Sportovní kynologie

Credits


< ZPĚT                                   OBEDIENCE FCI


Pravidla mezinárodních soutěží
FCI
OBEDIENCE

PRAVIDLA ÚČASTI, ORGANIZACE A HODNOCENÍ (BODOVÁNÍ)


Podmínky účasti v mezinárodní třídě obedience


Pro účast v mezinárodní třídě obedience nebo na evropských či světových šampionátech je podmínkou, aby pes dosáhl minimálního věku 15 měsíců a byl registrovaný v seznamu plemen uznaných FCI.

Je na rozhodnutí každého jednotlivého státu, které národní třídy obedience uzná a jaké požadavky budou muset být splněny, aby mohl pes soutěžit v mezinárodní třídě obedience. Pro účast na mezinárodních závodech by psovod společně se svým psem měli mít přinejmenším jednou úspěšně absolvovanou nejvyšší národní třídu obedience svého státu.

Pokud jsou závody obedience pořádány společně s výstavou, není povinné, aby se účastnil pes i výstavy.

Psi trpící nakažlivými chorobami, jsou napadeni vnitřními a vnějšími parazity a dále psi agresivní, slepí a hluší se mezinárodních závodů obedience nemohou účastnit.

Start psů s kupírovanými ocasy nebo s kupírovanýma ušima v závodě musí být v souladu se zákonnými normami jejich mateřské země a s normami státu pořádajícího závod.

Háravé feny se soutěže mohou zúčastnit, startují ale jako poslední v pořadí. V průběhu závodů musí být drženy mimo soutěžní prostor dokud ostatní psi neukončí svoje cvičení.

Feny do 8. týdne po porodu (včetně) a feny, u kterých je v období 4 týdnů ode dne závodu očekáván porod mají start v závodě zakázán.

Je-li to nevyhnutelné, rozhodčí má právo před závodem zkontrolovat psi mimo soutěžní prostor.


Způsobilost posuzovat mezinárodní závody v obedience

Rozhodčí musí mít pro posuzování mezinárodních závodů licenci kynologického klubu své země.

Nezpůsobilost k posuzování (podjatost)

Rozhodčím není dovoleno posuzovat psovody, kteří jsou členy vlastní rodiny nebo psy patřící blízkým (děti, rodiče, prarodiče, vnoučata, bratři, sestry, švagrové apod.). Taktéž není dovoleno posuzovat psovody, kteří žijí s rozhodčím ve společné domácnosti.

Pes se nemůže zúčastnit soutěže, pokud je chovatelem tohoto psa rozhodčí této soutěže, stejně tak, kdyby jej trénoval - popřípadě s ním žil ve společné domácnosti v průběhu období jednoho roku přede dnem soutěže.

Hlavní steward

Pro každý závod musí být jmenovaný hlavní steward. Hlavní steward musí mít odpovídající kvalifikaci. Nastoupí-li soutěžící ze zahraničí, steward musí být schopen vést (řídit) cvičení v angličtině, resp. v jazyce na kterém se obě strany dohodnou.

Pokud je posuzování rozděleno mezi dva či více rozhodčích, měl by být i stejný počet stewardů (minimálně ovšem jeden steward na kruh).

Organizace závodů

Závody obedience jsou řízeny rozhodčím dne a hlavním stewardem.

Pokud nastane situace, která není řešena v těchto pravidlech a nařízeních, rozhoduje na místě rozhodčí.

Povinnosti psovoda

Povinnosti soutěžícího začínají v momentě, kdy vstoupí do soutěžního prostoru a končí po ceremoniálu předávání cen. Psovodi musí postupovat podle určených pravidel a nařízení. Od psovodů se očekává, že se budou vhodně chovat a budou přiměřeně oblečení.

Rozhodčí může psovoda ze závodu vyloučit (diskvalifikovat) v případě, že psovod nepostupuje ve smyslu těchto pravidel nebo se chová nevhodným způsobem. Rozhodnutí rozhodčího je konečné a žádný soutěžící ho nemůže zpochybnit (napadnout)

Psovodi by měli nahlásit svojí přítomnost 30 minut před zahájením soutěže

Je zakázáno trestat psa. Ostnatý obojek, elektrický obojek nebo jiné donucovací zařízení nebo prostředky jsou taktéž zakázané.

V průběhu cvičení a mezi jednotlivými cviky by měl mít psovod psa po svojí levé straně. Jestliže se vyskytuje fyzická příčina nebo zdravotní postižení, psovod může vést psa v průběhu cvičení a mezi cviky po pravé straně. Soutěžící ovšem musí tuto skutečnost oznámit hlavnímu rozhodčímu ještě před začátkem závodů. O této skutečnosti musí být informováni všichni rozhodčí a jestliže posuzuje více rozhodčích, musí být dohodnuto jaký vliv bude mít tato skutečnost na hodnocení výkonu. Všechna mimořádná opatření by měla být odůvodněné a neměli by jako takové rušit jiné soutěžící. Například, pokud je soutěžící psovod upoután na invalidní vozík, ve cviku 1 a 2 by měl být umístěn na kraji řady, tak aby jej žádný jiný pes nemíjel.

Chování psa / Diskvalifikace

Pes, který kdykoliv v průběhu cvičení, třeba i po jeho skončení, kouše, pokouší se kousnout, napadá nebo napadá lidi nebo ostatní psy je diskvalifikován. Ztratí všechny body dokonce i v případě, že je cvičení již ukončeno. U dvoudenních závodů je diskvalifikace platná i pro druhý den soutěže a pes nemůže v soutěži pokračovat. Incident je zaznamenán do pracovní knížky psa a hlášení o incidentu musí být zasláno do klubu, který pes reprezentuje a také do příslušné kynologické organizace, která závody uspořádala.

Ostatní ustanovení

Od okamžiku zahájení stavby a přípravy soutěžního prostoru není žádnému psovodovi se psem povolen vstup do tohoto prostoru. Vstup do soutěžního prostoru je povolen pouze na pokyn stewarda.

Při skupinových cvicích č. 1 a č. 2 je minimální počet psů ve skupině 3 a maximální 6. Pokud celkový počet psů není dělitelný šesti, dvě ze skupin mohou být sestaveny ze 7 psů.


PRAKTICKÉ USPOŘÁDÁNÍ A POMŮCKY

Uspořádání soutěže, počet soutěžících, velikost soutěžního prostoru a potřebné pomůcky.

Uspořádání soutěže

Na FCI evropských a světových soutěžích, stejně jako na všech mezinárodních soutěžích, má právo rozhodčí po dohodě s organizačním výborem soutěže stanovit pořadí cviků, v jakém budou vykonány. Toto pořadí cviků musí být zachováno pro všechny týmy.

Počet soutěžících

Je doporučeno, aby rozhodčí neposuzoval více jak 4 psy za hodinu a ne víc než 25 psů za den. Je-li delegován víc jak jeden rozhodčí, každý rozhodčí posuzuje všechny zúčastněné psy ve skupině soutěžících, která mu byla přidělena.

Velikost soutěžního prostoru pro obedience

Velikost soutěžního prostoru pro cvičení obedience v hale by měla být nejméně 20m x 30m. Pro závody venku je minimální doporučená velikost 25m x 40m. Prostor může být i menší v případě, že provedení jednotlivých cviků je rozděleno do dvou nebo více oblastí a tyto vyžadují menší prostor. Cvičební prostor musí být zřetelně vyznačený a je na rozhodčím, aby rozhodl, zda velikost soutěžního prostoru je dostačující.

Příslušenství / pomůcky

Organizační výbor je zodpovědný za dodržování pravidel a instrukcí v soutěžním prostoru.

Pro cvik č. 8 musí být k dispozici ohraničená překážka z desek 10 cm širokých, která je přibližně 1m široká a nastavitelná do výšky od 10 cm do 100 cm. Na rozdíl od překážky pro agility by neměla mít překážka postranní zábrany, viz kapitola VI

.

Dostupný musí být dostatečný počet značek a kuželů, pro vyznačení míst pro vykonání jednotlivých cviků. Značky a kužely by měli být vysoké přibližně 15 cm.

Dostupná musí být výsledková listina, do které se zaznamenávají výsledky.

K dispozici musí být žlutá a červená karta. Žlutá pro udělení výstrahy soutěžícímu a červená, kterou rozhodčí uděluje diskvalifikaci.

Vhodné předměty pro aportování:

 • Tři sady dřevěných činek, které se liší velikostí (a váhou), vhodné pro různé velikosti plemen (malé, střední a velké). Každá sada obsahuje tři činky stejné velikosti. Maximální váha činek největší sady je 450 g (Cvik 7).
 • Kovové činky třech různých velikostí s maximální váhou největší činky 200 g. Velikost činky by měla být úměrná velikosti plemene psa. Avšak psovod si může vybrat libovolnou velikost činky (Cvik 8).
 • Dřevěné špalíky velikosti cca 2 cm x 2 cm x 10 cm. Na každého soutěžícího psa cca 6 špalíků (Cvik. 9).
 • CENY

  Je doporučeno, aby se při udělování cen v třídách obedience používaly barevné stužky a rozety. Každému psovi, který získá cenu, by měla být udělena jedna z barevných stužek dle umístnění.

  Červená stužka 1. cena 256-320 bodů Výborný
  Modrá stužka 2.cena 224-256 bodů Velmi dobrý
  Žlutá stužka 3.cena 192-224 bodů Dobrý

  Ostatní barvy by měli být používány v souvislosti s tradicemi pořádajícího státu.

  Černo - červeno - žlutá rozeta je udělována nejlepšímu z vítězů první ceny.

  V případě, že víc soutěžících dosáhne stejný počet bodů a je třeba stanovit konečné pořadí, sečtou se dosažené body ze cviků č. 3, 5 a 6. Když i potom je počet dosažených bodů stejný, cviky č. 3, 5 a 6 se opakují a hodnotí znovu.

  Cena nebo rozeta je udělena každému psovi, který v ten den dosáhl titul mezinárodní šampión obedience, je-li to možné v barevném provedení obedience (černo-červeno-žlutá) a obsahující text "Mezinárodní šampión obedience". Jako doplnění rozeta může obsahovat tradiční barvy šampionátu (červená a zelená).

  Mezinárodní certifikát obedience CACIOB

  První pes v pořadí (pokud je to pes - samec, tak s oběma varlaty) je oceněn titulem CACIOB. Druhý v pořadí (se stejnými vymezeními u psů - samců) je oceněný CACIOB čekatel (náhradník).

  Cena nebo rozeta je udělena psovi, který je oceněn titulem CACIOB a res. CACIOB, je-li to možné v barevném provedení obedience (černo-červeno-žlutá) a obsahující barvu, která přísluší CACIOB (bílá) nebo res. CACIOB (oranžová). Rozeta by měla obsahovat i nápisy CACIOB a res. CACIOB.

  Mezinárodní šampión Obedience

  Pro dosažení titulu Mezinárodní šampión obedience musí pes získat dvě ocenění CACIOB ve dvou různých zemích a dosáhnout nejhůře hodnocení " Velmi dobrý " nebo lépe na FCI výstavě psů, hodnocení musí být získáno minimálně v 15 měsících věku. Mezi dvěma oceněními CACIOB musí uběhnout minimálně jeden rok a jeden den.


  VŠEOBECNÁ PRAVIDLA:

  ŘÁD PRO VYKONÁNÍ A HODNOCENÍ CVIKŮ

  Není-li při jednotlivých cvicích stanoveno jinak, tyto všeobecná pravidla a nařízení pro vykonání a hodnocení cviků jsou platí při všech cvicích.

  Vyskytne-li se nějaká situace, která není řešena v těchto pravidlech a nařízeních, rozhoduje jak pokračovat rozhodčí. Rozhodnutí rozhodčího je konečné a žádný ze soutěžících jej nemůže zpochybnit nebo napadnout.

  Bodové hodnocení

  Cviky obedience jsou bodově klasifikovány následovně:

  0 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10.

  Diskvalifikace vede k vyloučení ze soutěže a ztrátu všech dosáhnutých bodů. Pes nemůže pokračovat ve zbývajících cvičeních závodu.

  Vynechání cviku vede ke ztrátě všech bodů příslušného cviku. Pes může ale pokračovat zbývajícími cviky.

  Žlutá karta znamená varování - upozornění. Rozhodčí může udělit žlutou kartu na základě chování psa i psovoda. Ukáže-li rozhodčí soutěžícímu žlutou kartu podruhé, automaticky následuje diskvalifikace.

  Červená karta znamená jednoznačně diskvalifikaci.


  Provádění cviků

 • Rozhodčí má právo stanovit v jakém pořadí budou cviky prováděny. Pořadí musí být stejné pro všechny týmy.
 • Cviky začínají a končí se psem u nohy v základní pozici. Základní pozice je definována takto: Pes sedí u nohy psovoda po levé straně.
 • Pes by měl mezi cviky být po levé straně psovoda. Když pes opustí soutěžní prostor v průběhu cvičení nebo mezi cviky je diskvalifikován.
 • Psovod musí odložit vodítko psa mimo soutěžní prostor nebo na stůl stewarda. Toto platí pro všechny cviky.
 • Všechny cviky začínají, když steward zavede psovoda a psa na startovní pozici a psovod potvrdí, že je se psem připravený na cvik. Všechny cviky končí po povelu stewarda: "Konec cviku". Není povoleno zdůrazňovat / vytyčovat psovi místa a příkazy před nebo v průběhu cvičení (s výjimkou právě probíhajícího cviku, ve kterém je to povoleno). Aktivita v tomto směru bude hodnocena ztrátou bodů a cvik jako nevyhovující.
 • Povely uváděné v těchto pravidlech jsou doporučené. Jiná, dostatečně krátká slova jsou povolena.
 • Pamlsky ani hračky nejsou v soutěžním prostoru dovoleny - ani v průběhu cvičení, ani mezi cviky. Když rozhodčí zjistí, že soutěžící má u sebe nebo používá v soutěžním prostoru pamlsky nebo hračky, je psovod diskvalifikován.
 • Psovod se nesmí dotýkat a povzbuzovat psa v průběhu cviku. Takové chování znamená neuznání cviku. Krátké povzbuzení (slovní jako např. "Dobře!" nebo jedno či dvě poplácání po hrudníku psa) je povoleno po ukončení cviku. V případě neúměrné pochvaly, hraní se psem, vyskakování na ramena psovoda, obíhání kolem psovoda atd. rozhodčí upozorní soutěžícího žlutou kartou. V případě opakování situace rozhodčí ukazuje červenou kartu a pes je diskvalifikován.
 • Rozhodčí má právo zastavit cvik, když je zřejmé, že pes není schopen jej vykonat. Takový cvik je hodnocen jako nevyhovující.
 • Rozhodčí má právo zakázat psovi další účast v závodě v případě, že se nevhodně chová nebo ruší neustálým štěkáním a vytím. V případě štěkání nebo vytí rozhodčí může udělit jako varování žlutou kartu. Pokud toto nevhodné chování pokračuje nebo se opakuje, rozhodčí psa diskvalifikuje a ukáže červenou kartu i v případě rušení štěkáním nebo vytím.
 • Pokud pes opustí psovoda v průběhu cviku a je mimo jeho kontrolu, může ho psovod jednou přivolat , aniž by ovšem opustil svoji pozici. Vrátí-li se pes ke psovodovi na první přivolání, rozhodčí ukáže psovodovi žlutou kartu, cvik není uznaný (0 bodů), ale tým může pokračovat v dalším cvičení. Pokud pes opustí psovoda ještě podruhé bude diskvalifikován. Pokud se pes nevrátí na první přivolání, tým je diskvalifikován.
 • Pokud pes opustí psovoda mezi cviky, může ho psovod jednou přivolat, aniž by ovšem opustil svoji pozici. Vrátí-li se pes ke psovodovi na první přivolání, rozhodčí ukáže psovodovi žlutou kartu. Pokud pes opustí psovoda mezi cviky ještě podruhé bude diskvalifikován. Pokud se pes nevrátí na první přivolání, tým je diskvalifikován.
 • Ve cviku č. 5 - Přivolání je dovoleno psovi předsednout před psovoda. Pes musí potom na pokyn stewarda rychle zaujmout základní pozici vedle psovoda. Obíhání psovoda musí být v těsné blízkosti.
 • Při všech aportovacích cvicích (cviky 7, 8 a 9) je dovoleno psovi předsednout před psovoda a zde mu na povel stewarda odevzdat aport. Pes musí potom na pokyn stewarda rychle zaujmout základní pozici vedle psovoda. Obíhání psovoda musí být v těsné blízkosti.
 • Při aportování a přivolání rozhodčí nemusí vědět, jakým způsobem bude cvik ukončen, zda přesednutím nebo přímo do základní pozice. Pokud je cvičení provedeno korektně a elegantně může být přidělen plný počet bodů.
 • U cviků, kde jsou povoleny zvukové a posunkové povely, musí psovod ještě před zahájením cviku informovat rozhodčího o použití posunku. Toto není povinné, pokud jsou povoleny oba způsoby.


 • Hodnocení / posuzování cviků

 • Hodnocení cviku začíná když psovod kladně odpoví na stewardovu otázku: " Připraveni?" Hodnocení končí, když steward vyhlásí "Konec cviku".
 • Všechny dodatečné povely, dvojité povely, pomocné pohyby tělem atd. jsou penalizované. Všeobecně platí, že za druhý povel jsou strženy 2 body a po třetím povelu cvik končí.
 • Pes, který štěká (i příležitostně) v průběhu cvičení, je penalizovaný. V případě příležitostného štěkání nedosáhne více než 7 bodů. Při intenzivním neustálém štěkání je cvik hodnocen jako nevyhovující. Pokud je štěkání nepřetržité a opakuje se u několika cviků je tým diskvalifikovaný. Stejná pravidla platí i pro kňučení.
 • Vykročí-li psovod před vydáním povelu je cvik hodnocen jako nevyhovující.
 • Pokud pes předvídá cvik dříve než je vydán povel např. nesedí správně u nohy v základním postoji, nemůže získat více než 8 bodů.
 • Pokud pes opustí psovoda po vydání povelu k zahájení cviku od stewarda (aniž by dostal povel od psovoda) cvik je považován za nesplněný. V tomto případě psovod nemá možnost psa přivolat.
 • Pokud psovod trestá psa v průběhu cviku, je cvik hodnocen jako neúspěšný. Rozhodčí má právo za toto jednání udělit žlutou kartu. Za hrubé trestání během cviku nebo i mezi cvičeními je tým diskvalifikován.
 • Pokud se pes vyvenčí v průběhu závodu v soutěžním prostoru je diskvalifikován. • CVIK 1: Odložení v sedě ve skupině - 2 minuty
  Třída 3

  Provedení:
  Psi sedí v řadě vedle sebe v základní pozici, u nohy psovoda přibližně ve vzdálenosti 3 metry od sebe. Na pokyn stewarda psovodi odcházejí z dohledu psů do připraveného úkrytu na dobu 2 minut. Po uplynutí stanovené doby dostanou psovodi povel k návratu do soutěžního prostoru a zastavení. Teprve poté je vydán povel k návratu ke psům a psi veleni do základní pozice u nohy psovoda.

  Instrukce:
  Pes, který vstane, lehne si, pohne se více než o jednu délku svého těla dostane 0 bodů. Všechny zbytečné pohyby a posuny jsou penalizované. Pokud pes 1-2 x štěkne, strhávají se 1-2 body. Pokud pes štěká stále, cvičení je považováno za nesplněné a hodnoceno 0 body. Nedočkavost, neposednost, stejně jako posouvání z jednoho boku na druhý či přešlapování z nohy na nohu je penalizováno ztrátou bodů. Psovi je dovoleno otočit hlavu a rozhlížet se nebo projevit zájem ve směru rušivého vlivu. Nesmí to ovšem být známkou nervozity nebo bázlivosti. Pokud si pes lehne nebo vstane dříve, než uplyne dvouminutový interval, a psovod je již v kruhu, nemůže být dosaženo víc jak 5 bodů. Pokud některý pes vstane a během cviku se přiblíží k jinému psovi natolik, že hrozí nebezpečí konfliktu, je cvik přerušen a se všemi psy kromě toho, který se přestupku dopustil, opakován.

  Doporučuje se, aby v průběhu tohoto cviku byl prostor kolem soutěžního prostoru uzavřen (s výjimkou pořadatelské služby). Na evropských a světových šampionátech je toto povinné.

  Doporučené Povely: "Sedni", "Zůstaň"

  Koeficient: 3                                       Max. počet bodů: 30  CVIK 2: Odložení v lehu ve skupině - 4 minuty s rozptýlením
  Třída 3

  Provedení:
  Psi sedí v řadě vedle sebe v základní pozici, u nohy psovoda přibližně ve vzdálenosti 3 metry od sebe. Odložení do lehu ze základní pozice provádí jeden tým po druhém ve směru zleva doprava. (Závěrečný zpětný povel do základní pozice je velen v obráceném pořadí zprava doleva, tak aby pes který byl velen do lehu jako poslední, zaujal základní pozici jako první.) Všechny pokyny k povelům vydává steward. Psovodi odcházejí společně od psů do připraveného úkrytu na dobu 4 minut. Mezi odloženými psy prochází cizí osoba jako rušivý element. Po uplynutí stanoveného limitu psovodi dostávají povel k návratu do soutěžního prostoru, kde projdou kolem psů a zhruba ve vzdálenosti 3 metry za psy se zastaví a provedou čelem vzad. Teprve potom je vydán povel k návratu ke psům a psi jsou veleni jeden po druhém do základní pozice. Ve skupině by měli cvičit minimálně 3 a maximálně 6 týmů.

  Instrukce:
  Pes, který vstane, sedne si v době, když jsou psovodi mimo dohled nebo se odplazí více než o jednu délku svého těla, dostane 0 bodů. Všechny pohyby a posuny jsou penalizované. Pokud pes 1-2 x štěkne, strhávají se 1-2 body. Pokud pes štěká stále, cvičení je považováno za nesplněné a hodnoceno 0 body. Nedočkavost, neposednost, stejně jako posouvání z jednoho boku na druhý je penalizováno ztrátou bodů. Psovi je dovoleno otočit hlavu a rozhlížet se nebo projevit zájem ve směru rušivého vlivu. Nesmí to ovšem být známkou nervozity nebo bázlivosti. Pokud některý pes vstane a během cviku se přiblíží k jinému psovi natolik, že hrozí nebezpečí konfliktu, je cvik přerušen a se všemi psy kromě toho, který se přestupku dopustil opakován.

  Pokud se pes převalí na bok nemůže dostat více než 7 bodů.

  Doporučuje se, aby v průběhu tohoto cviku byl prostor kolem soutěžního prostoru uzavřen (s výjimkou pořadatelské služby). Na evropských a světových šampionátech je toto povinné.

  Pokud si pes sedne nebo vstane dříve než uplyne interval 4 minut a psovod je již v kruhu, nemůže být dosaženo víc jak 5 bodů.

  Doporučené povely: "Lehni", "Zůstaň", "Sedni"

  Koeficient: 2                                       Max. počet bodů: 20  CVIK 3: Chůze u nohy
  Třída 3

  Provedení:
  Chůze u nohy je přezkoušena v různém tempu a ve spojení s instrukcemi změny směru chůze a obraty. Bez vodítka by měl pes ochotně a dobrovolně následovat psovoda po levé straně tak , že se svým pravým ramenem nachází na úrovni levého kolena psovoda, paralelně ve směru chůze. V průběhu cviku by měl psovod přirozeně pohybovat pažemi.

  Chůze u nohy je zkoušena v normálním, pomalém a rychlém tempu se změnami směru, obraty a zastaveními. Psovod si může vybrat, zda bude provádět obraty vlevo nebo vpravo. Povolen je i "německý obrat" tj. pes může obíhat psovoda po pravé straně, těsně kolem nohy. Cvik musí obsahovat 2 a 3 kroky či úkroky do všech směrů ze základní pozice a obraty na místě v pozici ve stoje.

  Všechny týmy v jednom závodě musí vykonat přezkoušení chůze u nohy podle stejného schématu.

  Povel K NOZE může být vydán vždy při vykročení, při změně rychlosti chůze, při změně směru z pozice ve stoje a při obratech na místě. Pokud psovod zastaví, musí si pes okamžitě bez povelu sednout a zaujmout základní pozici při levé noze psovoda.

  Instrukce: Pes, který se vzdálí od psovoda nebo jej následuje po delší dobu ve vzdálenosti větší než půl metru cvik nesplnil a dostává 0 bodů. Pokud je chůze psa pomalá, může dostat maximálně 6 -7 bodů. Ztráta kontaktu se psem a povely navíc jsou považovány za chyby a penalizované ztrátou bodů. Nekorektní (neparalelní) chůze u nohy je penalizována ztrátou 2 bodů.

  Doporučený povel: "K noze"

  Koeficient: 3                                      Max. počet bodů: 30  Cvik 4: Odložení psa za pochodu ve stoji, v sedě a v lehu
  Třída 3

  Provedení: Cvik se provádí za pochodu ve čtverci o velikosti cca 8 x 8 metrů proti směru chodu hodinových ručiček (zprava doleva) tak, že obraty za pochodu v rozích čtverce jsou doleva. V průběhu chůze dává psovod psovi povely na základě pokynů stewarda tak, aby pes postupně zaujal polohy "Stůj", "Sedni " a " Lehni". Čtverec je v rozích vyznačen kužely.

  Výchozí bod je ve středu první strany čtverce. Steward vydává pokyn k odložení do polohy "Stůj", když je psovod se psem přibližně ve středu následující (druhé) strany čtverce. Psovod psa odloží a pokračuje v chůzi po obvodu čtverce. Poté, co dojde zpět ke psovi, jej bez zastavení přibere k noze povelem "K noze". Cvik pokračuje obdobným způsobem vydáním povelu "Sedni" přibližně ve středu následující (třetí) strany čtverce a "Lehni" ve středu čtvrté strany čtverce. Cvik je ukončen, když se psovod se psem vrátí do výchozího bodu ve středu první strany čtverce.

  Polohy "Stůj", "Sedni" a "Lehni" by měl pes zaujmout paralelně s pomyslnou spojnicí rohů čtverce a maximálně 50 cm od ní (s přihlédnutím k velikosti psa). Obraty kolem vymezujících kuželů by měli být "ostré" v úhlu 90o (ne do oblouků!).

  Instrukce: Pokud pes zaujme jedenkrát nesprávnou pozici (např. sedni místo lehni) může obdržet maximálně 7 bodů. Pokud pes nezaujme správnou pozici včas (nebo vůbec nezastaví) může získat maximálně 6 bodů.

  Aby pes získal body, měl by příslušnou polohu "Stůj", "Sedni" a "Lehni" zaujmout maximálně do vzdálenosti rovnající se jedné délce jeho těla a dřív než psovod dojde k následujícímu rohu čtverce. Aby pes získal body, musí být splněny alespoň dvě ze tří poloh. Při hodnocení se klade důraz i na korektní chůzi u nohy. Pomalý pohyb, neparalelní chůze u nohy a oblouky kolem rohů čtverce se považují za chyby.

  Doporučené povely: "Stůj", "Sedni", "Lehni", "K noze" (4 x)

  Koeficient: 3                                      Max. počet bodů: 30  CVIK 5: Přivolání s meziodložením "Stůj !", "Lehni !"
  Třída 3

  Provedení:
  Pes je ze základní pozice odložen do polohy "Lehni". Na pokyn stewarda psovod odejde od psa do vzdálenosti 30 - 35 metrů ve vyznačeném směru a otočí se čelem ke psovi. Na pokyn stewarda přivolá psa. Když je pes zhruba v jedné třetině vzdálenosti, psovod vydá povel "Stůj". Opět na pokyn stewarda přivolává psovod psa. Když je pes zhruba ve dvou třetinách vzdálenosti, je mu vydán povel "Lehni". Po druhém zastavení a na pokyn stewarda je pes přivolán ("Ke mně" nebo "K noze"). Steward vydává pokyn pouze k přivolání psa. Povely k zastavení si určuje psovod sám. Je povoleno používat zvukové a nebo posunkové povely, a to tím způsobem, že zvukový povel je použit na jednu polohu a posunkový povel na polohu druhou (ne současně). Jméno psa může být v kombinaci s prvním povelem na přivolání, ale jméno a povel nesmí být vydáno tak, aby představovaly dva oddělené povely.

  Instrukce:
  Je důležité, aby pes reagoval ochotně na všechny vydané povely. Pes by se měl pohybovat přiměřenou rychlostí, minimálně klusem. Pomalý pohyb je chybou. Při hodnocení je třeba brát zřetel na plemeno psa. Pes by se měl na povel zastavit okamžitě. Při hodnocení zastavení je brán zřetel na rychlost psa. Pro rychlé psy by měla být stanovena tolerance pro vzdálenost, na kterou má pes zastavit (ne však pro pomalé psy). Pro získání plného počtu bodů (za zastavení) nesmí pes urazit od vydání povelu do zastavení vzdálenost větší než je jedna jeho tělesná délka. Pokud je vzdálenost, kterou pes urazil do zastavení větší, než trojnásobek jeho tělesné délky, nezískává žádný bod (za zastavení). Pokud jsou k přivolání vydány více než tři povely, nejvyšší bodové ohodnocení může být 6 bodů. Trojnásobné přivolání na jednu pozici znamená nesplnění cviku.

  Pokud pes vynechá jednu pozici (tj. nezastaví v rámci limitu), nemůže dostat víc, než 6 bodů. Pokud se ani nepokusí zastavit v některé z pozic, nemůže dostat víc než 5 bodů. Pokud pes nezvládne zastavit v obou pozicích nebo zaujme jinou pozici, než jaký byl povel, cvik je hodnocen jako nesplněný. Pokud pes jednou zastaví v nesprávné pozici, nemůže získat víc než 7 bodů. Pokud si pes sedne nebo vstane ještě před vydáním prvního povelu (přivolání), nemůže dostat víc než 7 bodů. Pokud se pes posune před prvním přivoláním o délku větší než je jeho tělesná délka, je cvik nesplněný a získává 0 bodů

  Doporučené povely: "Lehni", "Zůstaň", "Ke mně" (3x), "Stůj", "Lehni" nebo posunkové povely

  Koeficient: 4                                      Max.počet bodů: 40  CVIK 6: Vyslání vpřed s povelem "Lehni" a přivolání
  Třída 3

  Provedení:
  Pes je vyslán ke kuželu (malý, možná je i polokoule), přibližně ve vzdálenosti 10 m od startovní linie, kde je mu dán povel "Stůj". Pes musí zaujmout pozici ve stoje uvnitř kruhu o poloměru 2 m okolo kuželu. Přibližně po 3 sekundách psovod vysílá psa příslušným povelem ("Vlevo", "Vpravo") do 3 x 3 m velkého čtverce, který je od startovní pozice vzdálen 25 m. Čtverec je umístěný přibližně 3 - 5 m od hranice kruhu. Rohy čtverce jsou označeny kužely a jsou z vnější strany spojeny viditelnými linkami (páska, křída, piliny). Pokud se pes nachází ve čtverci, dostává od psovoda povel "Lehni ". Na pokyn stewarda vykročí psovod směrem ke psovi. Přibližně 2 m před psem psovod na pokyn stewarda odbočí doprava, urazí dalších 10 m a opět na pokyn odbočí opět doprava. Po dalších 10 m na pokyn stewarda přivolá psa povelem "K noze" a pokračuje směrem ke startovní pozici, kde je cvik ukončen.

  Pes by se měl pohybovat v přímém směru ke kuželu a do čtverce by měl vstoupit zepředu (stranou čtverce ve směru od kuželu). Úhel spojnice mezi startovním bodem, kuželem a středem čtverce by měl být 90° (viz obrázek).

  Pozn.: Starting point = výchozí meta Recall = přivolání Dog = pes Handler = psovod

  Instrukce:
  Důraz je kladen na ochotu psa sledovat instrukce a povely, tempo psa a přímé směry. K dosažení maximálního počtu 10 bodů nesmí psovod použít více než 6 povelů, šestým povelem je povel "Stop" ve čtverci. Pes musí reagovat na povely (např. když je ve čtverci vydán povel "Stůj"). Jedna z možností je použít v okamžiku, kdy pes vstoupí do čtverce pouze povel "Lehni" - tím bude použito pouze 5 povelů.

  Je penalizováno i samostatné vykonávání cviku. To znamená, že povely "Stůj" u kuželu a "Lehni" ve čtverci, musí být psovodem vydány. Pokud psovod vykročí dopředu (nebo vykročí kterýmkoli směrem) v okamžiku, kdy vydává povel, cvik není uznán a získává 0 bodů. Při pomocných pohybech tělem může tým získat maximálně 8 bodů.

  Pes musí mít všechny čtyři nohy uvnitř kruhu, teprve potom může dostat povel k nasměrování do čtverce. Pes, který si u kuželu sedne nebo lehne, nedostane více než 8 bodů. Pokud si pes sedne nebo lehne mimo kruh či čtverec, cvik je považován za nesplněný (0 bodů). Pokud pes zaujme polohu vleže, není již povolen žádný opravný povel. Pro získání bodů musí být celé tělo psa uvnitř čtverce (ocas se nepočítá).

  Cvik není splněn, pokud si pes sedne nebo se postaví před tím, než psovod vykoná druhý obrat. Maximálně 5 bodů může tým získat, pokud si pes sedne nebo lehne po druhém odbočení psovoda, ještě před tím než je přivolán. Pokud se pes při lehu ve čtverci hýbe (aniž by si sedl nebo vstal), může získat maximálně 7 bodů. Pokud se pes při pohybech vleže ve čtverci dostane vně čtverce (před přivoláním), cvik není splněný. Při velmi pomalém pohybu může pes získat maximálně 6 bodů.

  Druhé přivolání, povel "Stop" nebo "Lehni je penalizován ztrátou dvou bodů (-2 body/povel). Pokud je jeden z povelů přivolání, povel "Stop" nebo " Lehni" vydán potřetí, cvik není považován za splněný (0 bodů). Není povoleno ukazovat směry na startovní pozici nebo psovi ukázat čtverec před zahájením cvičení. V takovém případě je cvik považován za nevyhovující.

  Doporučené povely: "Vpřed", "Stůj", "Vpravo/Vlevo" nebo posunky ("Stůj"), "Lehni", "Ke mně"

  Koeficient: 4                                      Max. počet bodů: 40  CVIK 7: Přímý aport
  Třída 3

  Provedení:
  Tři dřevěné činky stejné velikosti jsou umístěny v řadě přibližně ve vzdálenosti 5 m od sebe tak, aby byly dobře viditelné. Startovní pozice je přibližně 20 m od středové činky. Pes je vyslán ke kuželu, který je umístěný přibližně 10 m od startu. Pes je vyslán ke kuželu, kde mu je vydán povel k zastavení v kruhu o průměru přibližně 2 metrů kolem kuželu. Po 3 sekundách psovod na pokyn stewarda vysílá psa buď k pravé nebo levé dřevěné čince. Strana, na kterou je pes vyslán pro aport, je losována před cvikem. Pes činku musí aportovat korektním způsobem.

  Když je vylosována levá nebo pravá strana, ze které bude činka aportována (střední není nikdy určena!), steward položí tři činky. Vylosovaná činka je vždy položena jako první. Po tomto postupu se psovod se psem postaví na startovní pozici, obličejem k aportům, zhruba ve vzdálenosti 20 metrů.

  K dispozici musí být dostupné tři velikosti činek (max. váhy kolem 450g), vhodné pro různá plemena psů. Velikost činky by měla být úměrná velikosti psa, ale závisí na psovodovi, jakou velikost aportu zvolí.

  Instrukce:
  Důraz je kladen na ochotu psa vykonávat povely, na jeho rychlost a také zda si zvolí nejkratší trasu k aportu. Nasměrování psa na startovní linii je vyhodnoceno jako dotýkání se psa a vede k nesplnění cviku. Pro zisk bodů je nutné, aby pes stál u kuželu v kruhu o poloměru cca 2 m. Pes, který si u kuželu sedne nebo lehne, může získat maximálně 8 bodů.

  Žvýkání a překusování činky je penalizováno ztrátou bodů (7 bodů a méně). Pokud je překusování intenzivní, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Velmi intenzivní žvýkání nebo vypadnutí činky vede k nesplnění cviku (0 bodů). Penalizována nebude první úprava uchopení správné činky.

  Pokud pes uchopí nesprávnou činku, cvik je nevyhovující (0 bodů).

  Upuštění činky: Pokud psovi činka vypadne a on ji sám bez povelu iniciativně sebere, může dostat maximálně 7 bodů. Pokud pes dostane povel "Aport" navíc, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Když pes upustí aport vedle psovoda a psovod ho může zvednout, aniž by udělal krok, může získat maximálně 5 bodů.

  Penalizace za povely navíc závisí na jejich intenzitě a ochotě psa je poslouchat. Trestné body za povely navíc musí být v souladu se všeobecnými pravidly a s cvikem č. 6.

  Doporučené povely: "Vpřed", "Stůj","Vpravo/Vlevo" nebo posunkové povely, "Aport", "Pusť"

  Koeficient: 3                                      Max. počet bodů: 30  CVIK 8: Skok přes překážku a aport kovového předmětu
  Třída 3

  Provedení:
  Psovod a pes se postaví do základního postoje přibližně 3 metry před překážku. Psovod na pokyn stewarda odhodí kovový aport přes překážku. Na další povel vyšle psa pro aport a ke zpětnému skoku přes překážku. K dispozici musí být dostupné tři velikosti kovových činek (max. váhy kolem 200 g). Velikost činky by měla být úměrná velikosti psa, ale závisí na psovodovi, jakou velikost aportu zvolí. Překážka by měla být 1 metr široká a její výška přiměřená kohoutkové výšce psa, zaokrouhlená na nejbližších 10 cm. Neměla by však přesáhnout výšku 1 m.

  Instrukce:
  Povel "Aport" by neměl být vydán později, než pes začne skákat přes překážku. Pokud se pes při přeskoku dotkne překážky (třeba i jemně) může dostat maximálně 8 bodů. Pokud pes vyskočí na překážku a dotykem se od ní odrazí nebo nepřeskočí zpět, cvik není provedený.

  Upuštění aportu: Pokud psovi činka vypadne a on ji sám bez povelu iniciativně sebere, může dostat maximálně 7 bodů. Pokud pes dostane povel "Aport" navíc, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Když pes upustí aport vedle psovoda a psovod ho může zvednout, aniž by udělal krok, může získat maximálně 5 bodů.

  Žvýkání a překusování činky je penalizováno ztrátou bodů (7 bodů a méně). Pokud je překusování intenzivní, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Velmi intenzivní žvýkání nebo vypadnutí činky vede k nesplnění cviku (0 bodů). Penalizována nebude první úprava uchopení správné činky.

  Doporučené povely: "Hop/Vpřed", "Aport" a "Pusť".

  Koeficient: 3                                      Max. počet bodů: 30  CVIK 9: Identifikace čichem a aport
  Třída 3

  Provedení:
  Těsně před provedením tohoto cviku podá steward psovodovi dřevěný aportovací špalík (10 cm x 2 cm x 2cm), který psovod označí svým startovním číslem. Psovod tento předmět může ve svých rukou držet maximálně 5 vteřin. Psovi není dovoleno v tomto okamžiku k předmětu čichat ani se jej dotýkat. Psovod předá předmět stewardovi a ten vydá povel, aby se psovod otočil zády. Je na psovodovi, zda pes bude mít možnost dívat se, kam bude předmět položen. Steward odejde položit předmět psovoda (aniž by se jej dotýkal holou rukou) mezi dalších pět identických předmětů do vzdálenosti přibližně 10 metrů. Steward se může zbylých pěti předmětů dotýkat holou rukou. Předměty mohou být umístěny v kruhu nebo přímé linii (horizontální, vertikální) přibližně 25 cm od sebe. Potom psovod dostává pokyn, aby se otočil a vyslal psa aportovat označený předmět. Pes by měl najít správný předmět (psovoda) a korektně jej aportovat.

  Předměty by měly být rozloženy pro všechny soutěžící ve stejném tvaru (kruhu či linii), ale pozice předmětu psovoda se u jednotlivých soutěžících může měnit. V případě horizontální linie nesmí být předmět psovoda umístěn na krajích řady.

  Pes má na vykonání cviku přibližně 30 sekund, pokud je výkon aktivní a cílevědomý. Pro každého soutěžícího musí být připraveno 6 nových předmětů.

  Instrukce:
  Důraz by měl být kladen na ochotu psa pracovat a na jeho rychlost. Cvik není splněn, když pes předmět očichá nebo se ho dotkne před tím, než jej psovod podá stewardovi, pokud je psovi dán jakýkoliv povel, nachází-li se v prostoru nad předměty nebo když pes uchopí nesprávný předmět.

  Žvýkání a překusování předmětu je penalizováno ztrátou bodů (7 bodů a méně). Pokud je překusování intenzivní, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Velmi intenzivní žvýkání nebo vypadnutí předmětu vede k nesplnění cviku (0 bodů). Penalizována nebude první úprava uchopení správného předmětu.

  Upuštění předmětu: Pokud psovi předmět vypadne a on jej sám bez povelu iniciativně sebere, může dostat maximálně 7 bodů. Pokud pes dostane povel "Aport" navíc, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Když pes upustí předmět vedle psovoda a psovod ho může zvednout, aniž by udělal krok, může získat maximálně 5 bodů.

  Doporučené povely: "Hledej / aport", "Pusť"

  Koeficient: 3                                      Max. počet bodů: 30

  CVIK 10: Kontrola na dálku
  Třída 3

  Provedení:
  Na předem stanoveném místě je psovi dán povel "Lehni ". Na pokyn stewarda psovod odchází od psa na vyznačené místo přibližně 15 m před psem. Pes by měl svoji polohu změnit 6 krát (vstaň / sedni / lehni) a zůstat na původním místě. Pořadí poloh se může měnit, ale musí být pro všechny soutěžící stejné. Každá poloha musí být provedena dvakrát a poslední povel musí být "Lehni". Steward ukazuje psovodovi napsané polohy a jejich pořadí. Steward by neměl vidět na psa v průběhu ukazování požadovaných poloh. Steward mění pokyny každé 3 sekundy. Psovod může používat obě povelové techniky - zvukové i posunkové povely. Povely musí být ale krátké a použité současně. Hranice je vyznačená před a nebo za psem pomyslnou spojnicí vyznačenou dvěma kužely (značkami).

  Instrukce:
  Důraz je kladen na to, o kolik se pes posune, jak rychle mění pozice, na přesnost pozice a jak uspokojivě je pozice dodržena. Pro získání bodového ohodnocení se pes nesmí posunout víc než o jednu délku vlastního těla ze startovní pozice v kterémkoli směru. Posunutí směrem dopředu a dozadu se sčítají. Pokud pes nestihne zaujmout v limitu 3 sekund jednu ze šesti poloh, nemůže dosáhnout více než 7 bodů. Pokud pes jednu ze tří možných pozic nevykoná a zaujme místo ní jinou (např. při povelu "Sedni" si lehne), cvik je nesplněn.

  Aby pes dosáhl bodového hodnocení, musí změnit pozici nejméně 5 krát. Pokud si pes sedne dřív, než se k němu psovod vrátí, nedostane víc než 8 bodů. Nepřiměřené používání hlasových povelů, stejně tak jako neúměrná gestikulace pažemi je penalizována.

  Doporučené povely: "Lehni" "Zůstaň", "Sedni", "Vstaň", "Lehni" nebo posunkové povely

  Koeficient: 4                                      Max. počet bodů: 40  Závěrečná ustanovení

  DOPLŇKOVÉ NÁKRESY

  CVIK 6 - Vyslání s povelem lehni a přivoláním

  Pozn.: Starting point = startovací bod Recall = přivolání Dog = pes Handler = psovod

  Vzdálenosti jsou přibližné. Vzdálenost mezi startovním bodem a středem čtverce je 25 metrů a proto je vzdálenost mezi kuželem a středem čtverce 23 m. Úhel spojnice mezi startovním bodem - kuželem - a středem čtverce je 90 o.

  CVIK 8 - Skok přes překážku a aport kovového předmětu
  Doporučení pro konstrukci překážky :

  PŘÍPRAVY A HODNOCENÍ FCI MISTROVSTVÍ SVĚTA A EVROPY OBEDIENCE

  Následující pravidla a instrukce mezinárodní třídy obedience musí být dodrženy.

  V případě stížnosti proti rozhodnutí rozhodčího při mistrovství Evropy (EW) a světa (WW) je verdikt rozhodčího konečný a nezpochybnitelný.

  1. Každoroční mistrovství

  Každý rok se pořádá FCI mistrovství Evropy nebo Světa. Ideální je, pokud se závody pořádají jako součást FCI evropské nebo světové výstavy psů. Pokud se koná světová výstava psů v Evropě, není možné pořádat mistrovství Evropy.

  2. Rozhodčí

  Rozhodčí na FCI evropských (EW) a světových (WW) mistrovstvích musí plynule hovořit v jazyce anglickém a musí mít všeobecné zkušenosti v posuzování obedience. Rozhodčí by měl mít mezinárodní licenci. Všechny povely a instrukce v průběhu evropských a světových soutěží šampiónů musí být vydávány (stewardem) v angličtině.

  Tým rozhodčích na EW a WW je sestaven ze tří rozhodčích, jeden ze severní, jeden ze střední a jeden z jižní části Evropy. Jeden z těchto rozhodčích je hlavní rozhodčí. Doporučuje se, aby hlavní rozhodčí byl z hostitelské země. Všichni rozhodčí na EW nebo WW by měli být delegováni po dohodě s FCI Obedience komisí.

  Hlavní rozhodčí řídí tým rozhodčích a je pověřený předsedat na poradách rozhodčích a na všech ostatních jednáních se soutěžícími a vedoucími týmů. Hlavní rozhodčí společně s hlavním stewardem je zodpovědný za průběh závodů.

  Hlavní rozhodčí schvaluje praktické přípravy závodu a rozhoduje v případě, že je nutné opakovat cvik (nebo jej ukončit) vzhledem k technickým problémům, nadměrnému rušení nebo pro nezpůsobilost psa.

  Hlavní rozhodčí uděluje povolení tisku a médiím fotografovat nebo filmovat a určuje místo, kde novináři mohou stát, aby nerušili psy. Novinářům je do soutěžního kruhu vstup zakázán.

  Nezpůsobilost k posuzování (podjatost)

  Rozhodčím není dovoleno posuzovat psovody, kteří jsou členy vlastní rodiny nebo psy patřící blízkým (děti, rodiče, prarodiče, vnoučata, bratři, sestry, švagrové apod.). Taktéž není dovoleno posuzovat psovody, kteří žijí s rozhodčím ve společné domácnosti.

  Pes se nemůže zúčastnit soutěže, pokud je chovatelem tohoto psa rozhodčí této soutěže, stejně tak, kdyby jej trénoval - popřípadě s ním žil ve společné domácnosti v průběhu období jednoho roku přede dnem soutěže.

  Otázky nevhodnosti by měli být vyřešeny ve lhůtě dvou týdnů od poslední uzávěrky přihlášek.

  3. Stewardi a personál

  Na FCI EW a WW v obedience, by měli být nejméně tři stewardi: jeden hlavní steward, jeden steward, který pomáhá v soutěžním kruhu a jeden, který vyvolává soutěžící a vyřizuje záležitosti vně kruhu. Pokud jsou dva stewardi v kruhu, měl by stejný steward řídit stejné cviky pro jednotlivé soutěžící.

  Musí být zajištěn dostatečný počet personálu: např. pro zápis výsledků, výpočet a zobrazování výsledků atd.

  Rozhodčí, stewardi a pomocný personál by měli být patřičně oblečeni, vzhledem k významu soutěže.

  4. Počet soutěžících, způsobilost soutěžit a státní reprezentace

  Minimální věk psovoda na EW a WW mistrovstvích je 15 let.

  Přihlásit se mohou pouze oficiální reprezentanti státu a účast musí být potvrzena prostřednictvím národní organizace, která je součástí FCI.

  Zúčastnit se FCI šampionátů je umožněno pouze psům registrovaným v plemenných knihách.

  Maximální počet psů na FCI EW a WW za den je 25 psů. EW a WW šampionáty jsou třídenní soutěže s maximálním počtem 75 přihlášených týmů.

  Počet soutěžících jednotlivých států nesmí překročit 6. Všech 6 závodníků musí být nominováno dopředu. V každém týmu mohou být nominováni dva náhradní psi. Výsledky tří nejlepších závodníků se sečtou jako výsledek pro tým. Náhradník může vystřídat závodníka v týmu, pokud pes a nebo závodník před závodem onemocní. Po zahájení soutěže je možný nástup náhradníka pouze v tom případě, že lékař nebo veterinář potvrdí onemocnění soutěžícího nebo psa. Pokud pes začal vykonávat svoje cviky, není jej už možno nahradit náhradníkem.

  Pokud je dostatek místa (prostorů) nebo malý počet přihlášených, každá země může přihlásit jednoho nebo dva psy navíc.

  V tomto případě musí národní kynologická organizace předložit soupisku pro náhradní psy. Náhradníci by měli být o své účasti na soutěži informováni minimálně dva týdny před soutěží.

  Podmínky oprávněnosti pro členy národních týmů na FCI soutěžích:

  Platné FCI podmínky pro psovody/majitele a psy soutěžit za národní tým:

  Psovod

  - musí být národnosti země, kterou reprezentuje,
              nebo alternativně
  - musí získat národnost země, kterou by chtěl reprezentovat.

  Pokud má psovod více národností, může si libovolně zvolit, kterou zemi chce reprezentovat. Pokud se vyskytnou nějaké nejasnosti, musí být informován FCI General Committee ke konečnému rozhodnutí.

  Pes

  - musí se narodit a musí žít v zemi, za kterou bude závodit.. První a jediné registrační číslo musí být z plemenné knihy národního klubu země za kterou pes bude soutěžit nebo alternativně

  - v případě exportu musí být pes registrovaný minimálně 12 měsíců v plemenné knize národní organizace, za kterou závodí.

  Účinnost od 1. 1. 2007

  Vlastník

  Musí mít národnost země, za kterou bude jeho pes závodit nebo minimálně 12ti měsíční trvalý pobyt v zemi, za kterou bude jeho pes soutěžit.

  Pokud má majitel více národností, může si libovolně zvolit, kterou zemi chce reprezentovat. Pokud se vyskytnou nějaké nejasnosti, musí být informován FCI General Committee ke konečnému rozhodnutí.

  Pes

  Musí být registrovaný minimálně 12 měsíců v plemenné knize země, za kterou soutěží.

  Psovod

  Nezáleží na národnosti, psovodovi není povoleno reprezentovat (soutěžit) za víc jak jeden stát a může cvičit s maximálně 4 psy.

  Pokud se vyskytnou nějaké nejasnosti, musí být informován FCI General Committee ke konečnému rozhodnutí.

  5. Informace o speciálních nařízeních pro hostující stát

  Hostující země musí jasně na začátku soutěže určit formu speciálních pravidel nebo omezeních souvisejících s účastí na soutěži nebo vstupem do země. Podrobné informace musí být jednoznačné a všeobecně dostupné.

  Tato pravidla a instrukce nabývají platnosti 1. ledna 2006.

  Tato pravidla a instrukce byly schválené FCI General Committee, Buenos Aires, 6. června 2005.

  Nahoru