolí nejkratší trasu k aportu. Nasměrování psa do daného směru na startovní linii je vyhodnoceno jako dotýkání se psa a vede k nesplnění cviku. Pro zisk bodů je nutné, aby pes stál u kuželu v kruhu o poloměru cca 2 m. Pes, který si u kuželu sedne nebo lehne, může získat maximálně 8 bodů.

  Žvýkání a překusování činky je penalizováno ztrátou bodů (7 bodů a méně). Pokud je překusování intenzivní, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Velmi intenzivní žvýkání nebo zničení činky vede k nesplnění cviku (0 bodů). Penalizována nebude první úprava uchopení správné činky.

  Pokud pes uchopí nesprávnou činku, cvik je nesplněn (0 bodů).

  Upuštění činky: Pokud psovi činka vypadne a on ji sám bez povelu iniciativně sebere, může dostat maximálně 7 bodů. Pokud pes dostane povel "APORT" navíc, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Když pes upustí aport vedle psovoda a psovod ho zvedne, aniž by udělal krok, může získat maximálně 5 bodů.

  Penalizace za nadbytečné směrové povely závisí na jejich intenzitě a ochotě psa na tyto povely reagovat. Ztráta bodů za povely navíc musí být v souladu se všeobecnými pravidly a s cvikem č. 6.

  Hodnocení: Koeficient 3                    Maximální počet bodů 30  Třída OB3
  CVIK 8 Skok přes překážku a aportování kovové činky

  Doporučené povely: "Hop", "Aport", "Pusť", ("K noze")

  Zvukové povely

  Provedení: Psovod se psem stojí v základním postoji přibližně 3 m před překážkou. Psovod na pokyn stewarda odhodí kovový aport přes překážku. Na další pokyn vyšle psa přes překážku pro aport. K dispozici musí být tři velikosti kovových činek (max. hmotnost kolem 200 g). Velikost činky by měla být úměrná velikosti psa, ale závisí na psovodovi, jakou velikost aportu zvolí. Překážka by měla být 1 m široká a její výška přiměřená kohoutkové výšce psa, zaokrouhlená na nejbližších 10 cm. Neměla by však přesáhnout výšku 1 m.

  Instrukce: Povel "APORT" by neměl být vydán později, než pes začne skákat přes překážku. Pokud se pes při přeskoku dotkne překážky (třeba i jemně) může dostat maximálně 8 bodů. Pokud pes vyskočí na překážku a dotykem se od ní odrazí nebo nepřeskočí zpět, cvik není splněn.

  Upuštění činky: Pokud psovi činka vypadne a on ji sám bez povelu iniciativně sebere, může dostat maximálně 7 bodů. Pokud pes dostane povel "APORT" navíc, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Když pes upustí aport vedle psovoda a psovod ho zvedne, aniž by udělal krok, může získat maximálně 5 bodů.

  Žvýkání a překusování činky je penalizováno ztrátou bodů (7 bodů a méně). Pokud je překusování intenzivní, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Penalizována nebude první úprava uchopení správné činky.

  Hodnocení: Koeficient 3                    Maximální počet bodů 30  Třída OB3
  CVIK 9 Rozlišování předmětu a aportování

  Doporučené povely: "Hledej", "Pusť", ("K noze")

  Zvukové povely

  Provedení: Těsně před provedením tohoto cviku podá steward psovodovi dřevěný aportovací špalík (10 cm x 2 cm x 2cm), který psovod označí. Psovod tento předmět může ve svých rukou držet maximálně 5 vteřin. Psovi není dovoleno v tomto okamžiku k předmětu čichat ani se jej dotýkat. Psovod předá předmět stewardovi a ten vydá pokyn, aby se psovod otočil zády. Je na psovodovi, zda pes bude mít možnost dívat se, kam bude předmět položen. Steward odejde položit předmět psovoda (aniž by se jej dotýkal holou rukou) mezi dalších pět identických předmětů do vzdálenosti přibližně 10 m. Steward se může zbylých pěti předmětů dotýkat holou rukou. Předměty mohou být umístěny v kruhu nebo horizontální přímé linii přibližně 25 cm od sebe. Potom psovod dostává pokyn, aby se otočil a vyslal psa aportovat označený předmět. Pes by měl najít správný předmět (psovodův) a korektně jej aportovat. Předměty by měly být rozloženy pro všechny soutěžící ve stejném tvaru (kruhu či linii), ale pozice předmětu psovoda se u jednotlivých soutěžících může měnit. V případě horizontální linie nesmí být předmět psovoda umístěn na krajích řady.

  Pes má na vykonání cviku přibližně 30 sekund, pokud je výkon aktivní a cílevědomý. Pro každého soutěžícího musí být připraveno 6 nových předmětů.

  Instrukce: Důraz by měl být kladen na ochotu psa pracovat a na jeho rychlosti. Cvik není splněn, když pes předmět očichá nebo se ho dotkne před tím, než jej psovod podá stewardovi, pokud je psovi dán jakýkoliv povel, nachází-li se v prostoru nad předměty nebo když pes uchopí nesprávný předmět.

  Žvýkání a překusování předmětu je penalizováno ztrátou bodů (7 bodů a méně). Pokud je překusování intenzivní, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Velmi intenzivní žvýkání nebo zničení předmětu vede k nesplnění cviku (0 bodů). Penalizována nebude první úprava uchopení správného předmětu.

  Upuštění předmětu: Pokud psovi předmět vypadne a on jej sám bez povelu iniciativně sebere, může dostat maximálně 7 bodů. Pokud pes dostane povel "APORT" navíc, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Když pes upustí předmět vedle psovoda a psovod ho může zvednout, aniž by udělal krok, může získat maximálně 5 bodů.

  Hodnocení: Koeficient 3                    Maximální počet bodů 30  Třída OB3
  CVIK 10 Ovladatelnost na dálku

  Doporučené povely: "Lehni", "Čekej", "Sedni", "Vstaň", "Lehni", "Sedni"

  Zvukové a posunkové povely

  Provedení: Na předem stanoveném místě je psovi dán povel "LEHNI". Na pokyn stewarda psovod odchází od psa na vyznačené místo přibližně 15 m před psem. Pes by měl svoji polohu změnit 6krát (vstaň/sedni/lehni) a zůstat na původním místě. Pořadí poloh se může měnit, ale musí být pro všechny soutěžící stejné. Každá poloha musí být provedena dvakrát a poslední povel musí být "LEHNI". Steward ukazuje psovodovi napsané polohy a jejich pořadí. Steward by neměl vidět na psa v průběhu ukazování požadovaných poloh. Steward mění pokyny každé 3 sekundy. Psovod může používat obě povelové techniky - zvukové i posunkové povely. Povely musí být ale krátké a použité současně. Hranice je vyznačená před anebo za psem pomyslnou spojnicí vyznačenou dvěma značkami.

  Instrukce: Důraz je kladen na to, o kolik se pes posune, jak rychle mění pozice, na přesnost pozice a jak uspokojivě je pozice dodržena. Pro získání bodového ohodnocení se pes nesmí posunout víc než o jednu délku vlastního těla ze startovní pozice v kterémkoli směru. Posunutí směrem dopředu a dozadu se sčítají. Pokud pes nestihne zaujmout jednu ze šesti poloh, nemůže dosáhnout více než 7 bodů. Pokud pes jednu pozici ze šesti přeskočí a zaujme pozici následující, cvik je nesplněn. Aby pes dosáhl bodového hodnocení, musí změnit pozici nejméně 5krát. Pokud pes změní pozici LEHNI dříve, než se k němu psovod vrátí, nedostane víc než 8 bodů. Nepřiměřené používání hlasových povelů, stejně tak jako neúměrná gestikulace pažemi je penalizována.

  Hodnocení: Koeficient 4                    Maximální počet bodů 40  Třída OB3
  Nákresy třída OB3
  Vzdálenosti jsou přibližné. Vzdálenost mezi startem a středem čtverce je cca 25 m a tak vzdálenost mezi kuželem a středem čtverce je 23 m. Úhel mezi spojnicemi startovního bodu s kuželem a kuželem se středem čtverce je přibližně 90o. Celé schéma může být i zrcadlově otočené.

  Část VII

  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


  "Zkušební řád & pravidla OBEDIENCE v České republice" je druhou verzí zkušebního řádu obedience v České republice. Tento zkušební řád byl schválený výborem Obedience CZ o. s. v Praze dne 19. dubna 2008 a nabývá platnosti 20. dubna 2008. Tímto datem zároveň pozbývá platnost předchozí 1. verze zkušebního řádu obedience.

  Součástí a doplněním tohoto řádu jsou Pravidla posuzování obedience v České republice a Soutěžní řád obedience v České republice.

  Nahoru